งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

2 2 ตัวบ่งชี้จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ 2.1มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 2.2มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2.3มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องค์กร และ ชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 2.4จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ ประจำ

3 3 2.5สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ อาจารย์ประจำ 2.6สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 2.7มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 2.8มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจำทำ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2.9ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำ และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

4 4 2.10ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับ เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 2.11ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 2.12ร้อยละของนิสิตหรือศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ในรอบปีที่ผ่านมาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องให้ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อมใน ระดับชาติหรือนานาชาติ 2.13ร้อยละของอาจารย์ประจำซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ (เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิต บัณฑิตและวิจัย)

5 5 ตัวบ่งชี้ 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและ บริหารหลักสูตร ชนิดเกณฑ์ :ระดับ คะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3 มีการดำเนินการ 1- 4 ข้อแรก มีการดำเนินการ 5-6 ข้อแรก มีการดำเนินการ ครบ 7 ข้อ

6 6 1) มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร*  มีการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการใช้บัณฑิตใน หลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ และวิเคราะห์ความพร้อมในการเปิด หลักสูตรก่อนนำไปกำหนดเป้าหมายในแผนการผลิตบัณฑิต  มีการจัดเตรียมความพร้อมทั้งด้านคณาจารย์และสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ หรือวัสดุ อุปกรณ์การศึกษาอื่นๆ ก่อนการจัดการเรียนการสอนใน หลักสูตรที่เปิดใหม่ให้อย่างน้อยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง *มีการเขียนแนวปฏิบัติการเปิดและปิดหลักสูตรอย่างชัดเจน

7 7 2.มีการกำหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรใน แผนการผลิตบัณฑิต  มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการผลิตบัณฑิต ตลอดจนทักษะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ หลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ข้อมูลที่กำหนดข้างต้นได้ถูกนำไปสะท้อนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร  มีการจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยของนิสิต ที่สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ทักษะและคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร  มีการจัดทำแผนการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร

8 8 3. มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่และการ ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตร ดังนี้  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร  มีการจัดการประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร  มีการรับฟังความคิดเห็นหรือสำรวจความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและ ผู้ใช้บัณฑิต  มีการวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต และแผนการจัด การศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีการกำหนดรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน  มีการจัดทำประมวลรายวิชา และเค้าโครงรายวิชา  มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์การศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร

9 9 4) มีการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการทุกหลักสูตร มีการวิเคราะห์การดำเนินการ ดังนี้  ร้อยละของหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ระดับ บัณฑิตศึกษา)  ร้อยละของบัณฑิตได้งานทำตรงสาขา  ร้อยละของบัณฑิตได้งานทำและเงินเดือนเป็นไปตาม เกณฑ์

10 10 5) มีการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการประจำปี การศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและ กลไกการบริหารหลักสูตร  มีการติดตามและประเมินผลหลักสูตรโดยใช้ตัวบ่งชี้ที่ เหมาะสม เช่น อัตราการได้งานของบัณฑิต ร้อยละของ บัณฑิตที่ทำงานตรงสาขา ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิต อัตราเงินเดือนเริ่มต้น  มีการวิเคราะห์จุดอ่อนที่ควรต้องปรับปรุงหรือแก้ไข หลักสูตร  มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุกระยะเวลาของเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร

11 11 6) หลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ มาตรฐานทุกเรื่องและมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุก ประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  กระบวนการจัดทำหลักสูตร (มีคณะกรรมการร่างหลักสูตร เอกสารหลักสูตร ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรเพื่ออนุมัติและ การรับรองคุณวุฒิโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)  โครงสร้างหลักสูตร และแผนการศึกษา  จำนวนหน่วยกิต เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร (จำนวน คุณวุฒิ สาขาความ เชี่ยวชาญ) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

12 12 7) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย ที่เปิดสอนมี จำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหลักสูตรทั้งหมด จำนวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ทั้งหมด......................... หลักสูตร จำนวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย........................ หลักสูตร ร้อยละของหลักสูตรที่เน้นวิจัย...............................

