งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 บริษัทในเครือมักจะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน  กำไรที่เกิดขึ้นจากการค้าขายระหว่างบริษัท จะถูก บันทึกในสมุดบัญชีในบริษัทในเครือ หากไม่มีการ ตัดบัญชีในรายการที่เกิดขึ้นก่อนการจัดทำงบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " บริษัทในเครือมักจะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน  กำไรที่เกิดขึ้นจากการค้าขายระหว่างบริษัท จะถูก บันทึกในสมุดบัญชีในบริษัทในเครือ หากไม่มีการ ตัดบัญชีในรายการที่เกิดขึ้นก่อนการจัดทำงบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  บริษัทในเครือมักจะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน  กำไรที่เกิดขึ้นจากการค้าขายระหว่างบริษัท จะถูก บันทึกในสมุดบัญชีในบริษัทในเครือ หากไม่มีการ ตัดบัญชีในรายการที่เกิดขึ้นก่อนการจัดทำงบ การเงินรวม อาจทำให้การรับรู้รายการในงบการเงิน รวมซ้ำซ้อน  จำนวนกำไรระหว่างบริษัทที่ได้รวมไว้ในการขายได้ ถูกรับรู้เป็นรายได้ของบริษัทผู้ขาย และรวมอยู่ใน สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของผู้ซื้อ มีผล ทำให้กำไรสุทธิของบริษัทหนึ่งสูงไป และสินทรัพย์ ของอีกกิจการหนึ่งสูงไปด้วยเช่นกัน

3 รายการซื้อขายระหว่างบริษัท หากไม่มีการกำไรในการขาย จะไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิรวม เนื่องจากรายได้เมื่อหัก ต้นทุนขายแล้วกำไรขั้นต้นเป็นศูนย์ ( ขาย = ต้นทุนขาย ) ซึ่ง ถึงไม่มีการบวกกำไร แต่หากไม่มีการตัดบัญชีรายการระหว่าง บริษัท มีผลทำให้รายได้สูงเกินไป และต้นทุนขายสูงไปใน จำนวนเท่ากัน รายการซื้อขายระหว่างบริษัท ในด้านผู้ขายบันทึกบัญชี  Dr. ลูกหนี้ / เงินสด xxx  Cr. ขายสินค้า xxx ด้านผู้ซื้อบันทึกบัญชี ขึ้นอยู่กับวิธีการบันทึกสินค้า  ถ้าผู้ซื้อ บันทึกสินค้าแบบต่อเนื่อง  Dr. สินค้าคงเหลือ xxx  Cr. เจ้าหนี้ xxx  ถ้าผู้ซื้อ บันทึกสินค้าแบบเมื่อสิ้นงวด  Dr. ซื้อสินค้า xxx  Cr. เจ้าหนี้ xxx

4  รายการตัดบัญชีจะเป็นดังนี้  กรณีบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง  Dr. ขายสินค้า xxx  Cr. ต้นทุนขาย xxx  กรณีบันทึกบัญชีสินค้าแบบเมื่อสิ้นงวด  Dr. ขายสินค้า xxx  Cr. ซื้อสินค้า xxx  ตัวอย่างที่ 1

5  ในกรณีที่ซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัทในงวดบัญชี หากผู้ซื้อเพื่อนำไปขายแต่ยังขายไม่หมด สินค้า คงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินของผู้ซื้อจะแสดง ด้วยมูลค่าที่บวกกำไรไว้ และงบกำไรขาดทุนก็จะสูง กว่าความเป็นจริง  รายการตัดบัญชีที่ควรเป็นมี 2 รายการคือ  ตัดบัญชีรายการซื้อขายระหว่างบริษัทในงวดบัญชีนั้น ด้วยมูลค่าซื้อขายระหว่างบริษัท  ตัดบัญชีกำไรในสินค้าคงเหลือปลายงวด  กรณีบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนือง Dr. ต้นทุนขาย xxx  Cr. สินค้าคงเหลือ xxx  กรณีบันทึกบัญชีสินค้าแบบเมื่อสิ้นงวด Dr. สินค้าคงเหลือ ( งบ กำไรขาดทุน ) xxx  Cr. สินค้าคงเหลือ ( งบแสดงฐานะ การเงิน ) xxx  ตัดรายการหนี้สินระหว่างกัน โดย เดบิตเจ้าหนี้ และ เครดิต ลูกหนี้

6  กำไรที่ยังไม่รับรู้ในสินค้าคงเหลือปลายงวดของ งวดก่อน เมื่อขายในงวดปัจจุบัน กำไรดังกล่าวควร รับรู้เป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนของงวดนี้  รายการตัดบัญชีด้วยกำไรในสินค้าคงเหลือปลาย งวดของงวดก่อน  หากบันทึกสินคงเหลือแบบต่อเนื่อง  Dr. กำไรสะสม xxx  Cr. ต้นทุนสินค้าที่ขาย xxx  หากบันทึกสินค้าคงเหลือแบบเมื่อสิ้นงวด  Dr. กำไรสะสม xxx  Cr. สินค้าคงเหลือ ( ต้นงวด ) xxx

7  กรณีบริษัทใหญ่ขายสินค้าให้บริษัทย่อย กำไรใน สินค้าคงเหลือบันทึกที่บริษัทใหญ่ กำไรดังกล่าว เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่านั้น ผู้ถือหุ้นบริษัท ย่อยไม่มีสิทธิ์ในกำไรของบริษัทใหญ่

8  1. รายการซื้อขายระหว่างกัน  Dr. ขาย xxx  Cr. ต้นทุนขาย / สินค้าปลายงวด ( งบกำไรขาดทุน ) xxx  2. รายการกำไรในสินค้าคงเหลือปลายงวด  Dr. ต้นทุนขาย ( Perpetual )/ สินค้าปลายงวด ( งบกำไร ขาดทุน ) xxx  Cr. สินค้าปลายงวด ( งบกำไรขาดทุน ) xxx  3. รายการกำไรในสินค้าคงเหลือต้นงวด  Dr. กำไรสะสม xxx  Cr. ต้นทุนขาย / สินค้าปลายงวด ( งบกำไรขาดทุน ) xxx

9  กำไรระหว่างบริษัทเกิดที่บริษัทย่อย กำไรเป็นสิทธิ ของผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ต้องปรับปรุง กำไรตามส่วนที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt  บริษัทในเครือมักจะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน  กำไรที่เกิดขึ้นจากการค้าขายระหว่างบริษัท จะถูก บันทึกในสมุดบัญชีในบริษัทในเครือ หากไม่มีการ ตัดบัญชีในรายการที่เกิดขึ้นก่อนการจัดทำงบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google