งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Welcome to SWU Computer Center ยินดีต้อนรับ... คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 19 กันยายน พ พ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Welcome to SWU Computer Center ยินดีต้อนรับ... คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 19 กันยายน พ พ พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Welcome to SWU Computer Center ยินดีต้อนรับ... คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 19 กันยายน พ พ พ พ.ศ. 2549

2 2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Computer Center Srinakharinwirot University URL : http://cc.swu.ac.thhttp://cc.swu.ac.th Phone: 0-2664-1000 Ext. 5071

3 Computer Center, Srinakharinwirot University 3 หัวข้อ ประวัติความเป็นมา ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ภารกิจหลักและแผนงาน การแบ่งส่วนราชการและการบริหารงาน อัตรากำลัง ความรับผิดชอบและหน้าที่ของฝ่าย อาคารและการให้บริการ งบประมาณและการเงิน การประกันคุณภาพของสำนักคอมพิวเตอร์

4 Computer Center, Srinakharinwirot University 4 1. ประวัติความเป็นมา ปี พ.ศ. 2523 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้การ จัดตั้งหน่วยงานให้บริการด้านคอมพิวเตอร์แก่คณาจารย์และนิสิต ปี พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณและอัตรากำลัง เพื่อดำเนินงานใน รูปของ โครงการจัดตั้งสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2536 สำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับการยกฐานะเป็น สำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536

5 Computer Center, Srinakharinwirot University 5 1.ประวัติความเป็นมา : การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ด้าน ICT 2528 โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 2529 โครงการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร o ติดตั้งระบบ Perkin Elmer 3230 เครื่องมินิคอมพิวเตอร์เครื่องแรก o พัฒนาระบบลงทะเบียนเรียน ระบบงานบุคคล และระบบเงินเดือน ด้วย COBOL 2537 โครงการนำร่องพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร o โดยใช้ระบบฐานข้อมูล Ingres และ 4GL o พัฒนาระบบลงทะเบียนเรียน IMPRESS 2538-39 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร o จุดกำเนิดของระบบเครือข่ายบัวศรี (Buasri Net) o ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร SUPREME 95 o การใช้งานระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย 2541-2544 โครงการขยายเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2 o ขยายเครือข่ายไปสู่ มศว องครักษ์ o ปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารไปสู่ระบบ SUPREME2002 ด้วย ฐานข้อมูล Oracle 2544-2547 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1 o ปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารไปสู่ระบบ SUPREME 2004

6 Computer Center, Srinakharinwirot University 6 ปรัชญา ปรัชญา พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ปณิธาน ปณิธาน มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยปัญญาและคุณธรรม 2. ปรัชญา ปณิธาน

7 Computer Center, Srinakharinwirot University 7 วิสัยทัศน์ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการสื่อสารและการสร้างองค์ความรู้เพื่อ พัฒนาภาระกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ พันธกิจ พันธกิจ สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานดำเนินการและประสานงานการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ

8 Computer Center, Srinakharinwirot University 8 3. ภารกิจหลักและแผนงาน วางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่าย บริการการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย บริการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย บริการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริการวิชาการ สนับสนุนงานวิจัยและงานอื่นๆ

9 Computer Center, Srinakharinwirot University 9 แผนการดำเนินงานและโครงการ  ด้านการบริหารจัดการ  ด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย  ด้านบริการวิชาการ 3. ภารกิจหลักและแผนงาน

10 Computer Center, Srinakharinwirot University 10 4. การแบ่งส่วนราชการและการบริหารงาน สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการประจำ สำนักคอมพิวเตอร์ (9) คณะกรรมการประจำ สำนักคอมพิวเตอร์ (9) ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชำนาญการ (3) ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชำนาญการ (3) รองผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ (1) รองผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ (1) เลขานุการ สำนักงานผู้อำนวยการ (12) เลขานุการ สำนักงานผู้อำนวยการ (12) หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการและบริการ (10) หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการและบริการ (10) หัวหน้าฝ่าย ระบบสารสนเทศ (8) หัวหน้าฝ่าย ระบบสารสนเทศ (8) หัวหน้าฝ่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย (4) หัวหน้าฝ่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย (4) สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการประจำ สำนักคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษา/ผู้ชำนาญการ รองผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ เลขานุการ สำนักงานผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการและบริการ หัวหน้าฝ่าย ระบบสารสนเทศ หัวหน้าฝ่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

11 Computer Center, Srinakharinwirot University 11 5. อัตรากำลัง จำนวน 43 อัตรา แบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้  ผู้บริหาร  จำนวน3 อัตรา  ผู้ชำนาญการ  จำนวน4 อัตรา  ข้าราชการ  จำนวน13 อัตรา  ลูกจ้างประจำ  จำนวน1 อัตรา  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจำ  จำนวน9 อัตรา  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทชั่วคราว  จำนวน10 อัตรา  พนักงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (โครงการ UOC)  จำนวน8 อัตรา

12 Computer Center, Srinakharinwirot University 12 6. ความรับผิดชอบและหน้าที่ของฝ่าย สำนักงานผู้อำนวยการ รับผิดชอบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการสนับสนุนงาน ของสำนักคอมพิวเตอร์ อันได้แก่  งานบริหารและธุรการ  งานคลังและพัสดุ  งานบริการการศึกษา  งานนโยบายและแผน ฝ่ายระบบสารสนเทศ รับผิดชอบงานพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยทำหน้าที่ดังนี้  วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัย  ให้คำปรึกษาในการกำหนดมาตรฐานการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการ บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย  ประสานงานและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้ระบบ