13 13 ข้อมูลประกอบการประเมิน เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคณะมีแผนการผลิต บัณฑิตและมีระบบ และกลไกในการพัฒนาบริหาร หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดย คำนึงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และความต้องการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการ สอน เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิต ภาวการณ์มี งานทำและการทำงานตรงสาขาของบัณฑิต หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร ใน 4 ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา และความ ต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึง พอใจของผู้ใช้บัณฑิต

14 14 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ชนิดเกณฑ์ :ระดับ คะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3 มีการดำเนินการ 1- 4 ข้อแรก มีการดำเนินการ 5-6 ข้อแรก มีการดำเนินการ ครบ 7 ข้อ

15 15 1. มีกลไกการให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนถึง วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร  มีระบบให้ผู้สอนมีความรู้และเข้าใจเป้าหมายของการจัด การศึกษาและหลักสูตรอย่างชัดเจน  หลักฐานแสดงถึงการให้ความรู้กับอาจารย์ผู้สอนถึง วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา มีสัมมนาหลักสูตรทุกปีในแผนปฏิบัติงานประจำปี

16 16 2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกหลักสูตร  มีการจัดทำแฟ้มประวัติ (portfolio) ผู้เรียนเพื่อช่วยให้ คณาจารย์สามารถวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละรายที่ จะทำให้เกิดการจัดการเรียนการสอนหรือให้คำแนะนำ ตอบสนองศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนเฉพาะราย  มีการจัดอภิปรายกลุ่มย่อย การสัมมนา  มีการจัดให้นิสิตได้ฝึกงาน ฝึกอบรม หรือฝึกประสบการณ์ ทางวิชาชีพ  มีการจัดให้นิสิตทำโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีระบบส่งเสริมให้นิสิตทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หลักฐานจากประมวลรายวิชาและคู่มือรายวิชา

17 17 3. มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกหลักสูตร  มีการจัดชั่วโมงปฏิบัติการ  มีการจัดการเรียนรู้นอกสถานที่  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ หลักฐานจากประมวลรายวิชา

18 18 4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและ หลากหลาย ที่จะสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน  มีการสร้างกลไกให้มีปฏิสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่าง อาจารย์และนิสิตทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีระบบการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานทางวิชาการร่วมกัน ระหว่างนิสิตกับนิสิต  มีการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น  ให้ข้อมูลป้อนกลับต่อการปฏิบัติงานทางวิชาการของนิสิต โดยรวดเร็ว  สร้างและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้นิสิตใช้เวลา อย่างคุ้มค่า  หลักฐานแสดงการสื่อสารความคาดหวังระดับสูงไปยังนิสิต หลักฐานจากประมวลรายวิชา

19 19 5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพ การเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียนทุก หลักสูตร  มีการกำหนดวิธีการประเมินผลผู้เรียนที่สอดคล้องกับสภาพ การเรียนรู้ที่จัดให้และอิงพัฒนาการของผู้เรียน  ยอมรับความสามารถที่แตกต่างและวิธีการเรียนรู้ที่ หลากหลายของนิสิต หลักฐานจากแบบประเมินฯ

20 20 6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่อง คุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกหลักสูตร  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพ การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

21 21 7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน อย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร  มีการติดตามผลการประเมินของผู้เรียน  มีการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน  มีการวิเคราะห์จุดอ่อนที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขในวิธีการ สอน หลักฐานจากประมวลรายวิชา รายงานการประชุมกลุ่มวิชา

22 22 ข้อมูลประกอบการประเมิน 1. เอกสารหลักสูตร,แผนการสอน,ประมวลรายวิชา,บทเรียน, e-learning 2. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อาทิ สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ งบประมาณสนับสนุน ตารางการเปิดให้บริการนักศึกษาใช้ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ ต่อวัน 3. แฟ้มประวัตินักศึกษา ผลงานของนักศึกษาตลอดจนกิจกรรมการ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4. เอกสารการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และหลักฐานการนำผลที่ได้มาใช้ในการ ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน

23 23 ข้อมูลประกอบการประเมิน (ต่อ) 5. สถิติข้อมูลหรือรายงานผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ เช่น จำนวนคณาจารย์ที่ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เป้าหมายของการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ จำนวน หน่วยกิตหรือจำนวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ จำนวนวิชาที่ทำ senior project วิชาสัมมนาหรือวิชาที่มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า หาความรู้ด้วยตนเอง จำนวนชั่วโมงภาคสนาม จำนวนโปรแกรมหรือ รายวิชาที่เป็นวิชาเลือกเสรี จำนวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอน ทาง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนเป็น รายบุคคล เป็นต้น 6. รายงานการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการ เรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน 7. ผลงานอาจารย์ที่เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียน และนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน

24 24 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3: มีโครงการหรือกิจกรรมที่ สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน การสอนซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชน ภายนอกมีส่วนร่วม ชนิดเกณฑ์ :ระดับ คะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3 มีการดำเนินการ 1- 3 ข้อแรก มีการดำเนินการ 4 ข้อแรก มีการดำเนินการ ครบ 5 ข้อ

