งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล. สนทนา โต้ตอบ ตามสถานการณ์ ที่กำหนดให้ ได้ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล. สนทนา โต้ตอบ ตามสถานการณ์ ที่กำหนดให้ ได้ถูกต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

2 สนทนา โต้ตอบ ตามสถานการณ์ ที่กำหนดให้ ได้ถูกต้อง

3

4 Waiter: …11…, sir? Larry: Yes, I’ll have tomato soup, roast beef, mashed potatoes,and peas.

5 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 1. What can I do for you 2. How is everything 3. Are you ready to order now 4.Do you want to tell me something

6 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Waiter :..12….roast beef.. mashed potatoes. and peas. 1. Do you want 2. Did you say 3. That’s tomato soup 4. I remember you ordered

7 ครูรุจิรา ทับศรีนวล..13…… rare;..14….. or well done? 1. what did you order 2. what kind of beef 3. which one do you want 4. How do you want the beef ครูรุจิรา ทับศรีนวล

8 1. mild 2. medium 3. middle 4. mid rare..13…… rare;..14….. or well done? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

9 Larry: well done,please. Waiter :..15…? Larry : Hmm….just water. I’ll have coffee with my dessert. 1. Anything to drink 2. What about water 3. What kind of water 4. Do you want tea or coffee ครูรุจิรา ทับศรีนวล

10 At a department store Customer : where are the tables? Sales clerk : Upstairs on the second floor…16.. Customer : we’re looking for a table. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

11 1.Take the escalator up 2.What are you looking for 3.Go up the ladder with me 4.Can you use the escalator Customer : we’re looking for a table.

12 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Shop assistant :.. 17 …? Customer: A dinning room tables 1.How kind is it 2.What kind, sir 3.What a kind 4.It’s what kind ครูรุจิรา ทับศรีนวล

13 Shop: We have many tables … 18..? Customer : Modern. 1.Both modern and traditional ones are here 2.Shall I take you modern or traditional ครูรุจิรา ทับศรีนวล

14 Shop: We have many tables … 18..? Customer : Modern. 3.Would you like modern or traditional 4. It’s either modern or traditional to me ครูรุจิรา ทับศรีนวล

15 Shop assistant : This one is made of oak. This one is made of oak. Customer :.. 19 … Shop : Here’s a lovely walnut table. It seats six people.

16 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Customer :.. 19 … Shop : Here’s a lovely walnut table. It seats six people. 1.No, it must be walnut 2.I’d prefer walnut 3.Walnut is for me 4.Only walnut table ครูรุจิรา ทับศรีนวล

17 Customer : I like it..20…? Shop : In two weeks. 1. how long do you deliver it 2. How soon can I deliver 3. When do I have got it 4. When can you deliver it ครูรุจิรา ทับศรีนวล

18 C. Directions: Read the following directory and choose the correct answer for each questions. งานของวันที่ 27 ก. พ.52 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

19 อ่านเรื่องสั้น ๆแล้ว ตอบคำถามได้

20 Read the advertisement and choose the best answer

21 Now available at Franklin Park one block from Indiana University. New unfurnished apartments. One bedroom at $255, and three bedrooms at $ 235,two bedrooms at $255,

22 and three bedrooms at $270 per month. Utilities included except electricity. Children and pets welcome, one month’s deposit required.

23 Office open Monday through Saturday nine to five. Call 999-7415 for an evening or Sunday appointment.

24 1.According to this ads, a one-bedroom would require a deposit of………… 1.$370 2. $270 3. $255 4. $235

25 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 2. From this ads we can assume that……. assume that……. 1.The apartments are far from Indiana University far from Indiana University 2. The apartments have furniture in them

26 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 2. From this ads we can assume that……. assume that……. 3. gas and water bills are included in the rent included in the rent 4. cats and dogs are not permitted in the apartments.

27 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 3. The ad implies that interested persons must… 1. see the apartments on Monday or Saturday Monday or Saturday 2. call for an appointment if they want to see the apartments from nine to five Monday through Saturday

28 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 3. call for an appointment if they want to see the apartments on Sunday or in the evening 4. see the apartments before five o’clock any day

29 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Choose the correct answer.

30 1.My brother has been living in Peru……. living in Peru……. three years. three years. 1. for 2. since 3. ago 4. during

31 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 2. She asked him if he was sure it was her was sure it was her car that…… stolen. car that…… stolen. 1. been 2. had 3. had been 4. has been

32 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 3. I usually go to work …… foot. …… foot. 1. in 2. with 3. on 4. by

33 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 4. Her English has reached a ….. level. reached a ….. level. 1. tall 2. big 3. high 4. strong

34 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 5. He said he….at eight o’clock, but it is already a quarter to nine. 1. is coming 2. will come 3. will be coming 4. would come

35 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 6. That aeroplane ….round the house for the last hour; do you think the pilot wants to drop a bomb on us? 1. has been flying 2. is flying 3. will have been flying 4. had been flying

36 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 7. Some people are….. reliable and trustworthy as the sunrise. 1. so 2. as 3. too 4. like

37 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 8. ….new developments make these appliances more attractive to home makers. 1. Few 2. Many 3. Much 4. A little

38 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 9. The small chair was a lot….than the large one a lot….than the large one 1. comfortable 2. more comfortable 3. more comfort 4. the most comfortable

39 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 10. The student decided to study…. than before. to study…. than before. 1. hard 2. harder 3. hardly 4. hardest


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล. สนทนา โต้ตอบ ตามสถานการณ์ ที่กำหนดให้ ได้ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google