งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Project Management by Gantt Chart & PERT Diagram

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Project Management by Gantt Chart & PERT Diagram"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Project Management by Gantt Chart & PERT Diagram
Start Sanchai Yeewiyom School of Information & Communication Technology University of Phayao Next

2 การบริหารโครงการโดยใช้ Gantt Chart และ PERT Diagram
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถวางแผนงานและควบคุมโครงการ เพื่อให้สามารถประมาณระยะเวลาการทำงาน เพื่อให้สามารถเขียน Gantt Chart และ PERT Diagram ได้ เพื่อให้รู้จักการบริหารโครงการโดยใช้ Gantt Chart และ PERT Diagram Back Start Next

3 การบริหารโครงการ การบริหารโครงการ หมายถึง การรู้จักวางแผน และ ควบคุมโครงการให้โครงการนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล Back Start Next

4 การวางแผนโครงการและการควบคุมโครงการ
การวางแผนโครงการ หมายถึง การพิจารณางานทั้งหมดในโครงการที่นักวิเคราะห์ระบบเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาเพื่อประมาณเวลาทำงาน จำนวนบุคลากร อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในแต่ละงานให้เหมาะสมกับโครงการนั้นรวมทั้งกำหนดว่างานใดเริ่มเมื่อไร เสร็จเมื่อไร งานใดต้องเสร็จก่อนงานใด Back Start Next

5 การวางแผนโครงการและการควบคุมโครงการ
การควบคุม หมายถึง การตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานในทุกงานให้เป็นไปตามที่กำหนด วางแผนไว้ ในเรื่องเวลาทำงาน จำนวนบุคลากร และค่าใช้จ่ายในการควบคุมนั้น ใช้การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทำงานให้สมบูรณ์ในทุกงาน Back Start Next

6 Exp. การบริหารโครงการ การวางแผนและการควบคุม การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ความต้องการ การเตรียมการนำเสนอโครงการ การออกแบบ ออกแบบแบบฟอร์มเข้าข้อมูล ออกแบบส่วนเข้าข้อมูล ออกแบบส่วนแสดงผลลัพธ์ ออกแบบส่วนโครงสร้างข้อมูล การดำเนินงาน ดำเนินงาน ประเมินผล Back Next

7 Exp. การบริหารโครงการ การวางแผนการทำงานโดยประมาณเวลาที่ใช้และกำหนดลำดับการทำงาน การรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์ 5 สัปดาห์ การออกแบบสอบถาม 3 สัปดาห์ การอ่านรายงานขององค์กร 3 สัปดาห์ การนำเสนอตัวต้นแบบ 2 สัปดาห์ สังเกตปฏิกิริยาของตัวต้นแบบ 3 สัปดาห์ วิเคราะห์ความต้องการ วิเคราะห์ความต้องการ 10 สัปดาห์ การเตรียมการเสนอโครงการ แสดงค่าใช้จ่ายและผลลัพธ์ 2 สัปดาห์ เตรียมการนำเสนอโครงการ 1 สัปดาห์ นำเสนอโครงการ 1 สัปดาห์ Back Next

8 การบริหารโครงการโดยใช้ผังแกนท์และแผนภาพเพิร์ธ
การใช้ผังแกนท์ (Gantt Chart ) และแผนภาพเพิร์ธ (PERT Diagram) การคำนวณระยะเวลาในการดำเนินโครงการ การหาเส้นทางวิกฤต Back Next

9 Gantt Chart คือผังที่ใช้เพื่อเขียนแทนงานต่างๆในโครงการ ในรูปของกราฟแท่ง โดยใช้แกน Y แทนงานต่างๆ และแกน X แทนเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละงาน ความยาวของแท่งกราฟเป็นสัดส่วนโดยตรงกับระยะเวลาในการทำงาน Back Next

