งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพ ของน้ำมันเบนซิน พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 มกราคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพ ของน้ำมันเบนซิน พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 มกราคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพ ของน้ำมันเบนซิน พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 มกราคม 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ แก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดลักษณะและ คุณภาพของน้ำมันเบนซิน เพื่อให้สามารถ กำกับดูแลคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตาม ความในมาตรา 25 วรรคหนึ่งแห่ง พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ. 2543 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

3 3 สรุปสาระสำคัญ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศกรมธุรกิจ พลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพ ของน้ำมันเบนซิน พ. ศ. 2553” 2. ให้ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมัน เบนซิน พ. ศ. 2552 3. ประกาศนี้มิให้ใช้บังคับกับน้ำมัน เบนซินที่จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายไปนอก ราชอาณาจักร โดยการขนส่งทางทะเล 4. ให้กำหนดชนิดของน้ำมันเบนซินเป็น 2 ชนิด คือ 4.1 น้ำมันเบนซินออกเทน 91 4.2 น้ำมันเบนซินออกเทน 95

4 4 สรุปสาระสำคัญ 5. ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซินที่ ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่าย ดังต่อไปนี้ จะไม่เป็นไปตามที่กำหนดใน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ก็ได้ แต่ผู้ค้า น้ำมันต้องแจ้งลักษณะและคุณภาพของน้ำมัน ดังกล่าวเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดใน รายละเอียดแนบท้ายเพื่อขอความเห็นชอบและ ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจ พลังงานก่อน 5. ลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันเบนซินที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อ จำหน่ายดังต่อไปนี้ จะไม่เป็นไปตามที่กำหนด ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ก็ได้ แต่ผู้ค้า น้ำมันต้องแจ้งลักษณะและคุณภาพของน้ำมัน ดังกล่าวเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดใน รายละเอียดแนบท้ายเพื่อขอความเห็นชอบและ ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจ พลังงานก่อน

5 5 สรุปสาระสำคัญ 5.1 น้ำมันเบนซินสำหรับการส่งออกไปนอก ราชอาณาจักร นอกจากการขนส่งทางทะเล ทั้งนี้ ให้รวมถึงน้ำมันเบนซินที่นำเข้ามาใน ราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วย 5.2 น้ำมันเบนซินสำหรับการนำไปใช้กับ ยานพาหนะที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 5.3 น้ำมันเบนซินสำหรับการนำไปใช้ในการอื่น นอกเหนือจากการใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน ทั้งนี้ ให้รวมถึงน้ำมันเบนซินที่นำเข้ามาใน ราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วย

6 6 สรุปสาระสำคัญ 5.4 น้ำมันเบนซินสำหรับการนำไปใช้ตาม โครงการหรือนโยบายของรัฐบาล หรืองานวิจัย ทั้งนี้ ให้รวมถึงน้ำมันเบนซินที่นำเข้ามาใน ราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วย 5.5 น้ำมันเบนซินสำหรับเตรียมไว้เพื่อจำหน่าย เฉพาะในข้อกำหนด เรื่อง สารเติมแต่งหรือเพื่อ จำหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ตาม วัตถุประสงค์นี้ด้วย

7 7 สรุปสาระสำคัญ 5.6 น้ำมันเบนซินที่ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 นำเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับใช้เป็น วัตถุดิบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง หรือเพื่อ จำหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ตาม วัตถุประสงค์นี้ด้วย 5.7 น้ำมันเบนซินสำหรับการจำหน่ายให้แก่ ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 เพื่อนำไปใช้เป็น วัตถุดิบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง 5.8 น้ำมันเบนซินสำหรับการจำหน่ายให้แก่ ผู้ค้าน้ำมันตาม (5.1) (5.2) (5.3) และ (5.4)

8 8 สรุปสาระสำคัญ - การเติมสารเติมแต่งในน้ำมันเบนซิน ให้ผู้ค้า น้ำมันแจ้งขอความเห็นชอบ และต้องได้รับ ความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ก่อน จึงจะดำเนินการได้ - ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซินข้อ 5 ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

9 9 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2553 เป็นต้นไป

10 10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพ ของน้ำมันเบนซิน พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 มกราคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google