งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
บทที่ 6 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ อ.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์

2 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและความสำคัญ
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Policy) ข้อแนะนำการกำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของ สารสนเทศ

3 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศระดับองค์กร
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศระดับองค์กร (Enterprise Information Security: EISP) องค์ประกอบของนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ประกาศวัตถุประสงค์ องค์ประกอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความจำเป็นที่ต้องมีความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทและความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัย อ้างอิงมาตรฐานและแนวทางอื่นๆ

4 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเฉพาะเรื่อง
ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ระบุรายละเอียดเป็นเรื่องๆ ต้องมีการปรับปรงข้อมูลในนโยบายการเปลี่ยนแปลง มีการอธิบายสถานะขององค์กรที่เป็นอยู่ในแต่ละเรื่อง องค์ประกอบของนโยบายความมั่นคงปลอดภัยเฉพาะเรื่อง วัตถุประสงค์ การใช้งานที่ได้รับอนุญาต การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต การจัดการระบบ การละเมิดนโยบาย การทบทวนนโยบายและการแก้ไข ความรับผิดชอบ

5 แนวทางการจัดทำนโยบายความมั่นคงปลอดภัยเฉพาะเรื่อง
Individual Policy Comprehensive Policy Modular Policy

6 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเฉพาะระบบ
แนวทางด้านการบริหาร ข้อกำหนดทางเทคนิค

7 ขั้นตอนการนำนโยบายไปใช้
การจัดทำนโยบาย การสำรวจ การวิเคราะห์ การออกแบบ การสร้าง การบำรุงรักษา การเผยแพร่นโยบาย การอ่านนโยบาย

8 ขั้นตอนการนำนโยบายไปใช้
การทำความเข้าใจนโยบาย การยอมรับนโยบาย การบังคับใช้นโยบาย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google