งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเกมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเกมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเกมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเกมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม

2 วัตถุประสงค์ รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ มาตรการการให้บริการเกมออนไลน์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น และการเข้ามามีบทบาทของรัฐ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ ในการให้บริการเกมออนไลน์ เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ ประกอบการวางแผน ตัดสินใจกำหนดแนวทาง การให้บริการเกมออนไลน์ต่อไป

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ คุ้มรวม การเสนอผลการสำรวจ แผนการสุ่มตัวอย่าง
ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร การเสนอผลการสำรวจ เสนอผลสำรวจในรูปร้อยละ แผนการสุ่มตัวอย่าง Three-stage sampling มีจำนวนประชากรที่ตกเป็น ตัวอย่างทั้งสิ้น 1,080 ราย

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สถิติแห่งชาติไปทำการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือน ตัวอย่างที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ กรกฎาคม 2546

5 การเล่นเกมออนไลน์ การเล่นเกมออนไลน์ ประเภทของเกมฯ ไม่เล่น เล่น 41.0 %
เกมแร็คน่าร็อก % ไม่เล่น เล่น 18.1 41.0 % 59.0 % เกมออนไลน์ทั่วไป 40.9 %

6 จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อวันที่ใช้ในการเล่นเกมฯ
ชั่วโมง : วัน 4.7 5 4 3.6 3.3 3.1 วันธรรมดา (จันทร์ - ศุกร์) 3 2.6 2.2 วันหยุด (เสาร์ - อาทิตย์) 2 1 ประเภทของเกมฯ รวม เกมออนไลน์ ทั่วไป เกมแร็คน่าร็อก

7 การประสบปัญหาในการเล่นเกมออนไลน์ที่มีลักษณะ ติดพัน/หลอกลวง/ล่อแหลม/ยั่วยุทางเพศ และมีการพนัน
ร้อยละ 100 88.0 86.7 83.6 80 60 ไม่มีปัญหา มีปัญหา 40 16.4 13.3 20 12.0 ประเภทของเกมฯ รวม เกมออนไลน์ ทั่วไป เกมแร็คน่าร็อก

8 ผลดี ผลเสีย โดยรวมจากการเล่นเกมออนไลน์ ประเภทแร็คน่าร็อก เอ็นเอจ แฟรี่แลนด์ ต่อตัวผู้เล่น
ร้อยละ 40 100 20 60 80 26.5 22.6 35.1 49.2 ไม่แน่ใจ ผลดีผลเสียเท่า ๆ กัน 30.1 37.4 24.4 ผลเสียมากกว่าผลดี 13.1 ผลดีมากกว่าผลเสีย 21.5 37.1 34.1 36.6 18.5 ประเภทของเกมฯ 6.4 6.3 1.1 รวม เกมออนไลน์ ทั่วไป เกมแร็คน่าร็อก ไม่เล่น

9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมแร็คน่าร็อก กับการส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม
ร้อยละ 100 80 31.7 29.2 38.6 49.7 ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 60 14.0 13.3 32.3 ไม่เห็นด้วย 4.3 40 เห็นด้วย 54.3 20 48.1 46.0 38.5 ประเภทของเกมฯ รวม เกมออนไลน์ ทั่วไป เกมแร็คน่าร็อก ไม่เล่น

10 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดระเบียบการเล่นเกมออนไลน์ของรัฐ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดระเบียบการเล่นเกมออนไลน์ของรัฐ ร้อยละ 100 15.8 12.3 17.9 22.3 80 6.6 7.7 23.6 1.8 ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 60 ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย 40 77.6 74.4 75.9 64.1 20 ประเภทของเกมฯ รวม เกมออนไลน์ ทั่วไป เกมแร็คน่าร็อก ไม่เล่น

11 การจัดระเบียบฯ การปิดให้บริการเกมออนไลน์ระหว่างเวลา 22.00-06.00 น.
การจัดระเบียบฯ การปิดให้บริการเกมออนไลน์ระหว่างเวลา น. ร้อยละ 100 7.2 12.2 10.6 16.0 80 15.8 15.5 7.0 33.8 ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 60 ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย 40 77.0 72.3 73.6 59.0 20 ประเภทของเกมฯ รวม เกมออนไลน์ ทั่วไป เกมแร็คน่าร็อก ไม่เล่น

12 การจัดระเบียบฯ การกำหนดระยะเวลาการเล่นครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง
การจัดระเบียบฯ การกำหนดระยะเวลาการเล่นครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง ร้อยละ 100 11.7 12.3 17.1 24.6 80 23.1 ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 20.7 8.8 42.6 60 ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย 40 62.2 65.2 66.6 20 45.1 ประเภทของเกมฯ รวม เกมออนไลน์ ทั่วไป เกมแร็คน่าร็อก ไม่เล่น