25 25 1. มีระบบและกลไกที่กำหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ใน ชุมชนมาช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก หลักสูตร  การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกองค์กรวิชาชีพ ผู้บริหารสถานประกอบการมาร่วมเป็น กรรมการ

26 26 2. มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และ ทักษะที่นำไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้รู้ในชุมชนมีส่วนร่วมทุกหลักสูตร  มีหลักสูตรที่กำหนดให้มีการฝึกงาน หรือปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษาในสถานประกอบการ หรือศึกษาแก้ปัญหาในชุมชน

27 27 3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กำหนดและ ไม่กำหนดในหลักสูตรโดยความร่วมมือกับองค์การหรือ หน่วยงานภายนอก  จัดให้มีการเรียนรู้จากบุคคล องค์กรและชุมชนภายนอก เช่น การบรรยายพิเศษ การศึกษานอกสถานที่ การสัมภาษณ์ เป็นต้น โดยมีการกำหนดสัดส่วนของเนื้อหาหรือเวลาอย่าง ชัดเจน

28 28 4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการ สอนที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือชุมชน ภายนอกคณะทุกหลักสูตร  มีการประเมินผล นิสิตที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคล องค์กรและชุมชนภายนอก และประโยชน์ที่นิสิตได้รับและนำมาพิจารณาปรับปรุงให้ดีขึ้น

29 29 5. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของ บุคคล องค์การ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  มีการนำผลการประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิไป ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน

30 30 ข้อมูลประกอบการประเมิน 1. โครงการหรือกิจกรรมที่มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู้ใน ชุมชนมาช่วยในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอน การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเข้าร่วม กิจกรรมเสริมหลักสูตร การฝึกงานและการปฏิบัติงานใน องค์กรภายนอก 2. แผนการสอนที่ระบุการมีส่วนสนับสนุนของบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอก

31 31 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ชนิดเกณฑ์ :ปริมาณ คะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3 ≥ + 10 % หรือ ≤ -10 % ของเกณฑ์ มาตรฐาน 6 - 9.99 % และ -6 – (-9.99)% ของเกณฑ์ มาตรฐาน (-5.99) – 5.99 % ของเกณฑ์ มาตรฐาน

32 32 สาขาตัวปรับค่า(นำไปคูณ กับค่า FTES ระดับ บัณฑิตศึกษา) ค่าปกติของ FTES ระดับปริญญาตรีต่อ จำนวนอาจารย์ประจำ วิทยาศาสตร์ สุขภาพ 11 : 8 ข้อมูลที่ต้องการ : จำนวนอาจารย์ประจำ ในปีการศึกษา 2550 นับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน จริง................คน รายชื่ออาจารย์ประจำ ในปีการศึกษา 2550 ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา ศึกษาต่อ ชื่อรายวิชาและจำนวนหน่วยกิตที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2550 ของคณะ เภสัชศาสตร์ ทั้งหมด จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2550 โดยจำแนกนิสิตตามระดับตรี/โท/เอก

33 33 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ ชนิดเกณฑ์ :ปริมาณ คะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3 1.วุฒิปริญญาเอกอยู่ ระหว่างร้อยละ 1-39 หรือ 2. วุฒิปริญญาเอก ระหว่างร้อยละ 40- 59 แต่ วุฒิปริญญาตรีมาก ว่าร้อยละ 5 1. วุฒิปริญญาเอกอยู่ ระหว่างร้อยละ 40 - 59 และ 2. วุฒิปริญญาตรี เท่ากับหรือน้อยกว่า ร้อยละ 5 หรือ 1. วุฒิปริญญาเอก มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 และ 2. วุฒิปริญญาตรี มากกว่าร้อยละ 5 1. วุฒิปริญญาเอก มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 และ 2. วุฒิปริญญาตรี เท่ากับหรือน้อยกว่า ร้อยละ 5

34 34 อาจารย์ระดับปริญญาเอก จำนวนอาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ เทียบเท่า ในปีการศึกษา 2550X 100 จำนวนอาจารย์ประจำ ในปีการศึกษา 2550 อาจารย์ระดับปริญญาตรี จำนวนอาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2550X 100 จำนวนอาจารย์ประจำ ในปีการศึกษา 2550

