งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 มาตรฐานฉบับนี้กำหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชี สำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้และ เรียกเก็บไม่ได้  ลูกหนี้เป็นทรัพย์สินของกิจการควรแสดงด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " มาตรฐานฉบับนี้กำหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชี สำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้และ เรียกเก็บไม่ได้  ลูกหนี้เป็นทรัพย์สินของกิจการควรแสดงด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  มาตรฐานฉบับนี้กำหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชี สำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้และ เรียกเก็บไม่ได้  ลูกหนี้เป็นทรัพย์สินของกิจการควรแสดงด้วย มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ  ลูกหนี้การค้า หมายถึง ลูกหนี้ที่เกิดจากการ ดำเนินการค้าตามปกติของธุรกิจ  ลูกหนี้อื่น หมายถึง ลูกหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากการ ดำเนินการค้าตามปกติ

3  การบันทึกลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ ทำได้ 2 วิธีคือ  บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีที่เกิดหนี้สูญจริง เรียกว่าวิธีตัดจำหน่ายโดยตรง  ประมาณจำนวนที่คาดว่าจะเก็บไม่ได้ โดยคำนวณจาก ยอดขายหรือลูกหนี้ วิธีนี้เรียกว่า วิธีตั้งค่าเผื่อ  วิธีตัดจำหน่ายโดยตรงไม่เป็นไปตามหลักการบัญชี ที่รับรองทั่วไป เพราะขัดกับหลักการเปรียบเทียบ รายได้และค่าใช้จ่ายในงวดเวลาเดียวกัน และ มูลค่า ของลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ไม่แสดงมูล ค่าที่คาดว่าจะได้รับจริง

4  คำนวณเป็นร้อยละของยอดขาย  คำนวณเป็นร้อยละของยอดขายรวม  คำนวณเป็นร้อยละของยอดขายเชื่อ  คำนวณเป็นร้อยละของยอดลูกหนี้  คำนวณเป็นร้อยละของยอดลูกหนี้รวม ถือว่า อัตราส่วนของจำนวนหนี้สงสัยจะสูญสำหรับ ลูกหนี้ทั้งหมดคงที่  คำนวณโดยการจัดกลุ่มลุกหนี้โดยจำแนกตาม อายุลูกหนี้ที่ค้างชำระ ลูกหนี้ที่ค้างชำระนาน อัตราของหนี้สงสัยจะสูญย่อมสูงกว่าลูกหนี้ที่ เริ่มค้างชำระเกินกำหนด  คำนวณโดยพิจารณาลูกหนี้แต่ละราย

5  แนวความคิดแรกรวมเฉพาะลูกหนี้การค้า ซึ่งเป็น ลูกหนี้ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ ขณะที่ลุก หนี้อื่นมีจำนวนไม่เป็นสาระสำคัญไม่สัมพันธ์โดยตรง กับรายได้ในงวดบัญชี หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อื่นจึง ไม่ควรนำมารวมคำนวณเป็นรายจ่ายในงวดนั้นๆ  อีกแนวคิดมองว่า ลูกหนี้อื่นก็มีโอกาสที่จะไม่ได้ชำระ หนี้เหมือนกัน หากไม่ลดลูกหนี้อื่นลงด้วยจำนวนค่า เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จะทำให้ยอดลูกหนี้รวมแสดง มูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าที่สูงเกินกว่า ที่จะได้รับชำระ  ตามมาตรฐานการบัญชี ย่อหน้า 16 ให้พิจารณาจำนวน หนี้สงสัยจะสูญทั้งลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น โดย พิจารณาแยกต่างหากจากกัน

6  ถ้าได้มีการติดตามทวงถามหนี้สินจนถึงที่สุดแล้วแต่ยัง ไม่ได้รับชำระหนี้ และหนี้สูญนั้นเข้าเกณฑ์ที่จะตัดเป็น หนี้สูญได้ตามกฎหมายภาษีอากร ให้ตัดจำหน่ายโดย  Dr. หนี้สูญ xxx  Cr. ลูกหนี้ xxx  Dr. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ xxx  Cr. หนี้สงสัยจะสูญ xxx  ในกรณีที่คาดหมายได้ว่า จะไม่ได้รับชำระหนี้ แต่หนี้ นั้นยังไม่สามารถตัดเป็นหนี้สูญได้ตามกฎหมายภาษี อากร กิจการอาจจะตัดลูกหนี้เป็นสุญได้โดย  Dr. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ xxx  Cr. ลูกหนี้ xxx

7  กรณีที่จำหน่ายลูกหนี้เป็นสูญไปแล้วตามกฎหมายภาษี อากร  Dr. ลูกหนี้ xxx  Cr. หนี้สูญได้รับคืน xxx  Dr. เงินสด xxx  Cr. ลูกหนี้ xxx  กรณีการตัดหนี้สูญเป็นการตัดหนี้สูญทางบัญชี  Dr. ลูกหนี้ xxx  Cr. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ xxx  Dr. เงินสด xxx  Cr. ลูกหนี้ xxx


ดาวน์โหลด ppt  มาตรฐานฉบับนี้กำหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชี สำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้และ เรียกเก็บไม่ได้  ลูกหนี้เป็นทรัพย์สินของกิจการควรแสดงด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google