งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันชีววิทยา ศาสตร์โมเลกุล ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันชีววิทยา ศาสตร์โมเลกุล ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันชีววิทยา ศาสตร์โมเลกุล ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 170 คน บุคลากรสาย วิชาการจำนวน 55 คนบุคลากรสายสนับสนุน 115 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 70 ปีและน้อยที่สุด 24 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 44.54 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 33 ปี (Mode) มัธยฐาน 45 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงที่ไม่มีรูปแบบที่ ชัดเจน กล่าวคือบุคลากรจำนวนมากกระจุกตัวอยู่ ในช่วงอายุระหว่าง 30-54 ปี โดยมีจำนวนมากที่สุด ในช่วงอายุระหว่าง 45-49 ปี บุคลากรที่อายุน้อยมี จำนวนน้อยลักษณะดังกล่าวมีโอกาสเกิดปัญหาในการ จัดสรรอัตรากำลังทดแทนส่วนงานเมื่อเวลาผ่านไป

3 Max 70 Min 24 Avg. 44.54 Sd. 8.49 critical

4 Max 70 Min 30 Avg. 44.18 Sd. 10.57 critical

5 การกระจายอายุของบุคลากรสายวิชาการ จำแนก ตามตำแหน่งทางวิชาการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

6 critical

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันชีววิทยา ศาสตร์โมเลกุล ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google