งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การ หาร ชั้น ประถมศึกษา ปี ที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การ หาร ชั้น ประถมศึกษา ปี ที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การ หาร ชั้น ประถมศึกษา ปี ที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดเลขเร็ว

3 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๑ 81÷ 2 ได้ เศ ษ

4 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๒ 39 ÷ 9 ได้ เศ ษ

5 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๓ 43 ÷ 4 ได้ เศ ษ

6 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๔ 92 ÷ 3 ได้ เศ ษ

7 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๕ 34 ÷ 8 ได้ เศ ษ

8 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๖ 84 ÷ 9 ได้ เศ ษ

9 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๗ 14 ÷ 5 ได้ เศ ษ

10 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๘ 74 ÷ 6 ได้ เศ ษ

11 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๙ 39 ÷ 7 ได้ เศ ษ

12 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๑๐ 57÷ 4 ได้ เศ ษ

13 เฉ ลย

14 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๑ 81÷ 2 ได้ เศ ษ

15 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๒ 39 ÷ 9 ได้ เศ ษ

16 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๓ 43÷ 4 ได้ เศ ษ

17 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๔ 92 ÷ 3 ได้ เศ ษ

18 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๕ 34 ÷ 8 ได้ เศ ษ

19 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๖ 84 ÷ 9 ได้ เศ ษ

20 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๗ 14 ÷ 5 ได้ เศ ษ

21 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๘ 74 ÷ 6 ได้ เศ ษ

22 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๙ 39 ÷ 7 ได้ เศ ษ

23 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๑๐ 57÷ 4 ได้ เศ ษ

24  


ดาวน์โหลด ppt  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การ หาร ชั้น ประถมศึกษา ปี ที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google