งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. กระบวนการนำเข้าข้อมูลใน คลังข้อมูลของ สท. สถานการณ์สังคมกลุ่มเป้าหมายของ สท. 1. การวิเคราะห์ / สังเคราะห์ข้อมูล ก่อนนำเข้าระบบ 2. การนำเข้าข้อมูลเป็นไปตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. กระบวนการนำเข้าข้อมูลใน คลังข้อมูลของ สท. สถานการณ์สังคมกลุ่มเป้าหมายของ สท. 1. การวิเคราะห์ / สังเคราะห์ข้อมูล ก่อนนำเข้าระบบ 2. การนำเข้าข้อมูลเป็นไปตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 กระบวนการนำเข้าข้อมูลใน คลังข้อมูลของ สท. สถานการณ์สังคมกลุ่มเป้าหมายของ สท. 1. การวิเคราะห์ / สังเคราะห์ข้อมูล ก่อนนำเข้าระบบ 2. การนำเข้าข้อมูลเป็นไปตาม แผนที่กำหนด 3. การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

3 กระบวนการนำเข้าข้อมูลใน คลังข้อมูลของ สท. 1. การวิเคราะห์ / สังเคราะห์ข้อมูลก่อนนำเข้า ระบบ ประชุม พิจารณา คัดเลือกข้อมูล ผป. ดำเนินการ จัดเตรียม ข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย

4 กระบวนการนำเข้าข้อมูลใน คลังข้อมูลของ สท. สถานการณ์สังคมกลุ่มเป้าหมายของ สท. 1. การวิเคราะห์ / สังเคราะห์ข้อมูล ก่อนนำเข้าระบบ 2. การนำเข้าข้อมูลเป็นไปตาม แผนที่กำหนด 3. การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

5 กระบวนการนำเข้าข้อมูลใน คลังข้อมูลของ สท. 2. การนำเข้าข้อมูลเป็นไปตามแผนที่กำหนด ก่อนวันที่ 5 สิงหาคม

6 ข้อมูลสถานการณ์สังคม กลุ่มเป้าหมาย สท. ข้อมูลสถานการณ์สังคมด้านเด็กและเยาวชน ข้อมูลสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ ข้อมูลสถานการณ์สังคมผู้ด้อยโอกาส กระบวนการนำเข้าข้อมูลใน คลังข้อมูลของ สท.

7 ● ตัวอย่างการใช้ระบบนำเข้าข้อมูลของ สท. แสดงผล

8 กระบวนการนำเข้าข้อมูลใน คลังข้อมูลของ สท. สถานการณ์สังคมกลุ่มเป้าหมายของ สท. 1. การวิเคราะห์ / สังเคราะห์ข้อมูล ก่อนนำเข้าระบบ 2. การนำเข้าข้อมูลเป็นไปตาม แผนที่กำหนด 3. การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

9 ประโยชน์ของข้อมูลสถานการณ์สังคม กลุ่มเป้าหมายของ สท. ● ใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำแผน ประจำปี แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของฝ่าย แผนงานและประเมินผล ● เป็นข้อมูลให้กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบการพิจารณาโครงการ / กิจกรรม ให้ตรงตามความต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย ● เพื่อให้มองเห็นสภาพปัญหาทางสังคมของ กลุ่มเป้าหมาย

10 LOGO จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt LOGO. กระบวนการนำเข้าข้อมูลใน คลังข้อมูลของ สท. สถานการณ์สังคมกลุ่มเป้าหมายของ สท. 1. การวิเคราะห์ / สังเคราะห์ข้อมูล ก่อนนำเข้าระบบ 2. การนำเข้าข้อมูลเป็นไปตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google