งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการทำงานของ ITSC.  พัฒนาการของเทคโนโลยี สารสนเทศในปัจจุบัน  ความรู้ความสามารถทางด้าน IT ของลูกค้า  ความจำเป็นและความต้องการ ของการใช้ IT  การเปลี่ยนแปลงของโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการทำงานของ ITSC.  พัฒนาการของเทคโนโลยี สารสนเทศในปัจจุบัน  ความรู้ความสามารถทางด้าน IT ของลูกค้า  ความจำเป็นและความต้องการ ของการใช้ IT  การเปลี่ยนแปลงของโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการทำงานของ ITSC

2  พัฒนาการของเทคโนโลยี สารสนเทศในปัจจุบัน  ความรู้ความสามารถทางด้าน IT ของลูกค้า  ความจำเป็นและความต้องการ ของการใช้ IT  การเปลี่ยนแปลงของโลก AEC  การบริหารงานและการจัดการ ภายใต้ข้อจำกัด Facts

3 บริการของ สำนักบริการ เทคโนโลยี สารสนเทศคือ อะไร ? ITSC Services ความ คาดหวัง ของ ผู้รับบริการ คุณสมบัติของบุคลากร ITSC Core Competency กลไกการทำงาน ITSC หน่วยง าน ผู้บริหา ร บุคลาก ร นักศึก ษา ประชา ชน

4 มาตรฐานของบริการ

5 ITSC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษ า บุคลากร ชุมชน IT Account e-Mail Data Center Network e- Learning MIS/SIS บริการ วิชาการ Voice of Customer Target Customer แผ น 5 ปี แผ น 1 ปี BOD ฝ่าย Generator UPS ATS Precision Air Conditioning Campus Backbone & Wireless Data Center ITSC Corner Meeting Room Video Conference ITSC One Stop Service CMU Channel, New Media Software Developer & e-Learning Developer แผ น 11 แผ น IT บุคลากร การเงิน พัสดุ สารบรรณ นโยบาย และแผน QA ITIL ISO 2700 1 CMMI คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ประหยัด พลังงาน TQA เลขานุการ สำนัก อาคาร สถานที่ ระบบการทำงานของ ITSC วัด Entry/Exit สำรวจความ พร้อมด้าน IT สำรวจความ พึงพอใจต่อ การให้บริการ สำรวจความ คิดเห็นของ ผู้บริหารส่วน งาน นโยบ าย

6 SERVICE ROAD MAP KPI โครงการ กิจกรรม KPI 2555 2556 2557 2558 2559 IT Account IT Account Core Process พัฒนา แจก Account บริการ กระบวนการพัฒนา KPI Customer Value Development

7 ขอบคุ ณครับ


ดาวน์โหลด ppt ระบบการทำงานของ ITSC.  พัฒนาการของเทคโนโลยี สารสนเทศในปัจจุบัน  ความรู้ความสามารถทางด้าน IT ของลูกค้า  ความจำเป็นและความต้องการ ของการใช้ IT  การเปลี่ยนแปลงของโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google