งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Management To get the thing done thru other people To have someone to do something for us.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Management To get the thing done thru other people To have someone to do something for us."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Management To get the thing done thru other people To have someone to do something for us

3 Management P = Planning O = Organizing S = Staffing D =Directing C = Controlling

4 System Input = 4M = Man, Money, Material, Method ( organising) Process= Process owner ( Directing; Staffing) Output= Measurable ( Planning, Controlling)

5 Output, Out comes, Result, Impact นโยบายรัฐบาล งบประมาณ ถือปฏิบัติ แผนงาน โครงการ ๓๐ บาท System2 System1 แผนงาน โครงการ + บุคลากรทาง การแพทย์ + วิธีปฏิบัติ รับการ รักษาพยาบาล หายป่วย ประหยัดเงิน มาหาได้บ่อย สธ ประชาช น Result = Output + outcomes เน้น Outcomes Impact = สังคมไทย ความทัดเทียม สิทธิแห่งการเข้าถึง การรักษาพยาบาล คุณภาพชีวิต สุขภาพคนไทย แข็งแรง

6 System, Total system, Subsystem เด็กไทยไม่กินหวาน กรมอนามัย ( เจ้าภาพ ) สธ. จังหวัด ( เจ้าภาพ ) โครงการรณรงค์ เด็กไทยไม่กินหวาน โครงการรณรงค์ เด็กไทยไม่กินหวาน System2 System1

7 แผน กิจกรรม ให้ ความ ร่วมมือ จัดให้มี กิจกรรมใน เรื่องนี้ กิจกรรม เรียนรู้ ไม่กินขนม หวานลด ของหวาน ผ. อ. โรงเรียน ( เจ้าภาพ ) นักเรียน ( เจ้าภาพ ) Total System ประกอบด้วย Subsystem ต่อเนื่อง เปลี่ยนเป็น subsystem ใหม่ทุกครั้งที่เปลี่ยน process owner Project leader ต้องกำกับดูแล ( เป็น facilitator ) ตลอดเส้นทาง System4 System3

8 Stakeholder Direct stakeholder = process owner คือ สธ. จังหวัด ผอ. โรงเรียน นักเรียน Indirect stakeholder= สื่อมวลชน, สำนักงบประมาณ, ประชาชน, ผู้ปกครอง, กรมอื่นๆ บริษัทขนมอบกรอบ แม่ค้า ฯลฯ

9 อำนาจต้อง decentralised ข้อมูลต้อง centralised เพราะฉะนั้น Project Leader ต้องมี Real Time feedback จึงจะ 1. ควบคุมได้ (control) 2. อำนวยความสะดวกได้ ( facilitate) 3. กำกับดูแลได้ (assess) ดังนั้น เครื่องมือคือระบบข้อมูลชนิด Indicator-based Information system(IBIS) ทำหน้าที่เป็นกระจกส่อง Reflection System ให้เห็นความเป็นไปที่เป็นปัจจุบัน ที่เป็นข้อมูลแท้จริง, โปร่งใส ที่ช่วยให้เกิดอำนาจการวิเคราะห์, สังเคราะห์

10 ความโปร่งใส, ข้อมูลแท้บริสุทธิ์ Output = การตรวจสอบ อสม อาจทำหน้าที่แทนประชาชน

11 ระบบ IBIS ที่ดีจะให้ประโยชน์ กรมอนามัย : ในการ control นโยบาย Project leader : Facilitator Stakeholder : รู้หน้าที่ รู้ตน IBIS = Reflection System แต่ละ system ดูที่ 1.Output and Outcomes 2.Efficiency : output/input; compared output (with time, location,standard) 3. Effectiveness : Outcome เทียบกับเป้าหมาย Outcome/input

12 IBIS ต่อการสร้าง Analytical minds Nothing good or bad but by comparison Compare output or outcome to : 1.Goal 2.Time (t vs t-1) 3.Location (l 1 vs l 2 ) 4.Standard ( WHO standard)

13 IBIS ต่อการสร้าง Synthesis minds Combine macro Environment Data กับกระทรวงอื่นๆ Area based data Common data Data mining cultureSocial Physical Change TechnologyEconomy

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt Management To get the thing done thru other people To have someone to do something for us.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google