งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น. การใช้งาน Microsoft Excel เป็นโปรแกรมหนึ่ง ที่จัดอยู่ในชุด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel มีชื่อเสียงในด้าน การคำนวณเกี่ยวกับตัวเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น. การใช้งาน Microsoft Excel เป็นโปรแกรมหนึ่ง ที่จัดอยู่ในชุด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel มีชื่อเสียงในด้าน การคำนวณเกี่ยวกับตัวเลข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น

2 การใช้งาน Microsoft Excel เป็นโปรแกรมหนึ่ง ที่จัดอยู่ในชุด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel มีชื่อเสียงในด้าน การคำนวณเกี่ยวกับตัวเลข และการทำบัญชี ต่าง ๆ การทำงานของโปรแกรม ใช้ตารางตาม แนวนอน (rows) และแนวตั้ง (columns) เป็น หลัก ซึ่งเราเรียกโปรแกรมในลักษณะนี้ว่าเป็น Spread Sheet. ใช้สำหรับการพิมพ์ตาราง การพิมพ์รายการ สิ่งของต่าง ๆ ที่มีการรวมเงิน หรือตัวเลข หรือมี การคำนวณอย่างง่าย บางคนใช้โปรแกรมนี้ เพื่อ วิเคราะห์แบบสอบถาม หาค่าเฉลี่ย และค่าสถิติ ต่าง ๆ เป็นต้น

3 ส่วนประกอบของ Excel สัญลักษณ์ของโปรแกรม เรียกจาก Programs --> Microsoft office > Microsoft office Excel

4 ส่วนประกอบของ Excel

5 แถบชื่อไฟล์งาน จะเป็นแถบที่อยู่บนสุดของโปรแกรมจะแสดงรายชื่อไฟล์งาน ที่เรากำลังเปิดใช้งานอยู่

6 ส่วนประกอบของ Excel แถบเมนูโปรแกรม เป็นแถบเมนูที่ รวบรวมคำสั่งการใช้งาน Excel 2007 ทั้งหมดไว้บนแถบเมนูนี้

7 ส่วนประกอบของ Excel แถบเครื่องมือ Standard ในชุดแถบ เครื่องมือนี้จะเป็นเครื่องมือหลักๆ ที่ใช้ ในการสร้างเอกสาร, เปิดเอกสาร, บันทึกเอกสาร หรือแม้แต่การ Print งานเป็นต้น

8 ส่วนประกอบของ Excel ชีทงาน เป็นพื้นที่ทำงานโดยภายในจะ ประกอบด้วย Cell ต่างๆ

9 การบันทึกงาน 1. ไปที่ปุ่มไมโครซอฟต์ 2. เลือก “ บันทึก ”

10 การบันทึกงาน 1. เลือกที่เก็บงาน 2. ตั้งชื่องาน 3. เลือกประเภทไฟล์ 4. บันทึก หมายเหตุ การบันทึกงาน ทำได้อีกวิธีหนึ่งก็คือกด Ctrl+S บนแป้นพิมพ์

11 การจัดการกับข้อความ ขั้นตอนการทำ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดข้อความแนวนอน - จัดข้อความชิดซ้าย - จัดข้อความชิดขวา - จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง ชิด ซ้าย กึ่งกลา ง ชิต ขวา

12 การจัดการกับข้อความ ชิด ซ้าย กึ่งก ลาง ชิด ขวา

13 การจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง ในแนวตั้ง หลายคนคงจะเกิดปัญหาในการจัด ข้อความในกรณีที่ Cell สูงกว่าข้อความ ที่เราพิมพ์ ถ้าเปิดปัญหาแบบนี้ ไม่กึ่งกลางเซลล์ในแนวตั้ง

14 การจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง ในแนวตั้ง 1. คลิกขวาที่เซลล์ 2. เลือกจัดรูปแบบเซลล์

15 การจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง ในแนวตั้ง 1. เลือกการจัดแนว 2. เลือก กึ่งกลาง

16 การจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง ในแนวตั้ง กึ่งกลางแล้ว

17 การจัดข้อความตามแนวเอียง และแนวนอน ใช้ในกรณีที่พื้นที่ในการ พิมพ์ไม่พอ หรือ เพื่อ ความสวยงาม

18 การจัดข้อความตามแนว เอียงและแนวนอน พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป

