งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 265 คน บุคลากรสาย วิชาการจำนวน 114 คนบุคลากรสายสนับสนุน 151 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 68 ปีและน้อยที่สุด 23 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 39.36 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 40 ปี (Mode) มัธยฐาน 38 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงที่ไม่มีรูปแบบที่ ชัดเจน การกระจายค่อนข้างน้อย ใกล้เคียงแบบ สมมาตร กล่าวคือ บุคลากรจำนวนมากที่สุดอายุ ระหว่าง 35-39 ปี บุคลากรส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 30- 44 ปี บุคลากรอายุน้อยและบุคลากรอายุมากมีจำนวน น้อยเท่าๆกัน ลักษณะเช่นนี้ในปัจจุบันสามารถจัดสรร อัตรากำลังทดแทนกันได้ แต่ในอนาคตหากไม่มีการ เพิ่มจำนวนบุคลากรอายุน้อยอย่างเหมาะสมอาจทำให้ เกิดปัญหาการขาดอัตราทดแทนกันได้

3 critical

4 Max 64 Min 28 Avg. 41.03 Sd. 8.11 critical

5 การกระจายอายุของบุคลากรสายวิชาการ จำแนก ตามตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

6 critical

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google