งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ วัยผู้สูงอายุ หน่วยงานสนับสนุน สสส., ศูนย์ส่งเสริมวิชาการที่ ๑๐ เชียงใหม่, อบจ. เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ วัยผู้สูงอายุ หน่วยงานสนับสนุน สสส., ศูนย์ส่งเสริมวิชาการที่ ๑๐ เชียงใหม่, อบจ. เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ วัยผู้สูงอายุ หน่วยงานสนับสนุน สสส., ศูนย์ส่งเสริมวิชาการที่ ๑๐ เชียงใหม่, อบจ. เชียงใหม่

2 แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ ตำบลข่วงเปา ( ตาม พ. ร. บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ พ. ศ. ๒๕๕๐ ) ระยะเวลาดำเนินการ การประสานการดำเนินการ ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ รวม ๑๔ ตำบลแรก ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

3 การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนา ผู้สูงอายุตำบลข่วงเปา แผนพัฒนาสามปี ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลง  เตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ ทุกวัย  ส่งเสริมเครือข่ายให้เข็มแข็ง  การสร้างความร่วมมือกับภาคี  การส่งเสริมให้เข้าถึงสิทธิของ ผู้สูงอายุ  การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

4 ดูแลอย่างญาติมิตร เพื่อ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ วัยผู้สูงอายุ หน่วยงานสนับสนุน สสส., ศูนย์ส่งเสริมวิชาการที่ ๑๐ เชียงใหม่, อบจ. เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google