งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐาน ก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ใน บรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐาน ก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ใน บรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐาน ก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ใน บรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 มิถุนายน 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. กําหนดมาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ใน บรรยากาศโดยทั่วไป ค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 180 ไมโครกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร  2. การคํานวณค่าก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ใน บรรยากาศโดยทั่วไป ค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง ให้คํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท และที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  3. วิธีการเก็บตัวอย่าง การตรวจวัด และ เครื่องมือตรวจวิเคราะห์หาค่าก๊าซคาร์บอนได ซัลไฟด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมงให้เป็นไปตาม US EPA Compendium Method TO-15 “Determination of Volatile Organic Compounds (VOCs) in air collected in specially prepared canisters and analyzed by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS)” ที่องค์การพิทักษ์ สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกากําหนด หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษประกาศในราช กิจจานุเบกษา

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐาน ก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ใน บรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google