งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การส่งผ่านข้อมูล และการอินเตอร์เฟซ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การส่งผ่านข้อมูล และการอินเตอร์เฟซ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การส่งผ่านข้อมูล และการอินเตอร์เฟซ
บทที่ 3 การส่งผ่านข้อมูล และการอินเตอร์เฟซ Data Transmission and Interfaces

2 Fundamental of Data and Signals
ความสำคัญเกี่ยวกับ Physical Layer การเคลื่อนย้ายข้อมูลหรือสารสนเทศ Digital (binary) สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า การเข้ารหัสของข้อมูลให้เหมาะสมกับตัวกลาง พิจารณาเรื่องของต้นทุน ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ ข้อมูล VS สัญญาณ ข้อมูล จะมีความหมายในตัว สัญญาณ จะต้องผ่านการเข้ารหัส ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่งสู่สายสื่อสาร

3 Digital Signal and Analog Signal
สัญญาณแอนะล็อก และสัญญาณดิจิตอล

4 Analog Signal เสียงจะมีความดังและความถี่ของเสียงที่ต่อเนื่องกันไป --> เสียงพูด ดนตรี วิดีโอ ฯลฯ สัญญาณอนาล็อกเป็นรูปคลื่นที่มีลักษณะต่อเนื่อง (Continuous Waveforms) ผ่านตัวกลางได้หลายชนิดขึ้นอยู่กับความถี่ อุปกรณ์เพิ่มกำลังให้กับสัญญาณ (Amplifier)

5 Digital Signal เป็นสัญญาณแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete / Discontinuous)
เป็นรูปคลื่นสี่เหลี่ยมแทนด้วยเลขฐานสอง Positive (+,0) / Negative (-,1) ข้อดี คือ ต้นทุนถูกกว่า, สัญญาณรบกวนน้อยกว่า ข้อเสีย คือ สัญญาณถูกลดทอนง่ายกว่า รีพีตเตอร์ (Repeater) คือ อุปกรณ์ทวนสัญญาณ เพื่อยืดระยะทางในการส่งสัญญาณดิจิตอล

6 การแปลงข้อมูลแอนาล็อก/ดิจิตอลให้เป็นสัญญาณ
Analog Data to Analog Signal Digital Data to Digital Signal Digital Data to to Analog Signal Analog Data to Digital Signal

7 Analog Data to Analog Signal
รูปแบบง่าย ต้นทุนต่ำ เช่น ระบบวิทยุกระจายเสียง Carrier Signal Modulation Demodulation

8 การมอดูเลตทางขนาด (Amplitude Modulation : AM)

9 การมอดูเลตทางความถี่ (Frequency Modulation : AM)

10 Digital Data to Digital Signal

11 Digital Data to to Analog Signal

12 Analog Data to Digital Signal
ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า โคเดค (Codec : Coder/Decoder) ใช้เทคนิค Voice Digitization

13 หน่วยวัดความเร็วในการส่งข้อมูล

14

15 Digital Data Transmission

16 Parallel Transmission

17 Serial Transmission

18 การแปลงสัญญาณข้อมูลระหว่างแบบอนุกรมและแบบขนาน
UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) USART (Universal Synchronous / Asynchronous Receiver Transmitter)

19 Asynchronous Transmission

20 Synchronous Transmission

21 ทิศทางการส่งผ่านข้อมูล
Simplex

22 ทิศทางการส่งผ่านข้อมูล
Half-Duplex

23 ทิศทางการส่งผ่านข้อมูล
Full-Duplex


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การส่งผ่านข้อมูล และการอินเตอร์เฟซ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google