งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 4 การประยุกต์ใช้โปรแกรมเมอร์ PG605U ควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทร เลอร์ 4.2 โปรแกรมป้องกันการทำงาน พร้อมกัน จัดทำ โดย สุพล จริน ห้องปฏิบัติการควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 4 การประยุกต์ใช้โปรแกรมเมอร์ PG605U ควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทร เลอร์ 4.2 โปรแกรมป้องกันการทำงาน พร้อมกัน จัดทำ โดย สุพล จริน ห้องปฏิบัติการควบคุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 4 การประยุกต์ใช้โปรแกรมเมอร์ PG605U ควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทร เลอร์ 4.2 โปรแกรมป้องกันการทำงาน พร้อมกัน จัดทำ โดย สุพล จริน ห้องปฏิบัติการควบคุม CONTROL LAB EL06 แผนกวิชาช่าง ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิค เชียงใหม่ นำเสนอครั้ง ที่ 11

2 โปรแกรมป้องกันการทำงาน พร้อมกันหรือตรงกัน วงจรควบคุมการทำงานของเครื่องจักรบาง ประเภทจะมีการระบุเงื่อนไขที่สำคัญไว้อย่าง ชัดเจน เช่น วงจรเกิดการทำงานพร้อมกันหรือ ตรงกันไม่ได้ ตัวอย่าง วงจรกลับทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส, วงจรสตาร์ทมอเตอร์แบบ Star delta, วงจรควบคุมความเร็ว Dahlander motor เป็น ต้น ถ้าเกิดการทำงานพร้อมกันจะเกิดอันตราย และความเสียหายแก่วงจร เพื่อป้องกันอัตรายที่ จะเกิดขึ้น การป้องกันการทำงานพร้อมกันหรือ ตรงกันจึงถูกนำมาใช้ จุดประ สงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกัน การทำงานพร้อมกันหรือตรงกันของอุปกรณ์ ควบคุม ในส่วนที่เป็น Hard ware และ Soft ware

3 K1K1 K2K2 L1L1 L2L2 L3L3 K1K1 K2K2 L1L1 L2L2 L3L3 จะเกิดผลกระทบต่อ วงจรอย่างไรเมื่อคอน แทคเตอร์ K1 และ K2 ทำงานตรงกัน การป้องกันการ ทำงานตรงกัน เกิดการลัดวงจรที่ L1 และ L3

4 การป้องกันการ ทำงานตรงกัน K1K1 K2K2 L1L1 L2L2 L3L3 K3K3 จะเกิดผลกระทบต่อ วงจรอย่างไรเมื่อคอน แทคเตอร์ K2 และ K3 ทำงานตรงกัน

5 การป้องกันการ ทำงานตรงกัน L1L1 L2L2 L3L3 K1K1 K2K2 K3K3 เกิดการลัดวงจรที่ L1, L2 และ L3

6 การป้องกันการ ทำงานตรงกัน K1K1 K2K2 K1K1 K2K2 โดยการใช้ Inter locking contact Inter locking contact Inter locking contact K1K1 K2K2 K1K1 K2K2 2. เมื่อคอนแทคเตอร์ K2 ทำงาน K1K1 K2K2 K1K1 K2K2 1. เมื่อคอนแทคเตอร์ K1 ทำงาน

7 โปรแกรมป้องกันการ ทำงานตรงกัน โปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกันของ ไดอะแกรมชนิด Self hold ( ) I32.0Q32. 1 Q32. 0 I32.1 Q32. 0 I32.2 Q32. 1 I32.0Q32. 0 Q32. 1 Inter locking contact

8 อธิบายโปรแกรมป้องกันการ ทำงานตรงกัน โปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกันของ ไดอะแกรมชนิด Self hold Inter locking contact ( ) I32.0Q32. 1 Q32. 0 I32.1 Q32. 0 I32.2 Q32. 1 I32.0Q32. 0 Q32. 1 เมื่อ I32.1 มีสถานะเป็น “1” และกลับ มีสถานะเป็น “0”

9 STL O.I32.1 O.Q32.0 AI32.0 ANQ32.1 =Q32.0 O.I32.2 O.Q32.1 AI32.0 ANQ32.0 =Q32.1

10 โปรแกรมป้องกันการ ทำงานตรงกัน โปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกันของ RS flip flop (Set/Reset) ( ) Q32. 1 Q32. 0 I32.1 S ( ) I32.0Q32. 0 R ( ) Q32. 0 Q32. 1 I32.2 S ( ) I32.0Q32. 1 R Inter locking contact การ Inter lock ขา Set

11 อธิบายโปรแกรมป้องกันการ ทำงานตรงกัน โปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกันของ RS flip flop (Set/Reset) ( ) Q32. 1 Q32. 0 I32.1 S ( ) I32.0Q32. 0 R ( ) Q32. 0 Q32. 1 I32.2 S ( ) I32.0Q32. 1 R Inter locking contact การ Inter lock ขา Set

12 โปรแกรมป้องกันการ ทำงานตรงกัน โปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกันของ RS flip flop (Set/Reset) การ Inter lock ขา Set & I32.0 S RQ I32.1 Q32.1 Q32.0 & I32.0 S RQ I32.2 Q32.0 Q32.1 FB D

13 อธิบายโปรแกรมป้องกันการ ทำงานตรงกัน โปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกันของ RS flip flop (Set/Reset) การ Inter lock ขา Set & I32.0 S RQ I32.1 Q32.1 Q32.0 & I32.0 S RQ I32.2 Q32.0 Q32.1 FB D

14 STL AI32.1 ANQ32.1 SQ32.0 AI32.0 RQ32.0 AI32.2 ANQ32.0 SQ32.1 AI32.0 RQ32.1

15 โปรแกรมป้องกันการ ทำงานตรงกัน โปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกันของ RS flip flop (Set/Reset) การ Inter lock ขา Reset ( ) Q32. 1 Q32. 0 I32.1 S ( ) I32.0Q32. 0 R ( ) Q32. 0 Q32. 1 I32.2 S ( ) I32.0Q32. 1 R Inter locking contact

16 อธิบายโปรแกรมป้องกันการ ทำงานตรงกัน โปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกันของ RS flip flop (Set/Reset) การ Inter lock ขา Reset Inter locking contact Q32. 0 I32.1 ( ) Q32. 1 S ( ) I32.0Q32. 0 R ( ) Q32. 0 Q32. 1 I32.2 S ( ) I32.0Q32. 1 R

17 โปรแกรมป้องกันการ ทำงานตรงกัน โปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกันของ RS flip flop (Set/Reset) การ Inter lock ขา Reset FB D I32.0 S RQ I32.1 Q32.1 Q32.0 > = 1 I32.0 S RQ I32.2 Q32.0 Q32.1 > = 1

18 อธิบายโปรแกรมป้องกันการ ทำงานตรงกัน โปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกันของ RS flip flop (Set/Reset) การ Inter lock ขา Reset FB D I32.0 S RQ I32.1 Q32.1 Q32.0 > = 1 I32.0 S RQ I32.2 Q32.0 Q32.1 > = 1

19 STL AI32.1 SQ32.0 O.I32.0 O.Q32.1 RQ32.0 AI32.2 SQ32.1 O.I32.0 O.Q32.0 RQ32.1

20 THE END


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 4 การประยุกต์ใช้โปรแกรมเมอร์ PG605U ควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทร เลอร์ 4.2 โปรแกรมป้องกันการทำงาน พร้อมกัน จัดทำ โดย สุพล จริน ห้องปฏิบัติการควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google