35 35 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรง ตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ชนิดเกณฑ์ :ปริมาณ คะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3 1.ผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยู่ระหว่างร้อย ละ 1 – 44 หรือ 2.ผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยู่ระหว่างร้อย ละ 45 – 69 แต่ผู้ดำรง ตำแหน่งระดับ รศ. ขึ้น ไปน้อยกว่าร้อยละ 30 1.ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยู่ระหว่างร้อยละ 45 – 69 และ 2. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ รศ. ขึ้น ไปเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 หรือ 1. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 70 และ 2. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ รศ. ขึ้น ไปน้อยกว่าร้อยละ 30 1. ผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน มากกว่า หรือ เท่ากับร้อยละ 70 และ 2. ผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ รศ. ขึ้นไป เท่ากับหรือ มากกว่าร้อยละ 30

36 36 ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ x100 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ x100 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ x100 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

37 37 ตัวบ่งชี้ 2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ชนิดเกณฑ์ :ระดับ คะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3 มีการดำเนินการ 1- 2 ข้อแรก มีการดำเนินการ 3 ข้อแรก มีการดำเนินการ 4-5 ข้อแรก

38 38 1) คณะมีการกำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ไว้เป็น ลายลักษณ์อักษร  มีการกำหนด “คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัย นเรศวร” เป็นลายลักษณ์อักษร  มีการเผยแพร่จรรยาบรรณวิชาชีพให้คณาจารย์ทุกคน ทราบโดยทั่วกัน

39 39 2. มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ คณาจารย์ ตามคำสั่ง ลงวันที่ เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริม กำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณาจารย์ พัฒนา ระบบในการดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ ดำเนินการวางแผน ป้องกันหรือหาแนวทางแก้ไขการกระทำ ผิดจรรยาบรรณ  มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์

40 40 3. มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  มีการวิเคราะห์ความสำเร็จ และมาตรการดำเนินการ กับผู้ ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์  มีการสรุปผล การนำผลการกำกับ ติดตามประเมินผล ไป ใช้ในการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ คณาจารย์  มีการทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพให้เหมาะสมและทันสมัย

41 41 4. มีระบบในการดำเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ

42 42 5. มีการดำเนินการวางแผน ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไข การกระทำผิดจรรยาบรรณ  มีแผนเพื่อป้องกันหรือวางแนวทางแก้ไขการกระทำผิด จรรยาบรรณ

43 43 ข้อมูลประกอบการประเมิน แผนงานส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ และหลักฐานการดำเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมินและการ ปรับปรุง โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ ประกาศระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการและแนว ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ วิชาชีพคณาจารย์ เช่น คำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมาย ผู้รับผิดชอบดำเนินการกำหนดคู่มือ จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ การกำกับดูแล และประเมินผลกระบวนการส่งเสริมและกำกับการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ กระบวนการติดตาม ประเมินผลและมาตรการสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ วิชาชีพคณาจารย์ จำนวนคณาจารย์ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

44 44 ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้ อาจารย์ประจำทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการ เรียนการสอน ชนิดเกณฑ์ :ข้อ คะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3 มีการดำเนินการ 1- 2 ข้อแรก มีการดำเนินการ - 3-4 ข้อแรก มีการดำเนินการ ครบ 5 ข้อ

45 45 1) การกำหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ สอน ดำเนินการในระดับคณะ ดังนี้  มีการกำหนดนโยบายสนับสนุนและพัฒนาคณาจารย์ด้าน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ เรียนการสอน  มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  จัดทำแผนโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาอาจารย์ด้าน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ เรียนการสอน

46 46 2) มีกลไกการบริหารวิชาการที่กระตุ้นให้อาจารย์คิดค้น พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านการเรียนการสอน  มีการจัดทำประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการ วิจัย กำกับดูแลและประเมินผลกระบวนการส่งเสริม ติดตาม ประเมินผลพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง การศึกษา

47 47 3) มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษา  มีการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียน การสอนและ นวัตกรรมทางการศึกษา โดยจัดสรรทุนให้ทุก ภาคการศึกษา

48 48 4. มีผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนและมีการจัดเวที แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอน และนวัตกรรมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  มีโครงการ/ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอน จำนวน.................เรื่อง ดังนี้.....  เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการ เรียนการสอน

49 49 5) มีการสร้างเครือข่ายวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน ทั้งภายในและภายนอกคณะ ÿมีการสร้างเครือข่ายวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน 1). จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา นวัตกรรมการสอนใหม่ในกลุ่มอาจารย์ภายในคณะทุกปี 2). มีการสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ เรียนการสอนในสาขาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยหรือนอก มหาวิทยาลัย 3). ยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยด้าน การจัดการเรียนการสอนโดดเด่น

