งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ ๓ เล่มที่ ๘ แบบฝึกเพื่อพัฒนา ทักษะการคิดเลขเร็ว

3 ชุดที่ ๑๑ ข้อที่ ๑ (27+5 0)-25 =

4 ชุดที่ ๑๑ ข้อที่ ๒ 5 + (3 × 3) =

5 ชุดที่ ๑๑ ข้อที่ ๓ (117÷9 )+11 =

6 ชุดที่ ๑๑ ข้อที่ ๔ 840÷(4 5-43) =

7 ชุดที่ ๑๑ ข้อที่ ๕ (6×5) ÷2 =

8 ชุดที่ ๑๑ ข้อที่ ๖ (17- 9)×4 =

9 ชุดที่ ๑๑ ข้อที่ ๗ 9×(56 ÷7) =

10 ชุดที่ ๑๑ ข้อที่ ๘ (24+16)×( 63-58) =

11 ชุดที่ ๑๑ ข้อที่ ๙ (48+2)÷(1 15-110) =

12 ชุดที่ ๑๑ ข้อที่ ๑๐ (8×2)- (49÷7) =

13 เฉล ย

14 ชุดที่ ๑๑ ข้อที่ ๑ (27+50 )-25 =

15 ชุดที่ ๑๑ ข้อที่ ๒ 5 + (3 × 3) =

16 ชุดที่ ๑๑ ข้อที่ ๓ (117÷ 9)+11 =

17 ชุดที่ ๑๑ ข้อที่ ๔ 840÷(4 5-43) =

18 ชุดที่ ๑๑ ข้อที่ ๕ (6×5) ÷2 =

19 ชุดที่ ๑๑ ข้อที่ ๖ (17- 9)×4 =

20 ชุดที่ ๑๑ ข้อที่ ๗ 9×(56 ÷7) =

21 ชุดที่ ๑๑ ข้อที่ ๘ (24+16)×( 63-58) =

22 ชุดที่ ๑๑ ข้อที่ ๙ (48+2)÷(1 15-110) =

23 ชุดที่ ๑๑ ข้อที่ ๑๐ (8×2)- (49÷7) =

24  


ดาวน์โหลด ppt www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google