งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ กายภาพบำบัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ กายภาพบำบัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ กายภาพบำบัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 159 คน บุคลากรสาย วิชาการจำนวน 39 คนบุคลากรสายสนับสนุน 120 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 60 ปีและน้อยที่สุด 22 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 32.78 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 31 ปี (Mode) มัธยฐาน 31 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงที่ไม่มีรูปแบบที่ ชัดเจน แต่ใกล้เคียงกับการแจกแจงแบบโค้งเบ้ขวา กล่าวคือ กล่าวคือ บุคลากรที่อายุน้อยมีจำนวน มากกว่ากลุ่มบุคลากรที่อายุมาก ลักษณะดังกล่าว มี โอกาสที่กลุ่มบุคลากรอายุน้อยสามารถทดแทน บุคลากรที่อายุมากได้เมื่อเวลาผ่านไป อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าหากในอนาคตไม่มีการเพิ่ม อัตราบุคลากรอายุน้อยอย่างเหมาะสม ก็อาจเกิด ปัญหาขาดอัตราการทดแทนกันได้

3 Max 60 Min 22 Avg. 32.78 Sd. 8.31 critical

4 Max 60 Min 29 Avg. 40.74 Sd. 8.59 critical

5 การกระจายอายุของบุคลากรสายวิชาการ จำแนก ตามตำแหน่งทางวิชาการ คณะกายภาพบำบัด

6 critical

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ กายภาพบำบัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google