50 50 ข้อมูลประกอบการประเมิน แผนงานสนับสนุนให้อาจารย์ประจำทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน การสอนของคณะ และหลักฐานการดำเนินงานตามแผน ตลอดจน การประเมินและปรับปรุง โครงการสนับสนุนให้อาจารย์ประจำทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน การสอนของคณะ ตลอดจนหลักเกณฑ์ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้อาจารย์ประจำ ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เช่น คำสั่งแต่งตั้งหรือ มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการ กำกับ ดูแล และประเมินผล กระบวนการส่งเสริม กระบวนการติดตามประเมินผล ข้อมูลการ จัดสรร ทรัพยากรสนับสนุน เวทีเผยแพร่ผลงาน เครือข่ายวิจัยและ พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

51 51 ตัวบ่งชี้ 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา ตรีที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ชนิดเกณฑ์ :ปริมาณ คะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3 ร้อยละ 1- ร้อยละ 59 ร้อยละ 60 – ร้อย ละ 79 มากกว่าหรือ เท่ากับร้อยละ 80

52 52 จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา X 100 จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา 2550 ข้อมูลที่ต้องการ : รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษา 2550 ที่ผ่านการเห็นชอบจากสภา มหาวิทยาลัย รายงานผลผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2550 ที่ศึกษาต่อ รายชื่อบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอยู่ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา รายงานแบบสอบถามภาวการณ์มีงานทำ จากบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาในปีการศึกษา 2550

53 53 ตัวบ่งชี้ 2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีที่ได้เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตาม เกณฑ์ ชนิดเกณฑ์ :ปริมาณ คะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3 ร้อยละ 1 – ร้อยละ 74 ได้รับเงินเดือน เท่ากับหรือสูงกว่า เกณฑ์ กพ. ร้อยละ 75 – ร้อย ละ 99 ได้รับ เงินเดือนเท่ากับ หรือสูงกว่าเกณฑ์ กพ. ร้อยละ 100 ได้รับ เงินเดือนเท่ากับ หรือสูงกว่าเกณฑ์ กพ.

54 54 (จำนวนบัณฑิตที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์) x 100 (จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหรือมีรายได้ประจำจากการประกอบอาชีพ อิสระทั้งหมด ในปีการศึกษา 2550) ข้อมูลที่ต้องการ : รายชื่อบัณฑิตและอาชีพที่บัณฑิตทำภายในระยะเวลา 1 ปีหลังสำเร็จ การศึกษา โดยระบุเงินเริ่มต้นที่ได้รับ รายชื่อบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอยู่ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา รายงานแบบสอบถามภาวการณ์มีงานทำ จากบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาใน ปีการศึกษา 2550

55 55 ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของ นายจ้าง ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต ชนิดเกณฑ์ :ปริมาณ คะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3 ระดับความพึงพอใจ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ ระหว่าง 1 - 2.49 ระดับความพึง พอใจมีคะแนน เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.50 - 3.49 ระดับความพึง พอใจมีคะแนน เฉลี่ยมากกว่าหรือ เท่ากับ 3.50 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตในปี การศึกษา 2550

56 56 ตัวบ่งชี้ 2.12 ร้อยละของนิสิตและศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือ นานาชาติ ชนิดเกณฑ์ :ปริมาณ คะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3 ร้อยละ 0.003 – ร้อยละ 0.015 ร้อยละ 0.016 – ร้อยละ 0.029 1. มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.030 และ 2. นิสิต บัณฑิตศึกษาและศิษย์เก่าที่ ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัย และหรือวิทยานิพนธ์มากกว่า หรือเท่ากับ 0.060 หมายเหตุ กรณีได้ตามข้อ 1 แต่ไม่ได้ ข้อ 2 ถือว่าได้คะแนน 2

57 57 จำนวนนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือ นานาชาติ ในปีการศึกษา 2550 x100 จำนวนนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ยกเว้นเกณฑ์คะแนน 3 ข้อ 2 โดยคำนวณมาจาก จำนวนบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2550 และศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาที่ สำเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาที่ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัย และหรือวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษา2550 x100 จำนวนบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2550 และศิษย์เก่าระดับ บัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาทั้งหมด

58 58 ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทำ หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชนิดเกณฑ์ :ปริมาณ คะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3 ร้อยละ 50 – ร้อยละ 69ร้อยละ 70 – ร้อยละ 89≥ ร้อยละ 90

59 59 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทำหน้าที่อาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ x100 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

60 60 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt 1 ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google