งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับจังหวัดระดับจังหวัด -คณะกรรมการ - Project Manager - แผนพัฒนาจังหวัด -คณะกรรมการ - Project Manager - แผนพัฒนาจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับจังหวัดระดับจังหวัด -คณะกรรมการ - Project Manager - แผนพัฒนาจังหวัด -คณะกรรมการ - Project Manager - แผนพัฒนาจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับจังหวัดระดับจังหวัด -คณะกรรมการ - Project Manager - แผนพัฒนาจังหวัด -คณะกรรมการ - Project Manager - แผนพัฒนาจังหวัด

2 คปสอ.ติดดาว รพ.สต.ติดดาว (ODOP) (PCA) คปสอ.ติดดาว รพ.สต.ติดดาว (ODOP) (PCA) การเงิน การคลัง ภาพรวม ต้นแบบ(๕ต้น) - งานคุณภาพ - คุณภาพบริการ - HA/QA - PMQA อำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบ ยั่งยืน - คกก.สภาสุขภาอำเภอ - DHS - แผนอำเภอ - ลดความแออัด - เชิงรุก,เชิงรับ - คกก.สภาสุขภาอำเภอ - DHS - แผนอำเภอ - ลดความแออัด - เชิงรุก,เชิงรับ ระดับอำเภอ อำเภอ สายใยรัก ต.เข้มแข็ง ต.จัดการสุขภาพ ต.เข้มแข็ง ต.จัดการสุขภาพ ๕ รุก ๕ รับ ๕ สนับสนุน สกลนครสร้างสุข

3 สกลนคร สร้างสุข น่าอยู่ อปท. บูรณาการ ภาครัฐ ประชา สังคม

4 อปท. (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) อปท. คณะกรรมการสุขภาพตำบล บูรณาการภาคี แผนสุขภาพตำบล/กองทุน ตำบลจัดการสุขภาพ (กม.ประชาคม) ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักครอบครัว ตำบล Long Term Care ๔.ยาเสพติด ๕.ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค น่าอยู่ ๖.โรงเรียน ส่งเสริม สุขภาพ ๗.วัดต้นแบบ วัดส่งเสริมสุขภาพ ๘.หมู่บ้านต้นแบบศูนย์ การเรียนรู้นวัตกรรม ๙.ครัวเรือนต้นแบบ จำนวนบ้านต้นแบบ บุคคลต้นแบบ ๑๐.ภัยพิบัติ ฉุกเฉิน/EMS เครือข่าย EMS ๑๑.อสม.แผนโรงเรียน อสม.ศูนย์การเรียนรู้ ๑๒.สถาน ประกอบการ (กม. อาชีวอนามัย) ๑.รพ.สต.ติดดาว ข้อมูล, SRRT, เชิง รุก,ลดแออัด ๒.ลดโลกร้อนเฝ้า ระวังสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ ดิน น้ำ อากาศ มลพิษ EHIA ๓.อาหาร ปลอดภัย I2 เกษตรปลอด สารพิษ ๕ รุก ๕ รับ ๕ สนับสนุน สกลนครสร้างสุข ๕ ต้นแบบ

5 R8 WAY : Strategies 15 กลยุทธ์หลัก 5 รุก Strategies : Order to winner 5 รับ Strategies : Order to qualifier 5 สนับสนุน Strategies : Supporting DM&HT หัวใจและหลอดเลือด ER&EMS แม่และเด็ก มะเร็งท่อน้ำดี ตา ส่งนอกเขต ทันตกรรม Long Term Care สุขภาพจิต การเงินการคลัง การจัดซื้อร่วม รพ.สต./คปสอ.ติดดาว Hospital Accreditation Information System


ดาวน์โหลด ppt ระดับจังหวัดระดับจังหวัด -คณะกรรมการ - Project Manager - แผนพัฒนาจังหวัด -คณะกรรมการ - Project Manager - แผนพัฒนาจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google