งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การ หาร ชั้น ประถมศึกษา ปี ที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การ หาร ชั้น ประถมศึกษา ปี ที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การ หาร ชั้น ประถมศึกษา ปี ที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดเลขเร็ว

3 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๑ 21÷ 2 ได้ เศ ษ

4 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๒ 43 ÷ 3 ได้ เศ ษ

5 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๓ 29 ÷ 4 ได้ เศ ษ

6 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๔ 87 ÷ 6 ได้ เศ ษ

7 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๕ 37 ÷ 7 ได้ เศ ษ

8 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๖ 67 ÷ 8 ได้ เศ ษ

9 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๗ 16 ÷ 5 ได้ เศ ษ

10 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๘ 49 ÷ 8 ได้ เศ ษ

11 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๙ 92÷ 9 ได้ เศ ษ

12 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๑๐ 61÷ 2 ได้ เศ ษ

13 เฉ ลย

14 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๑ 21÷ 2 ได้ เศ ษ

15 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๒ 43 ÷ 3 ได้ เศ ษ

16 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๓ 29 ÷ 4 ได้ เศ ษ

17 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๔ 87÷ 6 ได้ เศ ษ

18 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๕ 37÷ 7 ได้ เศ ษ

19 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๖ 67÷ 8 ได้ เศ ษ

20 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๗ 16 ÷ 5 ได้ เศ ษ

21 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๘ 49 ÷ 8 ได้ เศ ษ

22 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๙ 92 ÷ 9 ได้ เศ ษ

23 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๑๐ 61÷ 2 ได้ เศ ษ

24  


ดาวน์โหลด ppt  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การ หาร ชั้น ประถมศึกษา ปี ที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google