งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการทำงานของ ITSC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการทำงานของ ITSC."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการทำงานของ ITSC

2 Facts พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
ความรู้ความสามารถทางด้าน IT ของลูกค้า ความจำเป็นและความต้องการของการใช้ IT การเปลี่ยนแปลงของโลก AEC การบริหารงานและการจัดการภายใต้ข้อจำกัด

3 บริการของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร?
ITSC Services บริการของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร? ความคาดหวังของผู้รับบริการ หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ประชาชน คุณสมบัติของบุคลากร ITSC Core Competency กลไกการทำงาน ITSC

4 มาตรฐานของบริการ

5 ระบบการทำงานของ ITSC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ITSC นักศึกษา บุคลากร ชุมชน
แผน 11 แผน IT นโยบาย Target Customer Voice of Customer วัด Entry/Exit สำรวจความพร้อมด้าน IT สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ สำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารส่วนงาน ITSC IT Account นักศึกษา แผน 5 ปี Precision Air Conditioning Data Center Data Center Software Developer & e-Learning Developer บุคลากร Network แผน 1 ปี e-Learning UPS ITSC Corner Meeting Room Video Conference ITSC One Stop Service CMU Channel, New Media ชุมชน MIS/SIS ATS Campus Backbone & Wireless Generator บริการวิชาการ BOD คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ประหยัดพลังงาน TQA ฝ่าย QA ITIL ISO 27001 CMMI ฝ่าย ฝ่าย ฝ่าย เลขานุการสำนัก การเงิน พัสดุ สารบรรณ ฝ่าย นโยบายและแผน บุคลากร อาคารสถานที่

6 IT Account Core Process
Service Road Map IT Account 2555 2556 2557 2558 2559 IT Account Core Process Development แจก Account พัฒนา บริการ Customer Value กระบวนการพัฒนา KPI KPI KPI KPI KPI โครงการ กิจกรรม

7 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ระบบการทำงานของ ITSC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google