13 การจัดระเบียบฯ การเล่นเกมฯ ของรัฐเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของผู้เล่นฯ
การจัดระเบียบฯ การเล่นเกมฯ ของรัฐเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของผู้เล่นฯ ร้อยละ 100 23.1 80 33.7 38.7 50.5 9.7 ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 60 ไม่เป็น 25.3 21.7 เป็น 40 23.3 67.2 20 39.6 41.0 26.2 ประเภทของเกมฯ รวม เกมออนไลน์ ทั่วไป เกมแร็คน่าร็อก ไม่เล่น

14 ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกมออนไลน์ โดยการจัดระเบียบในการเล่นของรัฐ
ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกมออนไลน์ โดยการจัดระเบียบในการเล่นของรัฐ ร้อยละ 100 12.3 19.6 18.3 24.2 ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 80 4.3 6.0 17.9 2.5 ไม่ได้ผล 13.1 13.1 10.8 ได้ผลน้อย 60 18.5 ได้ผลปานกลาง 40 ได้ผลมาก 38.2 43.9 37.2 27.7 20 23.1 23.6 25.3 20.4 ประเภทของเกมฯ รวม เกมออนไลน์ ทั่วไป เกมแร็คน่าร็อก ไม่เล่น

15 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง/มาตรการ การกำหนดอายุของผู้เล่น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง/มาตรการ การกำหนดอายุของผู้เล่น มาตรการสำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 8.0 % ไม่ควร 18.1 % ควร 73.9 % 44.6 % ไม่ต่ำกว่า 18 ปี 18-25 ปี 29.0 % มาตรการสำหรับประชาชน 26-30 ปี 0.3 % ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 12.3 % ควร 47.0 % ไม่ควร 40.7 %

16 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง/มาตรการ การกำหนดช่วงเวลาปิดให้บริการเกมฯ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง/มาตรการ การกำหนดช่วงเวลาปิดให้บริการเกมฯ มาตรการสำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 8.2 % ไม่ควร 13.3 % ควร 78.5 % 53.9 % น. น. 7.8 % น. 9.6 % อื่น ๆ 7.2 % มาตรการสำหรับประชาชน ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 8.9 % 41.3 % น. ไม่ควร 21.9 % 69.2 % ควร น. 7.4 % น. 15.2 % อื่น ๆ 5.3 %

17 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง/มาตรการ การกำหนดระยะเวลาการเล่นเกมฯ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง/มาตรการ การกำหนดระยะเวลาการเล่นเกมฯ มาตรการสำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 8.6 % ไม่ควร 19.7 % ควร 71.7 % 47.5 % ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ไม่เกิน 3 ชั่วโมง 15.6 % ไม่เกิน 4 ชั่วโมง 7.0 % 4 ชั่วโมงขึ้นไป 1.6 % มาตรการสำหรับประชาชน ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 9.4 % 36.0 % ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ไม่ควร 34.0 % 56.6 % ควร ไม่เกิน 3 ชั่วโมง 11.0 % ไม่เกิน 4 ชั่วโมง 8.0 % 4 ชั่วโมงขึ้นไป 1.6 %

18 มาตรการสำหรับประชาชน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง/มาตรการ การกำหนดระเบียบโดยการลงทะเบียนการเล่นเกมฯ มาตรการสำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา มาตรการสำหรับประชาชน 14.8 % 15.3 % 64.6 % 62.1 % 20.6 % 22.6 % ควร ไม่ควร ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

19 การกำหนดหลักเกณฑ์ การให้บริการร้านค้าอินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์
การกำหนดหลักเกณฑ์ การให้บริการร้านค้าอินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 100 8.6 16.3 6.9 80 ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 18.2 60 ไม่ควร ควร 40 84.5 65.5 20 หลักเกณฑ์ 1 2 1 การควบคุมตรวจสอบการให้บริการร้านค้า 2 การจัดระเบียบบริเวณ/สถานที่ตั้ง ของร้านค้า (โซนนิ่ง)

20 ช่วงเวลาที่ควรปิดให้บริการเกมออนไลน์ของร้านค้า
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 48.0 % ไม่ควร 8.7 % ควร 11.4 % น. 79.9 % น. 6.6 % น. 18.2 % อื่น ๆ 7.1 %

21 ข้อเสนอแนะ ร้อยละ รวม ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ไม่แสดงความคิดเห็น 100.0
37.9 ควรมีกฎระเบียบข้อบังคับที่รัดกุม เช่น กำหนดอายุ สถานที่ตั้ง เนื้อหาของเกม ควรยกเลิกการเล่นเกมต่าง ๆ การเล่นเกมควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง ควบคุมเวลาการเล่นเกม/เลือกเกมที่สร้างสรรค์ ควรให้เล่นได้ไม่จำกัดเวลา/เด็กติดเกมดีกว่าติดยาเสพติด ยกย่องเยาวชนที่ประพฤติดีให้เป็นตัวอย่าง/ควรแยกแยะ กลุ่มที่เล่นให้ชัดเจน 27.5 6.7 5.7 2.7 1.8 1.4 ผู้ไม่แสดงความคิดเห็น 62.1 หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเกมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google