งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างของภาษา HTML

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างของภาษา HTML"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างของภาษา HTML

2 ส่วนประกอบ HTML การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML มีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นข้อความที่จะพิมพ์ คือ ข้อมูล ข้อความ เนื้อหาต่างๆ ที่ต้องการนำเสนอออกมาในเว็บเพจ ส่วนที่เป็นคำสั่ง ส่วนนี้จะใช้ในการจัดการรูปร่างและรูปแบบของตัวอักษรหรือเอกสาร จะเรียกว่า tag และส่วนที่เป็นคำสั่ง tag นี้ จะถูกเขียนอยู่ในเครื่องหมาย < > ทุกคำสั่ง เช่น <br>, <body>, <head> เป็นต้น

3 รูปแบบของ tag รูปแบบของ tag แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. tag เดี่ยว คือ รูปแบบคำสั่งที่มีเพียงคำสั่งเดียวหรือมีเพียงแท็กเดียว ก็สามารถใช้งานได้ เช่น <br> 2. tag คู่ คือ รูปแบบคำสั่งที่เป็นสองส่วน คือ มีส่วนเริ่มต้นและต้องมีส่วนจบของคำสั่งถึงจะสามารถทำงานได้สมบูรณ์ โดยส่วนจบของแต่ละคำสั่งจะมีเครื่องหมาย Slash (/) ไว้หน้าแท็กคำสั่งนั้น เช่น <html>......</html>

4 โครงสร้างภาษา HTML การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML จะประกอบด้วยคำสั่งหลักๆ อยู่ 4 คำสั่งด้วยกัน ดังนี้ <html> </html>เ ป็นคำสั่งที่ทำหน้าที่บอกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเอกสาร HTML <head> </head> เป็นคำสั่งที่ทำหน้าที่กำหนดส่วนหัวเรื่อง <title> </title> เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดข้อความที่ต้องการนำมาแสดงผลบนแถบ Title Bar คำสั่งนี้จะอยู่ภายในคำสั่ง ส่วน <head>......</head> โดยกำหนดความยาวของตัวอักษรไม่เกิน 64 ตัวอักษร <body> </body> เป็นคำสั่งที่กำหนดข้อความและรูปแบบของคำสั่งต่างๆ ที่ใช้สำหรับปรับแต่งเอกสารที่จะนำเสนอออกทางส่วนแสดงผลหลักของ Web Browser

5 โครงสร้าง HTML


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างของภาษา HTML

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google