งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือทางสถิติทีใช้ในทาง การเกษตร. แหล่งความคลาดเคลื่อน (Source of ERROR)  จากเครื่องมือวัด, การไม่วางแผนการเก็บข้อมูล, ไม่ควบคุมมาตรฐานงานทดลอง,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือทางสถิติทีใช้ในทาง การเกษตร. แหล่งความคลาดเคลื่อน (Source of ERROR)  จากเครื่องมือวัด, การไม่วางแผนการเก็บข้อมูล, ไม่ควบคุมมาตรฐานงานทดลอง,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือทางสถิติทีใช้ในทาง การเกษตร

2 แหล่งความคลาดเคลื่อน (Source of ERROR)  จากเครื่องมือวัด, การไม่วางแผนการเก็บข้อมูล, ไม่ควบคุมมาตรฐานงานทดลอง, สิ่งแวดล้อม ภายนอกที่กระทบ  จากภายในหน่วยทดลองเอง, ตัวสัตว์, ความผัน แปรของแมลง, พืชที่ทดลอง, สายพันธุ์ ฯลฯ

3 Accuracy + PrecisionNo Accuracy + Precision Accuracy + No PrecisionNo Accuracy + No Precision

4 Basic Statistical Analysis  MEAN  STANDARD DEVIATION  %CV (Coefficient of Variation)  MIN – MAX  Histogram

5 Basic Testing Statistics  t-TEST  F-TEST  Chi-square-TEST ทดสอบค่าเฉลี่ย ทดสอบอัตราส่วน / สัดส่วน 2 กลุ่ม >2 กลุ่ม

6 Relationship Analysis  Correlation ( การวัดความสัมพันธ์จากค่า สหสัมพันธ์ )  Regression ( การสร้างสมการทำนาย )

7

8 Analysis of Variance  Experimental Design  CRD, RCBD

9 การควบคุมความคลาดเคลื่อน  วางแผนงานทดลองอย่างเหมาะสม  เลือกหน่วยทดลองที่เหมาะสม  ใช้จำนวนซ้ำที่พอเพียง  ใช้เครื่องมือวัดที่ให้ค่าสังเกตถูกต้องแม่นยำ  ใช้เครื่องมือสถิติที่ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือทางสถิติทีใช้ในทาง การเกษตร. แหล่งความคลาดเคลื่อน (Source of ERROR)  จากเครื่องมือวัด, การไม่วางแผนการเก็บข้อมูล, ไม่ควบคุมมาตรฐานงานทดลอง,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google