งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

22/04/58 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 1 บทที่ 4 ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ย THEORY OF THE INTEREST  CLASSICAL THEORY OR THE SAVING INVESTMENT THEORY  LOANABLE FUND THEORY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "22/04/58 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 1 บทที่ 4 ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ย THEORY OF THE INTEREST  CLASSICAL THEORY OR THE SAVING INVESTMENT THEORY  LOANABLE FUND THEORY."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 22/04/58 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 1 บทที่ 4 ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ย THEORY OF THE INTEREST  CLASSICAL THEORY OR THE SAVING INVESTMENT THEORY  LOANABLE FUND THEORY  LIQUIDITY PREFERENCE THEORY Irving Fisher

2 22/04/582  CLASSICAL THEORY OR THE SAVING INVESTMENT THEORY อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพถูกกำหนด โดยอุปทานของเงินทุน มีความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ย โดยตรง เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น อุปทานของเงินออมจะมากขึ้น และ ถ้าอัตราดอกเบี้ยลดลง อุปทานของ เงินทุนก็จะลดลง ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี

3 Loanable fund theory นำตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงของระบบ เศรษฐกิจมาประกอบการวิเคราะห์มากขึ้น อัตราดอกเบี้ยโดยแท้จริงแล้วไม่ได้จ่ายเพื่อการ ออม แต่เป็นการจ่ายสำหรับการให้กู้ อัตราดอกเบี้ยจึงถูกกำหนดโดยอุปทานของเงินให้ กู้ (supply of loanable fund) กับอุปสงค์ของ เงินขอกู้ (demand for loanable fund) 22/04/583 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี

4 อุปทานของเงินให้กู้มีแหล่งที่มาสองแหล่งด้วยกัน ได้แก่เงินออม (saving : S) และการเพิ่มขึ้น ของปริมาณเงิน (money supply : ∆M) อุปสงค์ของเงินขอกู้นั้น ที่สำคัญอันได้แก่ การ ลงทุน (invest : I) และการถือเงินไว้ในมือ (hoarding : H) ทฤษฎีปริมาณเงินให้กู้ดังที่กล่าวข้างต้นยังมิใช่ ทฤษฎีการอธิบายระบบเศรษฐกิจรวม แต่เป็น ทฤษฎีที่อธิบายเฉพาะส่วนของการตลาดสินเชื่อ เท่านั้น 22/04/584 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี

5 Liquidity preference theory John Maynard Keynes อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพในตลาดนั้นถูกกำหนดขึ้น จากเส้นอุปสงค์ที่ต้องการถือเงิน (demand for money) ตัดกับเส้นอุปทานของเงิน (supply of money)  ความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย (transaction demand)  ความต้องการถือเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน (precautionary demand)  ความต้องการถือเงินไว้เพื่อเก็งกำไร (speculative demand) 22/04/585 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี

6 Milton Friedman “ ลัทธิการเงินนิยม ” ( Monetarism ) เงินมิได้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและรักษา มูลค่าเท่านั้น แต่ยังเป็นที่พักชั่วคราวของ อำนาจซื้อด้วย อุปสงค์ของเงิน ( Demand for money : Md ) ขึ้นอยู่ กับระดับราคาสินค้า ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ดอกเบี้ยพันธบัตร ผลตอบแทนการลงทุนใน หลักทรัพย์ อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา สินค้าคงทน อัตราส่วนระหว่างทรัพยากรมนุษย์ ต่อความมั่งคั่งรวม รายได้ และความพึง พอใจ 22/04/586 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี

7 ผลตอบแทนและมูลค่าของหลักทรัพย์ใน ตลาด  อายุการไถ่ถอน  สภาพคล่อง  ความปลอดภัย  การคิดมูลค่าปัจจุบันด้วยการทอนด้วย อัตราดอกเบี้ยในตลาด  P n = P 0 (1 + i) n  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับ ราคาหลักทรัพย์จะผกผันกัน 22/04/587 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี

8 ทฤษฎีดั้งเดิมหรือทฤษฎีแห่งการคาดคะเน ของโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวกับ ระยะเวลาแห่งการไถ่ถอน ( The traditional or expectation theory ) F.A. Lutz ทุกคนรู้ว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในอนาคตเป็น อย่างไร ไม่มีค่าใช้จ่ายของการลงทุนทั้งจากผู้ให้กู้และผู้ ขอกู้ มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ อย่างสมบูรณ์ทั้งผู้ให้กู้หรือผู้ขอกู้ 22/04/588 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี

9 22/04/589 ทฤษฎีสภาพคล่องหรือค่าชดเชยแห่งความ เสี่ยง ( Liquidity or risk premium theory ) ของโครงสร้างของอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวกับ ระยะเวลาแห่งการไถ่ถอน John R. Hicks หลักทรัพย์ที่มีระยะเวลาแห่ง การไถ่ถอนยิ่งยาวนานเท่าใด ความเสี่ยงของ เงินทุนของผู้ลงทุนก็ยิ่งจะมีมากขึ้นเท่านั้น ทฤษฎีการแบ่งส่วนตลาด ( Market segmentation theory ) ธนาคารพาณิชย์ ตามปกติมีความพอใจในการ ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีระยะสั้นหรือระยะปาน กลาง บริษัทประกันชีวิต จะมีความพอใจลงทุนใน หลักทรัพย์ระยะยาวมากกว่า ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี

10 อะไรคือบทบาทของ อัตราดอกเบี้ยกับการ จัดสรรทรัพยากรของ สังคมไทยบ้าง ? อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกู้ทุกธนาคาร 22/04/5810 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี

11 22/04/5811 INDIVIDUAL ASSIGNMENT SEARCH DATA, PICTURE & LOGO ABOUT COMMERCIAL BANK IN THAILAND IN POWER POINT PATTERN NEXT MONDAY MORNING ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี


ดาวน์โหลด ppt 22/04/58 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 1 บทที่ 4 ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ย THEORY OF THE INTEREST  CLASSICAL THEORY OR THE SAVING INVESTMENT THEORY  LOANABLE FUND THEORY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google