งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์ ปัญหา และแนวทางการ แก้ไข เครือข่ายพัฒนาศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ ของโรงพยาบาลนพรัต นราชธานี ช่วง 2550-2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์ ปัญหา และแนวทางการ แก้ไข เครือข่ายพัฒนาศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ ของโรงพยาบาลนพรัต นราชธานี ช่วง 2550-2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์ ปัญหา และแนวทางการ แก้ไข เครือข่ายพัฒนาศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ ของโรงพยาบาลนพรัต นราชธานี ช่วง 2550-2551

2 สรุปปัญหาอุปสรรค ความซ้ำซ้อน ต้องการความร่วมมือจากแพทย์ การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ยังขาดความเข้าใจภายใน โรงพยาบาลเอง ยังขาดความเป็นเครือข่ายใน ระดับภูมิภาคของตนเอง บุคลากร ความซ้ำซ้อน ต้องการความร่วมมือจากแพทย์ การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ยังขาดความเข้าใจภายใน โรงพยาบาลเอง ยังขาดความเป็นเครือข่ายใน ระดับภูมิภาคของตนเอง บุคลากร

3 ความซ้ำซ้อน ความหมายของคลินิกอาชีว เวชกรรม ความหมายของกลุ่มงานอาชี วอนามัย ความหมายของการ วินิจฉัยโรค การทำงานซ้ำซ้อนกับ หน่วยงานอื่น ความหมายของคลินิกอาชีว เวชกรรม ความหมายของกลุ่มงานอาชี วอนามัย ความหมายของการ วินิจฉัยโรค การทำงานซ้ำซ้อนกับ หน่วยงานอื่น

4 ต้องการความร่วมมือจาก แพทย์ ความร่วมมือของแพทย์ การมีส่วนร่วมของแพทย์ หน้าที่ของแพทย์อาชีวอนา มัย ไม่ใช่การตรวจร่างกายอย่าง เดียว ความร่วมมือของแพทย์ การมีส่วนร่วมของแพทย์ หน้าที่ของแพทย์อาชีวอนา มัย ไม่ใช่การตรวจร่างกายอย่าง เดียว

5 การประชาสัมพันธ์ยัง ไม่ทั่วถึง เป็นการพัฒนาภายในกลุ่ม งาน ยังไม่ส่งผลถึงประชาชน กลุ่มเป้าหมายยังไม่ทราบ เป็นการพัฒนาภายในกลุ่ม งาน ยังไม่ส่งผลถึงประชาชน กลุ่มเป้าหมายยังไม่ทราบ

6 ยังขาดความเข้าใจภายใน โรงพยาบาลเอง ทำให้ไม่มีความร่วมมือ งานในโรงพยาบาลมีมาก ทำให้ไม่มีความร่วมมือ งานในโรงพยาบาลมีมาก

7 ยังขาดความเป็นเครือข่ายใน ระดับภูมิภาค แม่ข่ายยังไม่สามารถช่วย ตนเองได้ ยังไม่มีความร่วมมือเป็น เครือข่ายกันเอง แม่ข่ายยังไม่สามารถช่วย ตนเองได้ ยังไม่มีความร่วมมือเป็น เครือข่ายกันเอง

8 การแก้ไข

9 เปลี่ยนสภาพเครือข่าย เป็น Working Group กลุ่มวิชาการ กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่ม KM Working Group กลุ่มวิชาการ กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่ม KM

10 Working Group มีเป้าหมายในการทำงานเหมือนกัน มีรูปแบบในการทำงานเหมือนกัน มีการประสานงานกันในแนวราบ และแนวตั้ง มีการประเมินและช่วยเหลือ สร้างศักยภาพให้ทัดเทียมกัน มีเป้าหมายในการทำงานเหมือนกัน มีรูปแบบในการทำงานเหมือนกัน มีการประสานงานกันในแนวราบ และแนวตั้ง มีการประเมินและช่วยเหลือ สร้างศักยภาพให้ทัดเทียมกัน

11 กลุ่มวิชาการ สร้างวิทยากร สร้างหลักสูตร สร้างมาตรฐาน สร้างการฝึกอบรม สร้าง ความรู้ สร้างผลงานวิจัย สร้างวิทยากร สร้างหลักสูตร สร้างมาตรฐาน สร้างการฝึกอบรม สร้าง ความรู้ สร้างผลงานวิจัย

12 กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่ม Working group กลุ่มที่ปรึกษาของเครือข่าย จัดทำ hot line ระดับภูมิภาค ช่วยเหลือด้าน human resource development กลุ่ม Working group กลุ่มที่ปรึกษาของเครือข่าย จัดทำ hot line ระดับภูมิภาค ช่วยเหลือด้าน human resource development

13 กลุ่ม Knowledge Management กลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ Benchmarking กลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ Benchmarking

14 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์ ปัญหา และแนวทางการ แก้ไข เครือข่ายพัฒนาศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ ของโรงพยาบาลนพรัต นราชธานี ช่วง 2550-2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google