19 การจัดข้อความตามแนว เอียงและแนวนอน ครอบเซลล์ที่ต้องการจัดข้อความ

20 การจัดข้อความตามแนว เอียงและแนวนอน คลิกขวาที่ครอบไว้ เลือก “ จัดรูปแบบ เซลล์ ”

21 การจัดข้อความตามแนว เอียงและแนวนอน ปรับเลื่อน องศาตาม ต้องการ ตกลง

22 การคัดลอกอัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องมานั่ง พิมพ์ทุกตัว และเป็น การประหยัดเวลาใน การสร้างเอกสาร 1-10

23 การคัดลอกอัตโนมัติ พิมพ์เลข 1,2 ดัง ตัวอย่าง ครอบตัวเลขดัง ตัวอย่าง

24 การคัดลอกอัตโนมัติ นำเมาส์ไปวาง ที่มุมล่าง ด้านซ้าย แล้ว คลิกเมาส์ค้าง แล้วลากลงมา

25 การปรับเซลล์ให้พอดีกับ ข้อความ นำเมาส์ไป คลิกลาก ที่ คอลัมน์ และ แถว แล้วปรับ ได้ตาม ต้องการ

26 การรวมเซลล์ หรือ การผสาน เซลล์ เป็นการรวมเซลล์ หลายๆเซลล์ให้ กลายเป็นเซลล์ เดียว

27 การรวมเซลล์ หรือ การผสาน เซลล์ เลือกเซลล์ที่ ต้องการผสาน โดยการครอบ หรือ ลากเมาส์ เลือกผสาน เซลล์

28 เครื่องหมายและตัว ดำเนินการ ” เบื้องต้น ” + ใช้เป็นตัวดำเนินการ บวก - ใช้เป็นตัวดำเนินการ ลบ * ใช้เป็นตัวดำเนินการ คูณ / ใช้เป็นตัวดำเนินการ หาร ฯลฯ

29 การบวก 1. เลือกช่องใส่ ผลลัพธ์ 2. คลิก

30 การบวก เลือก SUM ตกลง

31 ครอบเซลล์ ที่ต้องการหา ผลรวม ตกลง

32 การบวก ได้ ผลลัพธ์

33 การคัดลอกสูตร เลือก ผลรวมที่ได้ นำเมาส์วาง ไว้มุมล่าง แล้วคลิก ลากเมาส์ ไปด้าน ซ้ายมือ

34 การคัดลอกสูตร ได้ ผลลัพ ธ์

35 การลบ เลือกเซลล์ใส่ ผลลัพธ์ พิมพ์ เครื่องหมาย =

36 คลิกเซลล์ตัวตั้ง พิมพ์ เครื่องหมาย – คลิกเซลล์ตัว ลบ กด Enter

37 การหาค่าเฉลี่ย 1. เลือกตำแหน่งวางผลลัพธ์ 2. กด FX หรือ แถบสูตร

38 การหาค่าเฉลี่ย 3. เลือก AVERAGE 4. เลือก ตกลง

39 5. ครอบชุดตัวเลขที่ต้องการหา ค่าเฉลี่ย 6. เลือก ตกลง

40 การหาค่าเฉลี่ย ได้ผลลัพธ์

41 การบันทึกไฟล์แบบใส่ รหัสผ่าน เลือก บันทึกแฟ้มเป็น

42 การบันทึกไฟล์แบบใส่ รหัสผ่าน เลือก เครื่องมือ เลือก ตัวเลือกทั่วไป

43 การบันทึกไฟล์แบบใส่ รหัสผ่าน รหัสผ่านเมื่อ เปิด รหัสผ่านเมื่อ แก้ไข

44 การบันทึกไฟล์แบบใส่ รหัสผ่าน ระบบจะถาม รหัสผ่านทั้ง 2 ชุด อีกครั้ง เพื่อความแน่ใจ ใส่รหัสผ่านให้ เหมือนเดิม

45 การบันทึกไฟล์แบบใส่ รหัสผ่าน ตั้งชื่อไฟล์งาน พร้อมระบุตำแหน่งที่ เก็บงาน


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น. การใช้งาน Microsoft Excel เป็นโปรแกรมหนึ่ง ที่จัดอยู่ในชุด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel มีชื่อเสียงในด้าน การคำนวณเกี่ยวกับตัวเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google