งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเกมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเกมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเกมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม 2546

2 วัตถุประสงค์ Hรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับ เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องนำไปใช้ ประกอบการ วางแผน ตัดสินใจกำหนดแนวทาง การให้บริการเกมออนไลน์ต่อไป Hมาตรการการให้บริการเกมออนไลน์ Hผลกระทบที่เกิดขึ้น และการเข้ามามีบทบาทของรัฐ Hข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ ในการให้บริการ เกมออนไลน์

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ คุ้มรวม ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร การเสนอผลการสำรวจ เสนอผลสำรวจในรูปร้อยละ แผนการสุ่มตัวอย่าง Three-stage sampling มีจำนวนประชากรที่ตกเป็น ตัวอย่างทั้งสิ้น 1,080 ราย

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล G ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สถิติแห่งชาติไปทำการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือน ตัวอย่างที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน G ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ กรกฎาคม 2546

5 การเล่นเกมออนไลน์ % ไม่เล่นเล่น การเล่นเกมออนไลน์ประเภทของเกมฯ เกมแร็คน่าร็อก เกมออนไลน์ทั่วไป % %

6 จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อวันที่ใช้ในการเล่นเกมฯ ชั่วโมง : วัน วันธรรมดา (จันทร์ - ศุกร์) วันหยุด (เสาร์ - อาทิตย์) ประเภทของเกมฯ เกมออนไลน์ ทั่วไป เกมแร็คน่าร็อก 4 5 รวม

7 การประสบปัญหาในการเล่นเกมออนไลน์ที่มีลักษณะ ติดพัน/หลอกลวง/ล่อแหลม/ยั่วยุทางเพศ และมีการพนัน ร้อยละ เกมออนไลน์ ทั่วไป มีปัญหา รวมเกมแร็คน่าร็อก ไม่มีปัญหา ประเภทของเกมฯ

8 ผลดี ผลเสีย โดยรวมจากการเล่นเกมออนไลน์ ประเภทแร็คน่าร็อก เอ็นเอจ แฟรี่แลนด์ ต่อตัวผู้เล่น ผลดีมากกว่าผลเสีย ผลเสียมากกว่าผลดี ผลดีผลเสียเท่า ๆ กัน ไม่แน่ใจ ร้อยละ เกมออนไลน์ ทั่วไป รวมไม่เล่น 1.1 เกมแร็คน่าร็อก ประเภทของเกมฯ

9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมแร็คน่าร็อก กับการส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม ร้อยละ เกมออนไลน์ ทั่วไป รวมไม่เล่น เกมแร็คน่าร็อก เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ประเภทของเกมฯ

10 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดระเบียบการเล่นเกมออนไลน์ของรัฐ ร้อยละ เกมออนไลน์ ทั่วไป รวมไม่เล่น เกมแร็คน่าร็อก ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย ประเภทของเกมฯ

11 การจัดระเบียบฯ การปิดให้บริการเกมออนไลน์ระหว่างเวลา น. ร้อยละ เกมออนไลน์ ทั่วไป รวมไม่เล่น เกมแร็คน่าร็อก ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย ประเภทของเกมฯ

12 การจัดระเบียบฯ การกำหนดระยะเวลาการเล่นครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง ร้อยละ เกมออนไลน์ ทั่วไป รวมไม่เล่น เกมแร็คน่าร็อก ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย ประเภทของเกมฯ

13 การจัดระเบียบฯ การเล่นเกมฯ ของรัฐเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของผู้เล่นฯ ร้อยละ เกมออนไลน์ ทั่วไป รวมไม่เล่น เกมแร็คน่าร็อก ไม่เป็น เป็น ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ประเภทของเกมฯ

14 ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกมออนไลน์ โดยการจัดระเบียบในการเล่นของรัฐ ร้อยละ เกมออนไลน์ ทั่วไป รวมไม่เล่น เกมแร็คน่าร็อก ไม่ได้ผล ได้ผลน้อย ได้ผลปานกลาง ได้ผลมาก ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ประเภทของเกมฯ

15 ไม่ต่ำกว่า 18 ปี % % ไม่ควร ควร ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง/มาตรการ การกำหนดอายุของผู้เล่น มาตรการสำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา มาตรการสำหรับประชาชน % ปี ปี ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ % % ไม่ควร ควร % ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ % % %

16 น. % % ไม่ควร ควร ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง/มาตรการ การกำหนดช่วงเวลาปิดให้บริการเกมฯ มาตรการสำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา มาตรการสำหรับประชาชน % น. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ % % ไม่ควร ควร % ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ น. อื่น ๆ น น น. อื่น ๆ % % % % % % % %

17 % % ไม่ควร ควร มาตรการสำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา มาตรการสำหรับประชาชน % ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ % % ไม่ควร ควร % ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง/มาตรการ การกำหนดระยะเวลาการเล่นเกมฯ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ไม่เกิน 3 ชั่วโมง ไม่เกิน 4 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงขึ้นไป ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ไม่เกิน 3 ชั่วโมง ไม่เกิน 4 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงขึ้นไป % % % % % % % %

18 % % ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง/มาตรการ การกำหนดระเบียบโดยการลงทะเบียนการเล่นเกมฯ มาตรการสำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา มาตรการสำหรับประชาชน % ควร ไม่ควรไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ % % %

19 การกำหนดหลักเกณฑ์ การให้บริการร้านค้าอินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์ ร้อยละ ควร 1 ไม่ควร หลักเกณฑ์ 2 ไม่ทราบ/ ไม่แน่ใจ 1 การควบคุมตรวจสอบการให้บริการร้านค้า 2 การจัดระเบียบบริเวณ/สถานที่ตั้ง ของร้านค้า (โซนนิ่ง)

20 % % ช่วงเวลาที่ควรปิดให้บริการเกมออนไลน์ของร้านค้า % ไม่ควร ควร ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ น น น. อื่น ๆ % % % %

21 ข้อเสนอแนะ ร้อยละ รวม ผู้แสดงความคิดเห็น  ควรมีกฎระเบียบข้อบังคับที่รัดกุม เช่น กำหนดอายุ สถานที่ตั้ง เนื้อหาของเกม  ควรยกเลิกการเล่นเกมต่าง ๆ  การเล่นเกมควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง  ควบคุมเวลาการเล่นเกม/เลือกเกมที่สร้างสรรค์  ควรให้เล่นได้ไม่จำกัดเวลา/เด็กติดเกมดีกว่าติดยาเสพติด  ยกย่องเยาวชนที่ประพฤติดีให้เป็นตัวอย่าง/ควรแยกแยะ กลุ่มที่เล่นให้ชัดเจน ผู้ไม่แสดงความคิดเห็น P ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ หมายเหตุ P


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเกมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google