10 PERT Diagram Program Evaluation and Review Technique
แผนภาพแสดงงาน ของโครงการที่เชื่อมโยงกันในลักษณะของเครือข่ายงาน เป็นแผนภาพที่เขียนแทนงาน โดยแต่ละงานเขียนกำกับด้วย Node เริ่มต้นงาน ตามด้วยเส้นที่แสดงชื่องาน คั่นด้วยเครื่องหมาย “,” ตามด้วยระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน และสิ้นสุดที่ Node สิ้นสุดงาน แต่ละ Node เขียนด้วยวงกลมและมีตัวเลขกำกับ เริ่มจากน้อยไปมาก Back Next

11 Exp. การวางแผนการดำเนินงาน
Back งาน ระยะเวลาการทำงาน (วัน) เริ่มหลังจากงาน (วัน) A C B C D A, B E B Next

12 Gantt Chart งาน Back A B C D E Next เวลา

13 Exp. การวางแผนการดำเนินงาน
Back งาน ระยะเวลาการทำงาน (วัน) เริ่มหลังจากงาน (วัน) A C B C D A, B E B Next

14 PERT Diagram 60 Back E, 5 10 B, 3 20 50 D, 8 C, 2 30 A, 5 40 Next

15 PERT Diagram Back 10 B, 3 30 E, 5 40 C, 2 A, 5 20 D, 8 Next

16 การคำนวณระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
10 B, 3 30 E, 5 40 Back C, 2 A, 5 20 D, 8 B-E ผลรวมของระยะเวลา คือ = 8 B-D ผลรวมของระยะเวลา คือ = 11 Next C-A-E ผลรวมของระยะเวลา คือ = 12 C-A-D ผลรวมของระยะเวลา คือ = 15 CPM : Critical Path Method

17 CPM : Critical Path Method
เป็นแผนภาพแสดงงานของโครงการที่เชื่อมโยงกัน เช่นเดียวกับ PERT ถูกนำมาใช้ร่วมกันเพื่อบอกถึงระยะเวลาที่คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จ ซึ่งก็คือระยะเวลาของเส้นทางที่ยาวที่สุดในแผนภาพ เรียกว่า เส้นทางวิกฤต (Critical Path) ต้องควบคุมงานที่อยู่บน Critical Path ให้ดี หากงานใดเสร็จล่าช้าจะส่งผลให้โครงการเสร็จช้าตามไปด้วย Back Next

18 เส้นทางวิกฤต (Critical Path)
Back 10 B, 3 30 E, 5 40 C, 2 A, 5 20 D, 8 เส้นทางวิกฤต คือ เส้นทางที่ระยะเวลาของเส้นมากที่สุด ดังนั้น จึงเป็น MAX (2+5+8) = 15 Next

19 ตัวอย่าง งาน ระยะเวลาการทำงาน เริ่มหลังจาก (A) การสัมภาษณ์ 2 -
งาน ระยะเวลาการทำงาน เริ่มหลังจาก (A) การสัมภาษณ์ (B) การออกแบบสอบถาม A (C) การอ่านรายงานองค์กร B (D) การวิเคราะห์ความต้องการ G, I (E) การนำเสนอตัวต้นแบบ D (F) การสังเกตปฏิกิริยา A (G) แสดงค่าใช้จ่ายและผลลัพธ์ C, F (H) การเตรียมนำเสนอโครงการ D (I) การนำเสนอโครงการ A (J) การดำเนินโครงการ D Back Next

