งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 บริษัทใหญ่มีหน้าที่จัดทำงบการเงินและนำเสนอใน รายงานประจำปี โดยรวมงบการเงินของบริษัทย่อย ทุกบริษัททั้งในและต่างประเทศ  รายการระหว่างกันที่ต้องมีการตัดบัญชีคือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " บริษัทใหญ่มีหน้าที่จัดทำงบการเงินและนำเสนอใน รายงานประจำปี โดยรวมงบการเงินของบริษัทย่อย ทุกบริษัททั้งในและต่างประเทศ  รายการระหว่างกันที่ต้องมีการตัดบัญชีคือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  บริษัทใหญ่มีหน้าที่จัดทำงบการเงินและนำเสนอใน รายงานประจำปี โดยรวมงบการเงินของบริษัทย่อย ทุกบริษัททั้งในและต่างประเทศ  รายการระหว่างกันที่ต้องมีการตัดบัญชีคือ รายการ เงินลงทุนในบริษัทย่อย กับส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท ย่อย และบันทึกส่วนของผู้ไม่มีอำนาจควบคุม รวมถึงการตัดรายการระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัท ย่อยออก  มาตรฐานการบัญชีของทำกำหนดว่า “ งบการเงิน ของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบ การเงินรวมนั้นต้องมีวันที่ในงบการเงินวันเดียวกัน หากวันที่ในงบการเงินของบริษัทใหญ่และบริษัท ย่อยแตกต่างกัน บริษัทย่อยจะต้องจัดทำงบการเงิน เพิ่มเติมเพื่อให้งบการเงินนั้นมีวันที่เดียวกันกับงบ การเงินของบริษัทใหญ่เพื่อประโยชน์ในการจัดทำ งบการเงินรวม มาตรฐานการบัญชีอนุญาตให้ แตกต่างกันได้ไม่เกิน 3 เดือน

3  รายการตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนได้ เสียในบริษัทย่อยหรือส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ในสัดส่วนที่บริษัทใหญ่ถือ รมทั้งบันทึกผลต่างที่ เกิดจากการซื้อ โดยรายการตัดบัญชีนี้จะใช้ยอด คงเหลือ ณ วันซื้อหุ้น  รายการบันทึกผลต่างที่เกิดจากการซื้อจากการ ประเมินราคายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่แตกต่าง จากราคาตามบัญชีส่วนที่เป็นของผู้ไม่มีอำนาจ ควบคุม  รายได้เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยกับเงินปัน ผลเฉพาะส่วนของบริษัทใหญ่ เป็นส่วน เปลี่ยนแปลงกำไรสะสมระหว่างงวด  รายการตัดบัญชีเพื่อปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ เกิดขึ้นเมื่อมีการซื้อหุ้น


ดาวน์โหลด ppt  บริษัทใหญ่มีหน้าที่จัดทำงบการเงินและนำเสนอใน รายงานประจำปี โดยรวมงบการเงินของบริษัทย่อย ทุกบริษัททั้งในและต่างประเทศ  รายการระหว่างกันที่ต้องมีการตัดบัญชีคือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google