งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการนำเสนอ การจัดแบ่งกลุ่มลูกค้า (Customer Segment) แนวคิดและพฤติกรรม นักท่องเที่ยว องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจ กลุ่มชาวไทยตามมุมมองต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการนำเสนอ การจัดแบ่งกลุ่มลูกค้า (Customer Segment) แนวคิดและพฤติกรรม นักท่องเที่ยว องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจ กลุ่มชาวไทยตามมุมมองต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กำหนดการนำเสนอ การจัดแบ่งกลุ่มลูกค้า (Customer Segment) แนวคิดและพฤติกรรม นักท่องเที่ยว องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจ กลุ่มชาวไทยตามมุมมองต่อ การเดินทางท่องเที่ยว

3 กลุ่มเป้าหมายชาวไทยตามมุมมอง ต่อการเดินทางท่องเที่ยว

4 กลุ่มไม่ เชื่อว่าดี กลุ่มยัง ยากจนอยู่

5 กลุ่ม ศักยภาพ กลุ่ม นักท่องเที่ ยว

6 โอกาสที่ชาวไทยจะออกเดินทาง ท่องเที่ยวภายในประเทศ

7

8 ปัจจัยทางอารมณ์สำหรับกระตุ้นการ เดินทางในแต่ละกลุ่ม องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจ

9 ปัจจัยทางกายภาพสำหรับกระตุ้นการ เดินทางในแต่ละกลุ่ม

10 การจัดกลุ่มพื้นที่ตามศักยภาพในการ ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว

11 กลุ่มนักท่องเที่ยวตาม ลักษณะวิถีชีวิต

12 กลุ่มนักท่องเที่ยวตามความ สนใจพิเศษ

13 การประยุกต์ใช้เครื่องมือ ทางการตลาด

14 แนวทางการใช้สื่อและการทำ โปรโมชั่น สำหรับกลุ่ม " ไม่ เชื่อว่าดี "

15 สำหรับกลุ่ม " ยังยากจนอยู่ "

16 สำหรับกลุ่ม " ศักยภาพ "

17 สำหรับกลุ่ม " นักท่องเที่ยว "

18 บรรณานุกรม IN-TOUCH Research & Consultancy. (2555). รายงานขั้นสุดท้าย โครงการสำรวจ มุมมองของชาว ไทย. เข้าถึงได้จาก http://marketingda tabase.tat.or.th/ew t_news.php?nid=6 6&filename=index วันที่ 24 กรกฎาคม 2556

19 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการนำเสนอ การจัดแบ่งกลุ่มลูกค้า (Customer Segment) แนวคิดและพฤติกรรม นักท่องเที่ยว องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจ กลุ่มชาวไทยตามมุมมองต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google