งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเกมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเกมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเกมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม 2546

2 วัตถุประสงค์ Hรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับ เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องนำไปใช้ ประกอบการ วางแผน ตัดสินใจกำหนดแนวทาง การให้บริการเกมออนไลน์ต่อไป Hมาตรการการให้บริการเกมออนไลน์ Hผลกระทบที่เกิดขึ้น และการเข้ามามีบทบาทของรัฐ Hข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ ในการให้บริการ เกมออนไลน์

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ คุ้มรวม ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร การเสนอผลการสำรวจ เสนอผลสำรวจในรูปร้อยละ แผนการสุ่มตัวอย่าง Three-stage sampling มีจำนวนประชากรที่ตกเป็น ตัวอย่างทั้งสิ้น 1,080 ราย

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล G ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สถิติแห่งชาติไปทำการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือน ตัวอย่างที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน G ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2546

5 การเล่นเกมออนไลน์ 59.041.0 % ไม่เล่นเล่น การเล่นเกมออนไลน์ประเภทของเกมฯ เกมแร็คน่าร็อก เกมออนไลน์ทั่วไป 40.9 18.1 % %

6 จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อวันที่ใช้ในการเล่นเกมฯ 2.6 3.6 2.2 3.1 3.3 4.7 ชั่วโมง : วัน วันธรรมดา (จันทร์ - ศุกร์) วันหยุด (เสาร์ - อาทิตย์) 0 1 2 3 ประเภทของเกมฯ เกมออนไลน์ ทั่วไป เกมแร็คน่าร็อก 4 5 รวม

7 การประสบปัญหาในการเล่นเกมออนไลน์ที่มีลักษณะ ติดพัน/หลอกลวง/ล่อแหลม/ยั่วยุทางเพศ และมีการพนัน 86.7 13.3 88.0 12.0 83.6 16.4 0 20 40 60 80 100 ร้อยละ เกมออนไลน์ ทั่วไป มีปัญหา รวมเกมแร็คน่าร็อก ไม่มีปัญหา ประเภทของเกมฯ

8 6.4 34.1 24.4 35.1 6.3 37.1 30.1 26.5 18.5 21.5 37.4 22.6 36.6 13.1 49.2 0 4040 100 2020 6060 8080 ผลดี ผลเสีย โดยรวมจากการเล่นเกมออนไลน์ ประเภทแร็คน่าร็อก เอ็นเอจ แฟรี่แลนด์ ต่อตัวผู้เล่น ผลดีมากกว่าผลเสีย ผลเสียมากกว่าผลดี ผลดีผลเสียเท่า ๆ กัน ไม่แน่ใจ ร้อยละ เกมออนไลน์ ทั่วไป รวมไม่เล่น 1.1 เกมแร็คน่าร็อก ประเภทของเกมฯ

9 48.1 13.3 38.6 54.3 14.0 31.7 38.5 32.3 29.2 46.0 4.3 49.7 0 4040 100 2020 6060 8080 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมแร็คน่าร็อก กับการส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม ร้อยละ เกมออนไลน์ ทั่วไป รวมไม่เล่น เกมแร็คน่าร็อก เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ประเภทของเกมฯ

10 74.4 7.7 17.9 77.6 6.6 15.8 64.1 23.6 12.3 75.9 1.8 22.3 0 4040 100 2020 6060 8080 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดระเบียบการเล่นเกมออนไลน์ของรัฐ ร้อยละ เกมออนไลน์ ทั่วไป รวมไม่เล่น เกมแร็คน่าร็อก ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย ประเภทของเกมฯ

11 72.3 15.5 12.2 73.6 15.8 10.6 59.0 33.8 7.2 77.0 7.0 16.0 0 4040 100 2020 6060 8080 การจัดระเบียบฯ การปิดให้บริการเกมออนไลน์ระหว่างเวลา 22.00-06.00 น. ร้อยละ เกมออนไลน์ ทั่วไป รวมไม่เล่น เกมแร็คน่าร็อก ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย ประเภทของเกมฯ

12 62.2 20.7 17.1 65.2 23.1 11.7 45.1 42.6 12.3 66.6 8.8 24.6 0 4040 100 2020 6060 8080 การจัดระเบียบฯ การกำหนดระยะเวลาการเล่นครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง ร้อยละ เกมออนไลน์ ทั่วไป รวมไม่เล่น เกมแร็คน่าร็อก ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย ประเภทของเกมฯ

