งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุ หรือ สื่อ ที่ใช้ในการ บันทึกข้อมูล ความรู้เรื่องราวต่าง ๆ เพื่อ ถ่ายทอดสารสนเทศ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุ หรือ สื่อ ที่ใช้ในการ บันทึกข้อมูล ความรู้เรื่องราวต่าง ๆ เพื่อ ถ่ายทอดสารสนเทศ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุ หรือ สื่อ ที่ใช้ในการ บันทึกข้อมูล ความรู้เรื่องราวต่าง ๆ เพื่อ ถ่ายทอดสารสนเทศ 1

2 ประเภทของทรัพยากร สารสนเทศ 1. ทรัพยากรตีพิมพ์ (printed materials) 2. ทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ (non-printed material) 3. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (electronic database 2

3 3 1. ทรัพยากรตีพิมพ์ (printed materials) หนังสือ (Books) 1. หนังสือตำราหรือหนังสือ วิชาการ (text book) 2. หนังสือสารคดี 3. หนังสือแบบเรียน 4. หนังสืออ้างอิง (reference book)

4 4 5. วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ (thesis or dissertation) 6. รายงานการวิจัย (Research report) 7. รายงานการประชุมทาง วิชาการ (proceedings) 8. นวนิยายและเรื่องสั้น (short story collection)

5 5 วารสาร (periodicals) สื่อสิ่งพิมพ์ที่กำหนดระยะเวลา ออกไว้แน่นอน นิตยสาร (magazine) สำหรับอ่านทั่วไป ตีพิมพ์ บทความหลายชนิดในหลาย สาขาวิชาการ

6 6 วารสารวิชาการ (journals) จัดทำโดยสถาบัน บริษัท เนื้อหาส่วนใหญ่เป็น บทความทางวิชาการ สาขาต่าง ๆ เช่น วารสารแผนที่ วารสารการบัญชี ราชภัฏกรุงเก่า วารสารวิจัย

7 7 วารสารทั่วไปหรือนิตยสาร (general magazine) วารสารที่มีเนื้อหาสาระทั่วๆไป บทความให้ความรู้ สารคดี เรื่องราวเบ็ดเตล็ด เช่น สกุลไทย ขวัญเรือน ดิฉัน

8 8 วารสารเสนอข่าวหรือวิจารณ์ข่าว (new magazine) เป็นวารสาร ที่เสนอบทความและบทวิจารณ์ อธิบายข่าว สรุปข่าวทางด้าน การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา

9 9 หนังสือพิมพ์ (newspaper) สิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นรายวัน มีความ สม่ำเสมอในการออก เนื้อหาที่ นำเสนอมีความรวดเร็วทันต่อ เหตุการณ์ หนังสือพิมพ์ปริมาณ หนังสือพิมพ์คุณภาพ

10 10 1. ทรัพยากรตีพิมพ์ (printed materials) จุลสาร (pamphlets) สิ่งพิมพ์ที่มีขนาดเล็ก ปกอ่อน ความหนาไม่เกิน 60 หน้า ให้ ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งสั้น ๆ เนื้อหาทันสมัย อ่านเข้าใจง่าย และจบบริบูรณ์ภายในเล่ม

11 11 จุลสาร

12 12 1. ทรัพยากรตีพิมพ์ (printed materials) กฤตภาค (clipping) บทความ ข่าว หรือภาพ ที่ตัดมา จากหนังสือพิมพ์ วารสาร หรือ เอกสารอื่นๆ แปะลงบนกระดาษ บอกแหล่งที่มา กำหนดหัวเรื่อง เก็บเข้าแฟ้มเรียงตามหัวเรื่อง เป็น สาระความรู้หรือเรื่องราวใหม่ ๆ

13 13 ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ คลิก คลิกตรงมติ ชน 1 ครั้ง

14 14 ใส่ User Name และ Password arit aru

15 15 ปรากฏหน้าสืบค้นฐานข้อมูลมติชน ออนไลน์

16 16 เลือกเรื่องที่จะค้นหา

17 17 เลือกปีพ. ศ.

