งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องวิจัย : การพัฒนาศักยภาพทาง ความคิดในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา ปวส.2 แผนกเคมีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2555 ชื่อผู้วิจัย : นางสาวปัทมาวรรณ แสวงผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องวิจัย : การพัฒนาศักยภาพทาง ความคิดในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา ปวส.2 แผนกเคมีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2555 ชื่อผู้วิจัย : นางสาวปัทมาวรรณ แสวงผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องวิจัย : การพัฒนาศักยภาพทาง ความคิดในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา ปวส.2 แผนกเคมีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2555 ชื่อผู้วิจัย : นางสาวปัทมาวรรณ แสวงผล สถานศึกษาที่สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี

2 ในปัจจุบันการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็นปัญหาส่วนรวม ปัญหาส่วนตัว การทำงานการ สื่อสารที่ผิดพลาดเพราะไม่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูล ก่อน หรือการทำข้อสอบเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษา นั้นมีน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด งานวิจัยนี้จึงเน้นที่จะ ทำแบบฝึกเพื่อที่จะช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกการคิด วิเคราะห์มากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาความคิดและการ ทำงานในอนาคตต่อไป

3 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึก ทักษะการคิดวิเคราะห์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80 / เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ททางการคิด วิเคราะห์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์

4 คะแนนแบบฝึกทักษะ คะแนนจากการ สอบ รวม 90 ก่อนทำ แบบฝึก 40 หลังทำ แบบฝึก 40 รวม 2, S.D ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ E1/E2 เท่ากับ 83.78/86.88 ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I. เท่ากับ ตารางสรุปการหาประสิทธิภาพของ แบบฝึกทักษะ E1/E2 และค่าดัชนี ประสิทธิผล (E.I.)

5 คนที่ คะแนนจากการสอบ ผลต่าง ของ คะแนน ร้อยละ ก่อนเรียนหลังเรียน 40 เฉลี่ย t38.1 t (.01,31) = 2.46 ตารางการวิเคราะห์ค่าความ แตกต่างของคะแนนและ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน

6 1. นักศึกษาที่ผ่านการทำแบบฝึกทักษะการ คิดวิเคราะห์ และทำแบบประเมินด้วยตนเอง พบว่า นักศึกษามีการแสดงความคิดเห็นในวิเคราะห์ ปัญหาได้ดีขึ้น สามารถตอบคำถามได้กระจ่างชัดมี เหตุผล รวมทั้งสามารถทำข้อสอบเชิงวิเคราะห์ข้อ ยากได้ 2. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษา ปวส 2 แผนกเคมี อุตสาหกรรม เท่ากับ 83.78/86.88 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนด 80/80

7 3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษา ปวส 2 แผนกเคมี อุตสาหกรรม เท่ากับ นักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ.01

8


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องวิจัย : การพัฒนาศักยภาพทาง ความคิดในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา ปวส.2 แผนกเคมีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2555 ชื่อผู้วิจัย : นางสาวปัทมาวรรณ แสวงผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google