13 39.6 21.7 38.7 41.0 25.3 33.7 67.2 9.7 23.1 26.2 23.3 50.5 0 4040 100 2020 6060 8080 การจัดระเบียบฯ การเล่นเกมฯ ของรัฐเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของผู้เล่นฯ ร้อยละ เกมออนไลน์ ทั่วไป รวมไม่เล่น เกมแร็คน่าร็อก ไม่เป็น เป็น ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ประเภทของเกมฯ

14 23.1 38.2 13.1 6.0 19.6 20.4 43.9 13.1 4.3 18.3 23.6 27.7 18.5 17.9 12.3 25.3 37.2 10.8 2.5 24.2 0 4040 100 2020 6060 8080 ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกมออนไลน์ โดยการจัดระเบียบในการเล่นของรัฐ ร้อยละ เกมออนไลน์ ทั่วไป รวมไม่เล่น เกมแร็คน่าร็อก ไม่ได้ผล ได้ผลน้อย ได้ผลปานกลาง ได้ผลมาก ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ประเภทของเกมฯ

15 8.0 18.1 73.9 ไม่ต่ำกว่า 18 ปี % % ไม่ควร ควร 0.3 29.0 44.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง/มาตรการ การกำหนดอายุของผู้เล่น มาตรการสำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา มาตรการสำหรับประชาชน % 18-25 ปี 26-30 ปี ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 12.3 40.7 47.0 % % ไม่ควร ควร % ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ % % %

16 8.2 13.3 78.5 22.00-06.00 น. % % ไม่ควร ควร ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง/มาตรการ การกำหนดช่วงเวลาปิดให้บริการเกมฯ มาตรการสำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา มาตรการสำหรับประชาชน % 23.00-06.00 น. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 8.9 21.9 69.2 % % ไม่ควร ควร % ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 7.2 9.6 7.8 53.9 24.00-06.00 น. อื่น ๆ 5.3 15.2 7.4 41.3 22.00-06.00 น. 23.00-06.00 น. 24.00-06.00 น. อื่น ๆ % % % % % % % %

17 71.7 19.7 8.6 % % ไม่ควร ควร มาตรการสำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา มาตรการสำหรับประชาชน % ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 9.4 34.0 56.6 % % ไม่ควร ควร % ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง/มาตรการ การกำหนดระยะเวลาการเล่นเกมฯ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ไม่เกิน 3 ชั่วโมง 1.6 7.0 15.6 47.5 ไม่เกิน 4 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงขึ้นไป 1.6 8.0 11.0 36.0 ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ไม่เกิน 3 ชั่วโมง ไม่เกิน 4 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงขึ้นไป % % % % % % % %

18 14.8 20.6 64.6 % % ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง/มาตรการ การกำหนดระเบียบโดยการลงทะเบียนการเล่นเกมฯ มาตรการสำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา มาตรการสำหรับประชาชน % ควร ไม่ควรไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 15.3 22.6 62.1 % % %

19 84.5 6.9 8.6 65.5 18.2 16.3 การกำหนดหลักเกณฑ์ การให้บริการร้านค้าอินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 0 4040 100 2020 6060 8080 ควร 1 ไม่ควร หลักเกณฑ์ 2 ไม่ทราบ/ ไม่แน่ใจ 1 การควบคุมตรวจสอบการให้บริการร้านค้า 2 การจัดระเบียบบริเวณ/สถานที่ตั้ง ของร้านค้า (โซนนิ่ง)

20 8.7 11.4 79.9 % % ช่วงเวลาที่ควรปิดให้บริการเกมออนไลน์ของร้านค้า % ไม่ควร ควร ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 7.1 18.2 6.6 48.0 22.00-06.00 น. 23.00-06.00 น. 24.00-06.00 น. อื่น ๆ % % % %

21 ข้อเสนอแนะ ร้อยละ รวม ผู้แสดงความคิดเห็น  ควรมีกฎระเบียบข้อบังคับที่รัดกุม เช่น กำหนดอายุ สถานที่ตั้ง เนื้อหาของเกม  ควรยกเลิกการเล่นเกมต่าง ๆ  การเล่นเกมควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง  ควบคุมเวลาการเล่นเกม/เลือกเกมที่สร้างสรรค์  ควรให้เล่นได้ไม่จำกัดเวลา/เด็กติดเกมดีกว่าติดยาเสพติด  ยกย่องเยาวชนที่ประพฤติดีให้เป็นตัวอย่าง/ควรแยกแยะ กลุ่มที่เล่นให้ชัดเจน ผู้ไม่แสดงความคิดเห็น P ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ หมายเหตุ P 100.0 37.9 27.5 6.7 5.7 2.7 1.8 62.1 1.4


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเกมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google