งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต
นางสาธิตา ปานขวัญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2 เครื่องวัดความดันโลหิต เป็นเครื่องมือแพทย์ ที่มีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัยและการติดตามโรค ซึ่งในปัจจุบันนอกจากจะใช้งานโดยผู้ที่มีความชำนาญ ในสถานพยาบาลแล้ว ประชาชนทั่วไปสามารถเลือก ซื้อมาใช้ได้เองภายในบ้าน สอบเทียบ /ทดสอบ ?

3 โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ [ 2-6 สิงหาคม 2553 ]
Seminar on the Testing of Non-invasive sphygmomanometers โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ [ 2-6 สิงหาคม 2553 ]

4 วิทยากรจาก - สถาบันมาตรวิทยาแห่งประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี (The Physikalisch-Technische Bundesanstalt : PTB) - สถาบันมาตรวิทยาแห่งประเทศบราซิล (The National Institute of Metrology, Standardization and Industrial Quality : INMETRO)

5 International Standard
OIML R 16-1 : 2002 (E) Non-invasive mechanical sphygmomanometers ISO : 2007 (E) Non-invasive sphygmomanometers, Part 1 : Requirements and test method for non-automated measurement type

6 International Standard
OIML R 16-2 : 2002 (E) Non-invasive automated sphygmomanometers IEC : 2009 (E) Medical electrical equipment - Part 2-30: Particular requirements for the basic safety and essential performance of automated non-invasive sphygmomanometers

7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สนับสนุนเครื่องมือในการทำ Workshop &เกิดความร่วมมือ

8

9

10

11 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุม Harmonized Standard Method ครั้งที่ 1 [มีนาคม 2554 ]

12 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุม Harmonized Standard Method ครั้งที่ 2 [ พฤษภาคม 2554 ]

13 ข้อกำหนดฯในยุโรป และ เยอรมนี
Medical Devices Directive (MDD) (from Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993) Mechanical non-invasive sphygmomanometers ………class I Electrical non-invasive sphygmomanometers ………class IIa

14 เอกสารมาตรฐาน OIML R 16-1 : Edition 2002 (E) [ ISO 81060-1 (2007)]
Non-invasive mechanical sphygmomanometers [ ISO (2007)] OIML R 16-2 : Edition 2002 (E) Non-invasive automated sphygmomanometers [ IEC (2009)] ISO (2007) VS OIML R 16-1, IEC (2009) VS OIML R 16-2

15 Metrological controls
Regional or national regulations may prescribe type approval, initial and / or periodic verification for non-invasive sphygmomanometers.

16 Type approval At least three samples of a new type of sphygmomanometer shall be tested. The tests to verify conformity to metrological and technical requirements shall be carried out according to Annex A. A test report shall be prepared according to Annex B.

17 Annex A (OIML R 16-1) Test procedures
A.1 Method of test for the maximum permissible errors of the cuff pressure indication A.2 Method of test for the influence of temperature on cuff pressure indication A.3 Method of test for the maximum permissible errors after storage

18 A. 4 Method of test for air leakage of the pneumatic system A
A.4 Method of test for air leakage of the pneumatic system A.5 Method of test for pressure reduction rate for deflation valves A.6 Method of test for the rapid exhaust valve A.7 Method of test for the thickness of the scale marks and scale spacing A.8 Method of test for the internal diameter of the mercury tube

19 A. 9 Method of test for security against mercury losses A
A.9 Method of test for security against mercury losses A.10 Method of test for the influence of mercury stopping device A.11 Method of test for the hysteresis error of the aneroid manometer A.12 Method of test for the construction

20 7.2 Verification (OIML R 16-1)
Initial verification At initial verification the requirement of 5.1.1, and shall be fulfilled. Testing shall be carried out according to A.1, A.4 and A.11. 6.4.4 = Quality of the mercury

21 5.1 : Maximum permissible errors of the cuff pressure indication
5.1.1 : Under ambient conditions 6.2 : Technical requirement : Air leakage

22 6.5 : Additional technical
requirements for aneroid manometers : Hysteresis error

23 7.2.2 Subsequent verification (periodic)
Each instrument of an approved type of sphygmomanometer shall be verified every 2 years or after repair. At least shall be fulfilled and tests must be carried out according to A.1.

24 Annex A (OIML R 16-2) Test procedures A.1 General
A.2 Method of test for the maximum permissible errors of the cuff pressure indication A.3 Method of test for the influence of temperature on cuff pressure indication

25 A.4 Test methods for the effect of voltage variations of the power source on the cuff pressure indication A.5 Test methods for the effect of voltage variations of the power source on the result of the blood pressure measurement A.6 Method of test for air leakage of the pneumatic system

26 A. 7 Method of test for pressure reduction rate A
A.7 Method of test for pressure reduction rate A.8 Method of test for the rapid exhaust valve A.9 Test method for the zero setting A.10 Test method for the drift of the cuff pressure indication A.11 Test method for the stability of the blood pressure determination

27 A.12 Test method for the stability of
cuff pressure indication following prolonged usage A.13 Test method for the effect of external voltages and abnormal connections to the signal input/output ports A.14 Test method for the cuff pressure deflation following an aborted measurement

28 7.2 Verification (OIML R 16-2)
Initial verification At initial verification the requirement of 5.1 and 6.5.1shall be fulfilled. Testing shall be carried out according to A.2 and A.6.

29 5.1 : Maximum permissible errors of the cuff pressure indication
6.5 : Pneumatic system 6.5.1 : Air leakage

30 7.2.2 Subsequent verification (periodic)
Each instrument of an approved type of sphygmomanometer shall be verified every 2 years or after repair. At least 5.1 and shall be fulfilled and tests must be carried out according to A.2 and A.6.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์

44 ทดสอบค่าความผิดพลาดสูงสุด
(Maximum permissible errors of the cuff pressure indication)

45

46

47

48 ทดสอบอัตราการรั่วของความดัน
ในระบบ (Air leakage)

49

50

51

52

53

54

55

56


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google