งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 งบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 งบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 งบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้น

2 บทนำ บริษัทใหญ่มีหน้าที่จัดทำงบการเงินและนำเสนอในรายงานประจำปี โดยรวมงบการเงินของบริษัทย่อยทุกบริษัททั้งในและต่างประเทศ รายการระหว่างกันที่ต้องมีการตัดบัญชีคือ รายการเงินลงทุนในบริษัทย่อย กับส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบันทึกส่วนของผู้ไม่มีอำนาจควบคุม รวมถึงการตัดรายการระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยออก มาตรฐานการบัญชีของทำกำหนดว่า “งบการเงินของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมนั้นต้องมีวันที่ในงบการเงินวันเดียวกัน หากวันที่ในงบการเงินของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยแตกต่างกัน บริษัทย่อยจะต้องจัดทำงบการเงินเพิ่มเติมเพื่อให้งบการเงินนั้นมีวันที่เดียวกันกับงบการเงินของบริษัทใหญ่เพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบการเงินรวม มาตรฐานการบัญชีอนุญาตให้แตกต่างกันได้ไม่เกิน 3 เดือน

3 รายการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวด
รายการตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนได้เสียในบริษัทย่อยหรือส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในสัดส่วนที่บริษัทใหญ่ถือ รมทั้งบันทึกผลต่างที่เกิดจากการซื้อ โดยรายการตัดบัญชีนี้จะใช้ยอดคงเหลือ ณ วันซื้อหุ้น รายการบันทึกผลต่างที่เกิดจากการซื้อจากการประเมินราคายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่แตกต่างจากราคาตามบัญชีส่วนที่เป็นของผู้ไม่มีอำนาจควบคุม รายได้เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยกับเงินปันผลเฉพาะส่วนของบริษัทใหญ่ เป็นส่วนเปลี่ยนแปลงกำไรสะสมระหว่างงวด รายการตัดบัญชีเพื่อปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เกิดขึ้นเมื่อมีการซื้อหุ้น


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 งบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google