งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Basic Statistical Tools

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Basic Statistical Tools"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Basic Statistical Tools
เครื่องมือทางสถิติทีใช้ในทางการเกษตร

2 ERROR / PRECISION / ACCURACY / BIAS
แหล่งความคลาดเคลื่อน (Source of ERROR) จากเครื่องมือวัด, การไม่วางแผนการเก็บข้อมูล, ไม่ควบคุมมาตรฐานงานทดลอง, สิ่งแวดล้อมภายนอกที่กระทบ จากภายในหน่วยทดลองเอง, ตัวสัตว์, ความผันแปรของแมลง, พืชที่ทดลอง, สายพันธุ์ ฯลฯ

3 Accuracy + Precision No Accuracy + Precision Accuracy + No Precision No Accuracy + No Precision

4 First Tools Basic Statistical Analysis MEAN STANDARD DEVIATION %CV (Coefficient of Variation) MIN – MAX Histogram

5 Basic Testing Statistics t-TEST F-TEST Chi-square-TEST
Second Tools Basic Testing Statistics t-TEST F-TEST Chi-square-TEST 2 กลุ่ม ทดสอบค่าเฉลี่ย >2 กลุ่ม ทดสอบอัตราส่วน/สัดส่วน

6 Third Tools Relationship Analysis Correlation (การวัดความสัมพันธ์จากค่าสหสัมพันธ์) Regression (การสร้างสมการทำนาย)

7

8 Fourth Tools Analysis of Variance Experimental Design CRD, RCBD

9 Control of Experimental Error
การควบคุมความคลาดเคลื่อน วางแผนงานทดลองอย่างเหมาะสม เลือกหน่วยทดลองที่เหมาะสม ใช้จำนวนซ้ำที่พอเพียง ใช้เครื่องมือวัดที่ให้ค่าสังเกตถูกต้องแม่นยำ ใช้เครื่องมือสถิติที่ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt Basic Statistical Tools

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google