งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ ๓ เล่มที่ ๘ แบบฝึกเพื่อพัฒนา ทักษะการคิดเลขเร็ว

3 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๑ (14+70 )-25 =

4 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๒ 33+(23 ×3) =

5 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๓ (189÷9 )+19 =

6 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๔ 366÷(32 4-318) =

7 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๕ (7×4)÷ 2 =

8 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๖ (32- 25)×4 =

9 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๗ 75×(56 ÷7) =

10 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๘ (43+34)× (71-69) =

11 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๙ (87+19)÷ (16-15) =

12 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๑๐ (120×2)- (36÷3) =

13 เฉล ย

14 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๑ (14+70 )-25 =

15 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๒ 33+(23 ×3) =

16 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๓ (189÷9 )+19 =

17 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๔ 366÷(32 4-318) =

18 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๕ (7×4) ÷2 =

19 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๖ (32- 25)×4 =

20 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๗ 75×(56 ÷7) =

21 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๘ (43+34)× (71-69) =

22 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๙ (87+19)÷ (16-15) =

23 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๑๐ (120×2)- (36÷3) =

24  


ดาวน์โหลด ppt www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google