งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสำรวจมุมมองชาวไทย เพื่อจัดการแบ่งกลุ่มลูกค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสำรวจมุมมองชาวไทย เพื่อจัดการแบ่งกลุ่มลูกค้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสำรวจมุมมองชาวไทย เพื่อจัดการแบ่งกลุ่มลูกค้า
ต่อการท่องเที่ยว เพื่อจัดการแบ่งกลุ่มลูกค้า (Customer segment)

2 กำหนดการนำเสนอ การจัดแบ่งกลุ่มลูกค้า (Customer Segment)
แนวคิดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ กลุ่มชาวไทยตามมุมมองต่อการเดินทางท่องเที่ยว

3 กลุ่มเป้าหมายชาวไทยตามมุมมองต่อการเดินทางท่องเที่ยว

4 กลุ่มไม่เชื่อว่าดี กลุ่มยังยากจนอยู่

5 กลุ่มศักยภาพ กลุ่มนักท่องเที่ยว

6 โอกาสที่ชาวไทยจะออกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

7 โอกาสที่ชาวไทยจะออกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

8 ปัจจัยทางอารมณ์สำหรับกระตุ้นการเดินทางในแต่ละกลุ่ม
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ปัจจัยทางอารมณ์สำหรับกระตุ้นการเดินทางในแต่ละกลุ่ม

9 ปัจจัยทางกายภาพสำหรับกระตุ้นการเดินทางในแต่ละกลุ่ม

10 การจัดกลุ่มพื้นที่ตามศักยภาพในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว

11 กลุ่มนักท่องเที่ยวตามลักษณะวิถีชีวิต

12 กลุ่มนักท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ

13 การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาด

14 แนวทางการใช้สื่อและการทำโปรโมชั่น
สำหรับกลุ่ม "ไม่เชื่อว่าดี"

15 สำหรับกลุ่ม "ยังยากจนอยู่"

16 สำหรับกลุ่ม "ศักยภาพ"

17 สำหรับกลุ่ม "นักท่องเที่ยว"

18 บรรณานุกรม IN-TOUCH Research & Consultancy. (2555).
รายงานขั้นสุดท้าย โครงการสำรวจมุมมองของชาวไทย. เข้าถึงได้จาก วันที่ 24 กรกฎาคม 2556

19 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการสำรวจมุมมองชาวไทย เพื่อจัดการแบ่งกลุ่มลูกค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google