งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุ หรือ สื่อ ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุ หรือ สื่อ ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุ หรือ สื่อ ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล
ความรู้เรื่องราวต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดสารสนเทศ

2 ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ
ทรัพยากรตีพิมพ์ (printed materials) ทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ (non-printed material) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (electronic database

3 1. ทรัพยากรตีพิมพ์ (printed materials)
หนังสือ (Books) 1.หนังสือตำราหรือหนังสือวิชาการ(text book) 2. หนังสือสารคดี 3. หนังสือแบบเรียน 4. หนังสืออ้างอิง (reference book)

4 1. ทรัพยากรตีพิมพ์ (printed materials)
5.วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์(thesis or dissertation) 6. รายงานการวิจัย(Research report) 7. รายงานการประชุมทางวิชาการ(proceedings) 8. นวนิยายและเรื่องสั้น(short story collection)

5 1. ทรัพยากรตีพิมพ์ (printed materials)
วารสาร(periodicals) สื่อสิ่งพิมพ์ที่กำหนดระยะเวลาออกไว้แน่นอน นิตยสาร(magazine) สำหรับอ่านทั่วไป ตีพิมพ์บทความหลายชนิดในหลายสาขาวิชาการ

6 1. ทรัพยากรตีพิมพ์ (printed materials)
วารสารวิชาการ (journals)จัดทำโดยสถาบัน บริษัท เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นบทความทางวิชาการ สาขาต่าง ๆ เช่น วารสารแผนที่ วารสารการบัญชี ราชภัฏกรุงเก่า วารสารวิจัย

7 1. ทรัพยากรตีพิมพ์ (printed materials)
วารสารทั่วไปหรือนิตยสาร(general magazine) วารสารที่มีเนื้อหาสาระทั่วๆไป บทความให้ความรู้ สารคดี เรื่องราวเบ็ดเตล็ด เช่นสกุลไทย ขวัญเรือน ดิฉัน

8 1. ทรัพยากรตีพิมพ์ (printed materials)
วารสารเสนอข่าวหรือวิจารณ์ข่าว(new magazine) เป็นวารสารที่เสนอบทความและบทวิจารณ์ อธิบายข่าว สรุปข่าวทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา

9 1. ทรัพยากรตีพิมพ์ (printed materials)
หนังสือพิมพ์ (newspaper) สิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นรายวัน มีความสม่ำเสมอในการออก เนื้อหาที่นำเสนอมีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ หนังสือพิมพ์ปริมาณ หนังสือพิมพ์คุณภาพ

10 1. ทรัพยากรตีพิมพ์ (printed materials)
จุลสาร (pamphlets) สิ่งพิมพ์ที่มีขนาดเล็ก ปกอ่อน ความหนาไม่เกิน 60 หน้า ให้ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งสั้น ๆ เนื้อหาทันสมัย อ่านเข้าใจง่าย และจบบริบูรณ์ภายในเล่ม

11 จุลสาร

12 1. ทรัพยากรตีพิมพ์ (printed materials)
กฤตภาค (clipping) บทความ ข่าว หรือภาพ ที่ตัดมาจากหนังสือพิมพ์ วารสาร หรือเอกสารอื่นๆ แปะลงบนกระดาษ บอกแหล่งที่มา กำหนดหัวเรื่อง เก็บเข้าแฟ้มเรียงตามหัวเรื่อง เป็นสาระความรู้หรือเรื่องราวใหม่ ๆ

13 ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์
คลิก คลิกตรงมติชน 1 ครั้ง

14 ใส่ User Name และ Password
arit aru

15 ปรากฏหน้าสืบค้นฐานข้อมูลมติชนออนไลน์

16 เลือกเรื่องที่จะค้นหา

17 เลือกปีพ.ศ.

