งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการอาสาสมัครทางหลวงชนบท ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 เดือนมกราคม – มีนาคม 2555 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการอาสาสมัครทางหลวงชนบท ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 เดือนมกราคม – มีนาคม 2555 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการอาสาสมัครทางหลวงชนบท ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 เดือนมกราคม – มีนาคม 2555 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท

2 หน่วย : ครั้ง ไตรมาส 1 6,869 ครั้ง เฉลี่ย 2,290 ครั้ง / เดือน ไตรมาส 2 8,872 ครั้ง เฉลี่ย 2,957 ครั้ง / เดือน

3 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท

4 รายละเอียดเดือนรวม มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม รวม 110 ครั้ง 1. ด้านกำกับทางหลวง รวม 110 ครั้ง 1.1 แจ้งบุกรุกเขตทางหลวง 55 1.2 แจ้งรถบรรทุกน้ำหนักเกิน 7151638 1.3 แจ้งร่วม ทช. ตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก 36716 1.4 ขอให้ช่วยตั้งด่านชั่งน้ำหนัก 9231951 รวม 1,604 ครั้ง 2. ด้านบำรุงรักษาทาง รวม 1,604 ครั้ง 2.1 แจ้งถนนชำรุดเสียหาย 395344236975 2.2 แจ้งบริเวณที่เกิดอุทกภัย 19 2.3 แจ้งเครื่องหมายบนผิวจราจรชำรุด 2.4 แจ้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรชำรุด หรือ ขอให้ติดตั้ง 15221754 2.5 แจ้งป้ายจราจรและเครื่องหมายนำทางชำรุด หรือ ขอให้ ติดตั้ง 62 32156 2.6 แจ้งคอสะพานชำรุด 643747 2.7 แจ้งตัดหญ้า / ต้นไม้ขึ้นปกคลุม 12913787353

5 รายละเอียดเดือนรวม มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม รวม 14 ครั้ง 3. ด้านความปลอดภัยแจ้งอุบัติเหตุ รวม 14 ครั้ง 3.1 แจ้งอุบัติเหตุจราจร 51814 3.2 แจ้งบริเวณเสี่ยงอันตราย รวม 1,374 ครั้ง 4. ด้านการมีส่วนร่วม / ประชาสัมพันธ์ รวม 1,374 ครั้ง 4.1 ข่าว อส. ทช. ร่วมกับชาวบ้านพัฒนาถนน 103747 4.2 เชื่อมโยงข่าวสาร อส. ทช. กับ ทชจ. 213175188576 4.3 สอบถามสภาพสายทาง 176205235616 4.4 สนง. ทชจ. ไปเยี่ยม อส. ทช. 86544117 4.5 ข่าว อส. ทช. ร่วมตั้งหน่วยบริการ 111618 5,770 ครั้ง 5. ด้านอื่นๆ รวม 5,770 ครั้ง 5.1 สภาพทางปกติ 1,9962,0801,5385,614 5.2 แจ้งขอบคุณ 297733139 5.3 อื่น ๆ 46717

6 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 1 อธิบดีได้เห็นชอบ รายชื่ออาสาสมัคร ทาง หลวงชนบทดีเด่น ประจำปี 2554 ตามที่ ได้รับคัดเลือกจาก สนง. ทชจ. ทั่วประเทศ 76 ราย 2 สำนักอำนวยความ ปลอดภัย ได้แจ้งรายชื่อ อส. ทช. ดีเด่น ตามหนังสือ เลขที่ คค 0724.4/479 ถึง สอร. เพื่อพิจารณา ดำเนินการจัดทำใบ ประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครทางหลวง ชนบทดีเด่น ประจำปี 2554 เพื่อจัดส่งถึง สทช. ที่ 1 -18 มอบให้ อส. ทช. ต่อไป ตัวอย่างใบประกาศเกียรติคุณ อส. ทช. ดีเด่น

7 ประมวลภาพผลการ ปฏิบัติงาน อาสาสมัคร ทางหลวงชนบท เดือน มกราคม – มีนาคม 2555 ประมวลภาพผลการ ปฏิบัติงาน อาสาสมัคร ทางหลวงชนบท เดือน มกราคม – มีนาคม 2555 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการอาสาสมัครทางหลวงชนบท ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 เดือนมกราคม – มีนาคม 2555 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google