งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 ฟังก์ชัน. สำหรับเซต A และเซต B ใดๆ เรา สามารถกำหนดความสัมพันธ์จาก A ไป B ได้หลายรูปแบบ ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 ฟังก์ชัน. สำหรับเซต A และเซต B ใดๆ เรา สามารถกำหนดความสัมพันธ์จาก A ไป B ได้หลายรูปแบบ ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 ฟังก์ชัน

2 สำหรับเซต A และเซต B ใดๆ เรา สามารถกำหนดความสัมพันธ์จาก A ไป B ได้หลายรูปแบบ ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน กับ เกรดวิชาคณิตศาสตร์ จะสังเกคได้ ว่า นักเรียนแต่ละคนจะได้เกรด เพียงเกรดเดียว ความสัมพันธ์ ลักษณะนี้เรียกว่า ฟังก์ชัน

3 บทนิยาม กำหนด A และ B เป็นเซตใดๆ f เป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B จะ กล่าวว่า f เป็นฟังก์ชัน ก็ต่อเมื่อ สำหรับแต่ ละ x  A และ แต่ละ y,z  B, ถ้า (x,y)  f และ (x,z)  f แล้ว y = z

4 ตัวอย่าง กำหนด A = {1,2,3} และ B = {a,b} ให้ f = {(1,a),(2,b)} g = {(1,b),(3,b),(2,a)} และ h = {(1,a),(1,b),(2,a)} จะได้ว่า f และ g เป็นฟังก์ชัน และ h ไม่เป็นฟังก์ชัน เพราะว่า (1,a),(1,b)  h แต่ a  b

5 ข้อสังเกต 1. ฟังก์ชันเป็นความสัมพันธ์แบบ หนึ่ง แต่ความสัมพันธ์บาง ความสัมพันธ์อาจไม่เป็นฟังก์ชัน 2. สมาชิกของตัวหน้าของฟังก์ชัน จะไม่ซ้ำกัน จากนิยามและข้อสังเกตจะกล่าวได้ ว่า f คือ กฎ ที่ได้ผลลัพธ์เพียง ผลลัพธ์เดียวที่สมนัยดับการใส่ ข้อมูลเข้าไปในกฎนั้น ซึ่งคล้ายกับการป้อนข้อมูลเข้า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเมื่อป้อน ข้อมูลใดก็จะได้ผลลัพธ์เดิม

6 บทนิยาม ให้กำหนด A และ B เป็นเซตใดๆ f เป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B ถ้า (x,y)  f เรียก y ว่า ตัวแปรตามที่ เกิดขึ้นกับตัวแปรอิสระ x นิยาม โดย y เป็นค่าของฟังก์ชัน f ที่ x เขียนแทนด้วย y = f(x)

7 ตัวอย่าง พิจารณาความสัมพันธ์ x 2 + 1 : x < 1 f(x) = x - 1 : 1 ≤ x < 3 2 : x ≥ 3 จงหา f(-1), f(2) และ f(5) วิธีทำ แทนค่า x = -1,2,5 ใน ความสัมพันธ์ที่กำหนดให้จะได้ f(-1) = (-1) 2 + 1 = 2 f(2) = (2) – 1 = 1 f(5) = 2

8 ตัวอย่าง กำหนดให้ A=1 และ B = {0,1} ให้ f : A  B ซึ่งกำหนด ดังนี้ f(a) = 0 ถ้า a เป็นจำนวนคู่ 1 ถ้า a เป็นจำนวนคี่ จะได้ว่า f เป็นฟังก์ชัน ทั้งนี้เพราะ f(a) มีสมาชิกตัวเดียวเสมอไม่ว่า a จะเป็น ค่าใดก็ตาม


ดาวน์โหลด ppt ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 ฟังก์ชัน. สำหรับเซต A และเซต B ใดๆ เรา สามารถกำหนดความสัมพันธ์จาก A ไป B ได้หลายรูปแบบ ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google