18 เลือกหนังสือพิมพ์

19 และ / หรือ

20

21

22

23 1. ทรัพยากรตีพิมพ์ (printed materials)
สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ สิ่งพิมพ์ที่มีความพิเศษที่แตกต่างจากสิ่งพิมพ์ทั่วไปทางด้านลักษณะและรูปทรง การนำเสนอเนื้อหาพิเศษเจาะจง 1. เอกสารสิทธิบัตร (patents)สารสนเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้รายละเอียดทางรายการบรรณานุกรม การประดิษฐ์ การขอถือสิทธิ

24 1. ทรัพยากรตีพิมพ์ (printed materials)
สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ 2. เอกสารมาตรฐาน (standards) เป็นเอกสารที่ระบุข้อกำหนดหรือเกณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องบ่งชี้คุณภาพ ความเหมาะสม ความปลอดภัย คุณค่าของสิ่งของที่เป็นมาตรฐาน

25 2. ทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ non-printed-materials)
วัสดุไม่ตีพิมพ์ หรือโสตทัศนวัสดุ หรือ สื่อโสตทัศน์ เป็นวัสดุที่ถ่ายทอดสารสนเทศด้วยวิธีหลากหลายแตกต่าง จากการอ่านตัวหนังสือ

26 โสตวัสดุ (Audio Materials)
วิทยุ ( Radio) เทปบันทึกเสียง (Phonotapes) แผ่นเสียง (Phonodisc) Mp 3

27 ทัศนวัสดุ ( Visual Materials
วัสดุกราฟิก (Graphic Materials) เช่น รูปภาพ ( P ictures) แผนที่ (Maps) แผนภูมิ (Charts) แผ่นโปร่งใส ( Transparency ) ฟิล์มสตริป ( Filmstrip) สไลด์ (Slides) วัสดุย่อส่วน (Microforms) เช่น ไมโครฟิช (Microfiche) ไมโครฟิล์ม (Microfilm) หุ่นจำลอง (Models) ของจริง (Realia)

28 2. ทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ (non-printed-materials) ต่อ
โสตทัศนวัสดุ วัสดุสารสนเทศที่ถ่ายทอดโดยการใช้ทั้งภาพและเสียงประกอบกัน 1.ภาพยนตร์ 2.สไลด์ประกอบเสียง 3.วีดิทัศน์หรือเทปบันทึกภาพ

29 2. ทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ (non-printed-materials) ต่อ
วัสดุย่อส่วน วัสดุสารสนเทศที่ใช้เทคนิคการถ่ายภาพย่อส่วน จากของจริงลงบนแผ่นฟิล์ม หรือวัสดุที่ใช้บันทึกภาพเป็นการประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ 1.ไมโครฟิล์ม 2.ไมโครฟิช 3.ไมโครบุค

30 2. ทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ (non-printed-materials) ต่อ
วัสดุย่อส่วนวัสดุสารสนเทศที่ใช้เทคนิคการถ่ายภาพย่อส่วนจากของจริงลงบนแผ่นฟิล์ม หรือวัสดุที่ใช้บันทึกภาพเป็นการประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ 4.อุลตราฟิช 5.ไมโครโอเพค

31 2. ทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ (non-printed-materials)
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 1.เทปแม่เหล็ก 2.จานแม่เหล็ก 3.แผ่นจานแสง

32 2. ทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ non-printed-materials)
ภาพนิ่ง (Still Pictures) รูปภาพ (Flat, Picture, Print) สไลด์ (Slide) วัสดุย่อส่วน (Microforms) ไมโครฟิล์ม (Microfilm) ไมโครฟิช (Microfiche) ไมโครโอเพค (Microopague)

33 2. ทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ non-printed-materials)
. ภาพยนตร์ (Motion Pictures) วีดีทัศน์ (Video Tape) วัสดุบันทึกเสียง (Tape Cassette) ลูกโลก หุ่นจำลอง ของตัวอย่าง (Globe, Model, Specimen)

34 3. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic database)
ประเภทของฐานข้อมูล 1.ฐานข้อมูลบรรณานุกรม 2.ฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม

35 3. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic database)
ฐานข้อมูลออฟไลน์ (Offline Database) ซีดี-รอม ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database)

36 การเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
1.มีความสอดคล้องกับเนื้อหาสารสนเทศที่ต้องการ 2.การพิจารณาความน่าเชื่อถือในตัวทรัพยากร 3.ความสะดวกในการใช้งาน 4.ความทันสมัยของเนื้อหา

37


ดาวน์โหลด ppt ทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุ หรือ สื่อ ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google