งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปิดสมองประลองไอเดียร์ หุ่นยนต์ประกอบรุ่นเยาว์ สนับสนุนโดย จัดโดย www.facebook.com/FortuneTownJuniorRobotKits.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปิดสมองประลองไอเดียร์ หุ่นยนต์ประกอบรุ่นเยาว์ สนับสนุนโดย จัดโดย www.facebook.com/FortuneTownJuniorRobotKits."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปิดสมองประลองไอเดียร์ หุ่นยนต์ประกอบรุ่นเยาว์ สนับสนุนโดย จัดโดย www.facebook.com/FortuneTownJuniorRobotKits

2 สนับสนุนโดย จัดโดย facebook.com/FortuneTownJuniorRobotKits รายละเอียดโครงการ ชื่อโครงการ : เปิดสมองประลองไอเดีย หุ่นยนต์ประกอบรุ่นเยาว์ : Fortune Town Junior Robot Kits หลักการและเหตุผล : ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกันสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สมาคมสมองกล ฝังตัวแห่งประเทศไทย (TESA) และอีซี่บอท (EzyBot) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมา เพื่อ สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์จึงจัดทำโครงการอบรมหุ่นยนต์ เพื่อเยาวชน อายุ 9 ปีขึ้นไป ให้มีโอกาสเรียนรู้และได้ปฎิบัติ ทำหุ่นยนต์จริง พร้อมทั้งจัดเวทีให้เยาวชนได้แสดง ความสามารถ และชิงทุนการศึกษาอีกด้วย

3 สนับสนุนโดย จัดโดย facebook.com/FortuneTownJuniorRobotKits รายละเอียดโครงการ รูปแบบโครงการ : โครงการแบ่งกิจกรรมเป็น 3 กิจกรรมหลักๆดังนี้ 1.กิจกรรม Road Show ตามโรงเรียน 2.อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 3 ครั้งๆละ 30 คน (แต่ละครั้ง เหมือนกัน) 3.ประกวดโครงงาน ภายใต้แนวความคิด "Recycle" การนำวัสดุเหลือใช้มา ประยุกต์ทำหุ่นยนต์หรือโครงการ

4 สนับสนุนโดย จัดโดย facebook.com/FortuneTownJuniorRobotKits รายละเอียดโครงการ จุดประสงค์โครงการ : เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนที่สนใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ได้ฝึกทำหุ่นยนต์อย่างง่าย เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ได้ทดลองและปฏิบัติจริง เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มครอบครัว เข้ามาทำกิจกรรมภายในศูนย์ฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในด้านการประกอบหุ่นยนต์

5 สนับสนุนโดย จัดโดย facebook.com/FortuneTownJuniorRobotKits รายละเอียดโครงการ สถานที่ดำเนินงาน : ชั้น 2 ลานกิจกรรมศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ระยะเวลาดำเนินงาน: เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2555 โดยแบ่งย่อยดังนี้ การอบรม o ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 o ครั้งที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2555 o ครั้งที่ 3 วันที่ 29 กันยายน 2555 การประกวดโครงงาน o วันที่ 20 ตุลาคม 2555 ระยะเวลาการรับสมัคร : หมดเขต 1 สัปดาห์ก่อนวันอบรมของแต่ละครั้ง

6 สนับสนุนโดย จัดโดย facebook.com/FortuneTownJuniorRobotKits รายละเอียดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 จำนวนที่รับอบรม : 30 คน/การอบรม จำนวนที่รับประกวดโครงการ : N/A

7 สนับสนุนโดย จัดโดย facebook.com/FortuneTownJuniorRobotKits รูปแบบการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 1 วัน ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน ต่อหุ่นยนต์ 1 ชุด การนำหุ่นยนต์ไปประยุกต์ใช้งานอื่นๆและการต่อยอดความรู้ กิจกรรมละลายพฤติกรรมและสันทนาการ กิจกรรมแข่งขันเพื่อชิงรางวัลและกระชับความสัมพันธ์

8 สนับสนุนโดย จัดโดย facebook.com/FortuneTownJuniorRobotKits สิ่งที่จะได้รับ ความรู้ในการประดิษฐ์หุ่นยนต์อย่างง่ายและการประยุกต์ใช้งาน ชุดหุ่นยนต์เดิน 6 ขา พร้อมรีโมทควบคุม ฟรี! (มูลค่ากว่า 1,500 บาท) อาหารกลางวัล อาหารว่าง ของรางวัลและของที่ระลึก เกียรติบัตร

9 สนับสนุนโดย จัดโดย facebook.com/FortuneTownJuniorRobotKits 1.ผู้ร่วมโครงการมีแรงจูงใจในการพัฒนาหุ่นยนต์ต่อไป 2.ผู้ร่วมโครงการได้เสริมสร้างทักษะในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ 3.รู้จักการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัย 4.ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ


ดาวน์โหลด ppt เปิดสมองประลองไอเดียร์ หุ่นยนต์ประกอบรุ่นเยาว์ สนับสนุนโดย จัดโดย www.facebook.com/FortuneTownJuniorRobotKits.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google