18 18 เลือกหนังสือพิมพ์

19 19 และ / หรือ

20 20

21 21

22 22

23 23 1. ทรัพยากรตีพิมพ์ (printed materials) สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ สิ่งพิมพ์ที่มีความพิเศษที่แตกต่าง จากสิ่งพิมพ์ทั่วไปทางด้านลักษณะ และรูปทรง การนำเสนอเนื้อหา พิเศษเจาะจง 1. เอกสารสิทธิบัตร (patents) สารสนเทศเกี่ยวกับ เทคโนโลยีด้านการประดิษฐ์และ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ รายละเอียดทางรายการ บรรณานุกรม การประดิษฐ์ การขอ ถือสิทธิ

24 24 1. ทรัพยากรตีพิมพ์ (printed materials) สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ 2. เอกสารมาตรฐาน (standards) เป็นเอกสารที่ระบุข้อกำหนดหรือ เกณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องบ่งชี้คุณภาพ ความเหมาะสม ความปลอดภัย คุณค่าของสิ่งของที่เป็นมาตรฐาน

25 2. ทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ non - printed-materials) วัสดุไม่ตีพิมพ์ หรือโสตทัศนวัสดุ หรือ สื่อโสตทัศน์ เป็นวัสดุที่ถ่ายทอดสารสนเทศด้วยวิธี หลากหลายแตกต่าง จากการอ่านตัวหนังสือ 25

26 โสตวัสดุ (Audio Materials)  วิทยุ ( Radio)  เทปบันทึกเสียง (Phonotapes)  แผ่นเสียง (Phonodisc)  Mp 3 26

27 ทัศนวัสดุ ( Visual Materials  วัสดุกราฟิก (Graphic Materials) เช่น รูปภาพ ( P ictures) แผนที่ (Maps) แผนภูมิ (Charts)  แผ่นโปร่งใส ( Transparency )  ฟิล์มสตริป ( Filmstrip)  สไลด์ (Slides)  วัสดุย่อส่วน (Microforms) เช่น ไมโครฟิช (Microfiche) ไมโครฟิล์ม (Microfilm)  หุ่นจำลอง (Models) ของจริง (Realia) 27

28 28  โสตทัศนวัสดุ วัสดุสารสนเทศที่ ถ่ายทอดโดยการใช้ทั้งภาพและ เสียงประกอบกัน 1. ภาพยนตร์ 2. สไลด์ประกอบเสียง 3. วีดิทัศน์หรือเทปบันทึกภาพ 2. ทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ (non - printed-materials) ต่อ

29 29  วัสดุย่อส่วน วัสดุสารสนเทศที่ ใช้เทคนิคการถ่ายภาพย่อส่วน จากของจริงลงบนแผ่นฟิล์ม หรือวัสดุที่ใช้บันทึกภาพเป็นการ ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ 1. ไมโครฟิล์ม 2. ไมโครฟิช 3. ไมโครบุค 2. ทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ (non - printed-materials) ต่อ

30 30  วัสดุย่อส่วนวัสดุสารสนเทศที่ใช้ เทคนิคการถ่ายภาพย่อส่วนจาก ของจริงลงบนแผ่นฟิล์ม หรือ วัสดุที่ใช้บันทึกภาพเป็นการ ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ 4. อุลตราฟิช 5. ไมโครโอเพค 2. ทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ (non - printed-materials) ต่อ

31 31  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 1. เทปแม่เหล็ก 2. จานแม่เหล็ก 3. แผ่นจานแสง 2. ทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ (non - printed-materials)

32 ภาพนิ่ง (Still Pictures)  รูปภาพ (Flat, Picture, Print)  สไลด์ (Slide) วัสดุย่อส่วน (Microforms)  ไมโครฟิล์ม (Microfilm)  ไมโครฟิช (Microfiche)  ไมโครโอเพค (Microopague) 2. ทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ non - printed-materials)

33 . ภาพยนตร์ (Motion Pictures) วีดีทัศน์ (Video Tape) วัสดุบันทึกเสียง (Tape Cassette) ลูกโลก หุ่นจำลอง ของตัวอย่าง (Globe, Model, Specimen) 2. ทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ non - printed-materials)

34  ประเภทของฐานข้อมูล 1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรม 2. ฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม 3. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic database)

35 35  ฐานข้อมูลออฟไลน์ (Offline Database) ซีดี - รอม  ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) 3. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic database)

36 36 1. มีความสอดคล้องกับเนื้อหา สารสนเทศที่ต้องการ 2. การพิจารณาความน่าเชื่อถือในตัว ทรัพยากร 3. ความสะดวกในการใช้งาน 4. ความทันสมัยของเนื้อหา การเลือกใช้ทรัพยากร สารสนเทศ

37 37


ดาวน์โหลด ppt ทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุ หรือ สื่อ ที่ใช้ในการ บันทึกข้อมูล ความรู้เรื่องราวต่าง ๆ เพื่อ ถ่ายทอดสารสนเทศ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google