งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML มีส่วนประกอบ ที่สำคัญ 2 ส่วน คือ 1. ส่วนที่เป็นข้อความที่จะพิมพ์ คือ ข้อมูล ข้อความ เนื้อหาต่างๆ ที่ต้องการ นำเสนอออกมาในเว็บเพจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ". การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML มีส่วนประกอบ ที่สำคัญ 2 ส่วน คือ 1. ส่วนที่เป็นข้อความที่จะพิมพ์ คือ ข้อมูล ข้อความ เนื้อหาต่างๆ ที่ต้องการ นำเสนอออกมาในเว็บเพจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML มีส่วนประกอบ ที่สำคัญ 2 ส่วน คือ 1. ส่วนที่เป็นข้อความที่จะพิมพ์ คือ ข้อมูล ข้อความ เนื้อหาต่างๆ ที่ต้องการ นำเสนอออกมาในเว็บเพจ 2. ส่วนที่เป็นคำสั่ง ส่วนนี้จะใช้ในการจัดการรูปร่างและรูปแบบของ ตัวอักษรหรือเอกสาร จะเรียกว่า tag และส่วนที่ เป็นคำสั่ง tag นี้ จะถูกเขียนอยู่ในเครื่องหมาย ทุกคำสั่ง เช่น,, เป็นต้น

3 รูปแบบของ tag แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. tag เดี่ยว คือ รูปแบบคำสั่งที่มีเพียงคำสั่งเดียวหรือมีเพียงแท็กเดียว ก็ สามารถใช้งานได้ เช่น 2. tag คู่ คือ รูปแบบคำสั่งที่เป็นสองส่วน คือ มีส่วนเริ่มต้นและต้องมีส่วนจบ ของคำสั่งถึงจะสามารถทำงานได้สมบูรณ์ โดยส่วนจบของแต่ละ คำสั่งจะมีเครื่องหมาย Slash (/) ไว้หน้าแท็กคำสั่งนั้น เช่น......

4 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML จะประกอบด้วยคำสั่งหลักๆ อยู่ 4 คำสั่งด้วยกัน ดังนี้........ เ ป็นคำสั่งที่ทำหน้าที่บอกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเอกสาร HTML........ เป็นคำสั่งที่ทำหน้าที่กำหนดส่วนหัวเรื่อง......... เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดข้อความที่ต้องการนำมาแสดงผลบนแถบ Title Bar คำสั่งนี้จะอยู่ภายในคำสั่ง ส่วน...... โดยกำหนดความยาวของตัวอักษรไม่เกิน 64 ตัวอักษร......... เป็นคำสั่งที่กำหนดข้อความและรูปแบบของคำสั่งต่างๆ ที่ใช้สำหรับ ปรับแต่งเอกสารที่จะนำเสนอออกทางส่วนแสดงผลหลักของ Web Browser

5


ดาวน์โหลด ppt . การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML มีส่วนประกอบ ที่สำคัญ 2 ส่วน คือ 1. ส่วนที่เป็นข้อความที่จะพิมพ์ คือ ข้อมูล ข้อความ เนื้อหาต่างๆ ที่ต้องการ นำเสนอออกมาในเว็บเพจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google