13 Computer Center, Srinakharinwirot University 13 ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ รับผิดชอบงานปฏิบัติการและบริการ โดยทำหน้าที่ ดังนี้  ซ่อม บำรุงรักษา ระบบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  ให้บริการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การ วิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ให้คำแนะนำด้านการใช้คอมพิวเตอร์แก่ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รับผิดชอบงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยทำหน้าที่ ดังนี้  ควบคุมดูแล บำรุงรักษา และจัดให้บริการการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ของมหาวิทยาลัย  ให้คำแนะนำในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน  ให้บริการในดูและระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 6. ความรับผิดชอบและหน้าที่ของฝ่าย

14 Computer Center, Srinakharinwirot University 14 7. อาคารและห้องให้บริการ ประสานมิตร  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อบริการสมาชิก  จำนวน 1 ห้อง  ห้องเพื่อการศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม  จำนวน 1 ห้อง  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อบริการการเรียนการสอน  จำนวน 2 ห้อง  ห้องบรรยายเพื่อการเรียนการสอน  จำนวน 2 ห้อง  ห้องสนันสนุนการทำวิจัย  จำนวน 1 ห้อง 6 คูหา  ห้องประชุม สัมมนา  จำนวน 2 ห้อง องครักษ์  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อบริการสมาชิก  จำนวน 1 ห้อง  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อบริการการเรียนการสอน  จำนวน 1 ห้อง  ห้องเพื่อสนับสนุนการทำวิจัย  จำนวน 1 ห้อง

15 Computer Center, Srinakharinwirot University 15 7. อาคารและห้องให้บริการ : เคาน์เตอร์บริการสมาชิก ประสานมิตร

16 Computer Center, Srinakharinwirot University 16 7. อาคารและห้องให้บริการ : ห้องบริการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร

17 Computer Center, Srinakharinwirot University 17 7. อาคารและห้องให้บริการ : ห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน ประสานมิตร

18 Computer Center, Srinakharinwirot University 18 7. อาคารและห้องให้บริการ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับสมาชิก

19 Computer Center, Srinakharinwirot University 19 7. อาคารและห้องให้บริการ : ห้องบริการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ องครักษ์

20 Computer Center, Srinakharinwirot University 20 7. จำนวนอาคารและห้องให้บริการ : จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน โดยรวม จำนวนเครื่องทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2543-2548 - ปี พ.ศ. 25431,600 เครื่อง - ปี พ.ศ. 25441,800 เครื่อง - ปี พ.ศ. 25452,070 เครื่อง - ปี พ.ศ. 25462,400 เครื่อง - ปี พ.ศ. 25472,360 เครื่อง - ปี พ.ศ. 25482,790 เครื่อง

21 Computer Center, Srinakharinwirot University 21 กลุ่มสาขาวิชาปี 2546ปี 2547ปี 2548 วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี475569362 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ124142256 สังคมศาสตร์182186314 มนุษยศาสตร์7780159 สหสาขา666 หน่วยงานที่มีภารกิจการให้บริการ288283388 รวม1,1521,2661,485 7. จำนวนอาคารและห้องให้บริการ : จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานด้านการเรียนการสอน

22 Computer Center, Srinakharinwirot University 22 8. งบประมาณและการเงิน ได้รับงบประมาณจาก 2 แหล่งงบประมาณ งบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณสาขาขาดแคลน  งบประมาณเงินรายได้ ประเภทหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินรายได้จาก ส่วนกลาง แหล่งอื่น ๆ  โครงการบริการวิชาการ  กองทุนสวัสดิการ  กองทุนสกลแสงโสภณ

23 Computer Center, Srinakharinwirot University 23 8. งบประมาณและการเงิน : งบประมาณแผ่นดิน โครงการ ICT โครงการ/รายการ ดำเนินการ (ปีงบประมาณ) งบประมาณ ที่ได้รับ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์2538-253937,582,500 โครงการขยายเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2 2541-254417,972,000 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ระยะที่ 1 2545-254735,276,800 รวมทั้งสิ้น90,831,300 หมายเหตุ ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2548 สำนักคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน - รายจ่ายทางด้านการพัฒนา ICT

24 Computer Center, Srinakharinwirot University 24 9. การประกันคุณภาพการศึกษา วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย สังคมไทย และนานาประเทศให้มีประสิทธิภาพ 2.เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาระบบ และการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 3.เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าวิจัยในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 4.เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีทัศนคติที่ดี และมีศักยภาพสูง ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพ 5.เพื่อพัฒนามาตรฐานและระบบการตรวจสอบประเมินผลระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ

25 Computer Center, Srinakharinwirot University 25 9. การประกันคุณภาพการศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ กำหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพ ดังนี้ มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการสนับสนุนการเรียนรู้  14 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานด้านพัฒนานิสิต  1 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ  5 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ  9 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  2 ตัวบ่งชี้

26 26 ขอขอบคุณ คณะกรรมการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


ดาวน์โหลด ppt Welcome to SWU Computer Center ยินดีต้อนรับ... คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 19 กันยายน พ พ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google