งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารเงินทุน ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารเงินทุน ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารเงินทุน ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2 ทุนและประเภทของ ทุน เงินทุนคงที่ (Fixed capital) เงินทุนหมุนเวียน (Working capital)  ทุนสำหรับซื้อ ที่ดิน ซื้ออาคาร  ก่อสร้างโรงงาน  เครื่องจักร  อุปกรณ์ต่างๆ  ค่าเช่า  ค่าซื้อสินค้า  ค่าวัตถุดิบ  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าภาษี  ค่าขนส่ง  ค่าส่งเสริมการ ขาย  ค่าประกันภัย

3 การจัดการเงินทุน หมุนเวียน จะเกี่ยวข้องกับ 3 กิจกรรม คือ  การบริหารเงินทุนหมุนเวียน  การบริหารวงจรเงินสด  การจัดทำงบประมาณเงินสด  ความต้องการเงินทุนเมื่อเริ่มก่อตั้ง ธุรกิจ  ความต้องการเงินทุนในการ ดำเนินงาน  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงธุรกิจ การบริหารเงินทุนหมุนเวียนจะมี ความแตกต่างกันดังนี้

4 การใช้ไปของเงินทุน การใช้เงินทุนของธุรกิจขนาดย่อมควร ใช้หนี้สินระยะสั้นในการซื้อสินทรัพย์ หมุนเวียน เพราะสินทรัพย์หมุนเวียน มักจะเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดได้เร็วหรือ มีสภาพคล่องสูง และไม่ควรใช้หนี้สิน ระยะสั้นในการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพราะ หนี้สินระยะสั้นมีกำหนดชำระเร็ว การใช้เงินทุนของธุรกิจขนาดย่อมควร ใช้หนี้สินระยะสั้นในการซื้อสินทรัพย์ หมุนเวียน เพราะสินทรัพย์หมุนเวียน มักจะเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดได้เร็วหรือ มีสภาพคล่องสูง และไม่ควรใช้หนี้สิน ระยะสั้นในการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพราะ หนี้สินระยะสั้นมีกำหนดชำระเร็ว

5 การจัดหาเงินทุน ประกอบด้วยหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  การจัดหาเงินทุนโดยการกู้ยืม  การกู้ยืมเงินโดยผ่านระบบสถาบัน การเงิน : ธุรกิจภายในประเทศ : ธุรกิจระหว่างประเทศ  การกู้ยืมเงินโดยผ่านแหล่งกู้ยืมอื่น  การจัดหาเงินทุนจากส่วนของ เจ้าของ

6 ประเภทของธุรกิจ (Type of Business) 1. ธุรกิจผลิตสินค้า (Manufacturing Business) 2. ธุรกิจซื้อขายสินค้า (Merchandising Business) 3. ธุรกิจให้บริการ (Service Business) รูปแบบของธุรกิจ ร้านค้าเจ้าของคนเดียว (Proprietorship) 2. ห้างหุ้นส่วน (Partnership) - ห้างหุ้นส่วนสามัญ - ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล - ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3. บริษัทจำกัด (Company Limited)

7 รูปแบบของธุรกิจ ใครเป็นเจ้าของกิจการ ? ความรับผิดชอบต่อหนี้สิน ? ภาษีของเจ้าของและกิจการ ? เจ้าของหุ้นส่วนผู้ถือหุ้น ไม่จำกัด ไม่ ไม่จำกัด ไม่ จำกัด แยกกัน เจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัด

8 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ ธนาคารพาณิชย์ Minimum Overdraft Rate (MOR) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี Minimum Overdraft Rate (MOR) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี Minimum Lending Rate (MLR) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว ที่มี กำหนดเวลา Minimum Lending Rate (MLR) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว ที่มี กำหนดเวลา Minimum Retail Rate (MRR) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกหนี้รายย่อย Minimum Retail Rate (MRR) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกหนี้รายย่อย

9 ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินจาก สถาบันการเงิน พิจารณาความพร้อมของตนเอง พิจารณาความพร้อมของตนเอง เตรียมหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน เช่น ที่ดิน อาคาร เตรียมหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน เช่น ที่ดิน อาคาร เลือกใช้บริการจากสถาบันทาง การเงินที่มีความมั่นคง เลือกใช้บริการจากสถาบันทาง การเงินที่มีความมั่นคง

10 การบริหารทุนหมุนเวียน ทุนหมุนเวียนสุทธิ (Net Working Capital) หมายถึง ผลต่างระหว่าง สินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดกับหนี้สิน หมุนเวียนทั้งหมด หรือเป็นสินทรัพย์ หมุนเวียนที่ปลอดจากภาระหนี้สิน

11 ประเภทของทุนหมุนเวียน  ทุนหมุนเวียนถาวร (Permanent Working Capital)  เงินทุนหมุนเวียนชั่วคราว (Temporary Working Capital)

12 แนวคิดในการจัดหาสินทรัพย์ หมุนเวียนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ  แนวคิดของผู้บริหารที่มีลักษณะการ บริหารแบบกล้าเสี่ยง (Aggressive Approach)  แนวคิดของผู้บริหารที่มีลักษณะการ บริหารแบบระมัดระวัง (Conservative Approach)  แนวคิดของผู้บริหารที่มีลักษณะการ บริหารแบบสายกลาง (Average Approach)

13 กิจกรรมการบริหารเงินทุน หมุนเวียน  การพยากรณ์ความต้องการเงินทุน ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น หรือมีการ ขยายตลาด อุปสงค์ของลูกค้าเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล หรือตามวงจรขาขึ้น เทคโนโลยีการ ผลิตมีความก้าวหน้า  การจัดหาทุนหมุนเวียน  การจัดหาทุนหมุนเวียน

14 ปัจจัยที่ผลต่อความต้องการ ทุนหมุนเวียน  ขนาดของธุรกิจ  ปริมาณการขาย  ความสะดวกในการกู้ยืม  ความมุ่งหวังในกำไร สูงสุด  ความกล้าเสี่ยงที่จะ ชำระหนี้ไม่ทันเวลา  ประเภทของธุรกิจ

15 การบริหารวงจรเงินสด การบริหารเงินสดให้เพียงพอและทัน ต่อการใช้งานจึงมีผลโดยตรงต่อสภาพ คล่องของธุรกิจซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เช่น ลูกหนี้ การค้า สินค้าคงคลัง รวมทั้งหนี้สิน หมุนเวียน เช่น เจ้าหนี้การค้า การบริหารเงินสดให้เพียงพอและทัน ต่อการใช้งานจึงมีผลโดยตรงต่อสภาพ คล่องของธุรกิจซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เช่น ลูกหนี้ การค้า สินค้าคงคลัง รวมทั้งหนี้สิน หมุนเวียน เช่น เจ้าหนี้การค้า

16 การบริหารวงจรเงินสดให้เกิด ประสิทธิภาพ (Minimum Operating Cash) นิยมใช้ 3 วิธีด้วยกัน คือ ชะลอการจ่ายกระแสเงินสดโดยต่อรอง ของยืดเวลาการชำระหนี้ ชะลอการจ่ายกระแสเงินสดโดยต่อรอง ของยืดเวลาการชำระหนี้ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและขาย สินค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและขาย สินค้า เร่งกระแสเงินสดรับโดยพยายามเก็บเงิน จากลูกหนี้ให้เร็วขึ้น เร่งกระแสเงินสดรับโดยพยายามเก็บเงิน จากลูกหนี้ให้เร็วขึ้น

17 จบบทที่ 6 แล้วจ้า


ดาวน์โหลด ppt การบริหารเงินทุน ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google