20 ตัวอย่าง A B C D E F G H I J Back Next

21 ตัวอย่าง A B C D E F G H I J

22 ตัวอย่าง A B C D E F G H I J

23 ตัวอย่าง A B C D E F G H I J

24 ตัวอย่าง A B C D E F G H I J

25 ตัวอย่าง A B C D E F G H I J

26 ตัวอย่าง A B C D E F G H I J

27 ตัวอย่าง งาน ระยะเวลาการทำงาน เริ่มหลังจาก (A) การสัมภาษณ์ 2 -
งาน ระยะเวลาการทำงาน เริ่มหลังจาก (A) การสัมภาษณ์ (B) การออกแบบสอบถาม A (C) การอ่านรายงานองค์กร B (D) การวิเคราะห์ความต้องการ G, I (E) การนำเสนอตัวต้นแบบ D (F) การสังเกตปฏิกิริยา A (G) แสดงค่าใช้จ่ายและผลลัพธ์ C, F (H) การเตรียมนำเสนอโครงการ D (I) การนำเสนอโครงการ A (J) การดำเนินโครงการ D Back Next

28 ขั้นตอนที่ 1 Back A, 2 10 20 Next

29 ขั้นตอนที่ 2 Back 30 B, 3 10 A, 2 20 F, 5 40 I, 7 50 Next

30 ขั้นตอนที่ 3 Back C, 5 30 60 B, 3 10 A, 2 20 F, 5 40 I, 7 50 Next

31 ขั้นตอนที่ 4 30 60 70 10 20 40 50 C, 5 G, 4 B, 3 A, 2 F, 5 I, 7 Back
Next

32 ขั้นตอนที่ 5 Back C, 5 G, 4 D, 1 80 30 60 70 B, 3 10 A, 2 20 F, 5 40 I, 7 50 Next

33 ขั้นตอนที่ 6 90 Back E, 2 H,5 C, 5 60 G, 4 D, 1 80 100 30 70 B, 3 J, 6 10 A, 2 20 F, 5 40 110 I, 7 50 Next

34 ขั้นตอนที่ 7, 8 Back E, 2 10 A, 2 B, 3 H,5 100 20 30 C, 5 60 G, 4 70 D, 1 80 F, 5 J, 6 Next I, 7

35 ขั้นตอนที่ 9 Back E, 2 10 A, 2 B, 3 H,5 70 20 30 C, 5 40 G, 4 50 D, 1 60 F, 5 J, 6 Next I, 7

36 การหาเส้นทางวิกฤติ A-B-C-G-D-E = 2+3+5+4+1+2 = 17
A-B-C-G-D-H = = 20 A-B-C-G-D-J = = 21 A-F-G-D-E = = 14 A-F-G-D-H = = 17 A-F-G-D-J = = 16 A-I-D-E = = 12 A-I-D-H = = 15 A-I-D-J = = 16 Back Start Next

37 สรุป การเริ่มต้นในการวางแผนโครงการ คือ เริ่มที่การกำหนดงานต่าง ๆ ที่ต้องทำในโครงการนั้นแล้วประมาณเวลาของงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมเพื่อใช้ในการควบคุมโครงการนั้นให้เป็นไปตามการวางแผน สิ่งที่สามารถช่วยบริหารโครงการ คือ Gantt Chart และPERT Diagram ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน คือ Gantt Chart เป็นผังที่เขียนและสื่อให้เข้าใจได้ง่าย แต่ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงเส้นทางวิกฤติ ซึ่งเป็นเส้นทาง ที่แสดงให้เห็นงานที่เส้นทางนี้ผ่าน โดยงานเหล่านั้นต้องมีการควบคุมเป็นพิเศษให้เป็นไปตามกำหนดเวลาเนื่องจากถ้าหากมีความล่าช้าของการทำงานของงานที่อยู่บนเส้นทางวิกฤติจะส่งผลให้โครงการนั้นไม่สามารถส่งมอบได้ตามเวลาที่กำหนด Back Next

38 แบบฝึกหัด งาน งานที่ต้องทำก่อน เวลาในการทำงาน 1 - 2 2 1 3 3 2 3 4 2 7
งาน งานที่ต้องทำก่อน เวลาในการทำงาน ,4 1 ,5 5 ,7 4 , Back End จากตารางจงเขียน Gantt Chart และ PERT Diagram พร้อมหา Critical Path


ดาวน์โหลด ppt Project Management by Gantt Chart & PERT Diagram

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google