งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Problem Analysis and Algorithm in Programming (การวิเคราะห์ปัญหา และการจำลองความคิดในการเขียนโปรแกรมคอมฯ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Problem Analysis and Algorithm in Programming (การวิเคราะห์ปัญหา และการจำลองความคิดในการเขียนโปรแกรมคอมฯ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Problem Analysis and Algorithm in Programming (การวิเคราะห์ปัญหา และการจำลองความคิดในการเขียนโปรแกรมคอมฯ)

2 13 ธันวาคม 2555 ตัวอย่างโจทย์ปัญหา :หาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
13 ธันวาคม ตัวอย่างโจทย์ปัญหา :หาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า นิยามคำศัพท์ rectangle3 = พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า width1 = กว้าง long2 = ยาว

3 ทบทวนกระบวนการแก้ปัญหา

4 1. Problem Analysis (การวิเคราะห์ปัญหา)

5 ตัวอย่างโปรแกรมอย่างง่าย

6 Problem : Area of rectangle 1. Problem Analysis
ตัวอย่างข้อที่ 1 Problem : Area of rectangle 1. Problem Analysis 1.1 Input = ……………………… 1.2 Output = ……………………… width1 , long2 rectangle3

7 1.3 Process 1) READ width1 and long2 3) PRINT rectangle3
2) CALCULATE rectangle3 = width1 * long2 3) PRINT rectangle3

8 2. Algorithms (การจำลองความคิด เป็นขั้นตอนการทำงาน อย่างละเอียด)

9 2.1 (Pseudo code รหัสเทียม)

10 2.1 Pseudo code 1. START 2. SET width1, long2, rectangle3
3. READ width1 4. READ long2 5. CALCULATE rectangle3 = width1 * long2 6. PRINT rectangle3 7. END

11 2.2. Flowchart (ผังงาน)

12 rectangle3 = width1 * long2
2.2 Flowchart START width1, long2, rectangle3 width1 long2 rectangle3 = width1 * long2 rectangle3 END

13 24 สิงหาคม 2555 ทดสอบ โจทย์ปัญหา :หาพื้นที่สามเหลี่ยม
24 สิงหาคม ทดสอบ โจทย์ปัญหา :หาพื้นที่สามเหลี่ยม คำศัพท์มีดังนี้ triangle = สาม... high = ความสูง base = ฐาน ให้เขียน 1. Problem Analysis 2. Psudo code 3. Flowchart


ดาวน์โหลด ppt Problem Analysis and Algorithm in Programming (การวิเคราะห์ปัญหา และการจำลองความคิดในการเขียนโปรแกรมคอมฯ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google