งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 อาทิตย์ ชุมทอง กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โทร. 089-433-7166.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 อาทิตย์ ชุมทอง กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โทร. 089-433-7166."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 อาทิตย์ ชุมทอง กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โทร. 089-433-7166

2 2  โปรแกรมจัดซื้อ / จัดจ้าง  โปรแกรมวัสดุคงคลัง  โปรแกรมแจ้งเบิกออนไลน์  โปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ์ / ID Label / การซื้อทดแทน  โปรแกรมคำนวณค่าเสื่อมสินทรัพย์  โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง  โปรแกรมแจ้งซ่อมออนไลน์  โปรแกรมยืม / คืนเครื่องมือแพทย์ ออนไลน์  โปรแกรมประมวลผลการสอบเทียบ

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12 ข้อมูลเครื่องมือแพทย์  ประวัติการได้มา / การติดตั้ง  ประวัติการดูแล / การ เตรียมพร้อมใช้  ประวัติการซ่อม / บำรุงรักษา / สอบเทียบ  ประวัติการใช้งาน / ปัญหาการ ใช้ / การเลิกใช้  ข้อมูลคุณลักษณะ / ช่วงใช้งาน / ข้อจำกัด / ข้อควรระวัง / ความปลอดภัย

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90 โปรแกรมวัสดุคง คลัง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตาก สิน จังหวัดตาก

91 91

92 92

93 93

94 94 มูลเหตุชำรุด

95 95 การพัฒนาสารสนเทศ  ครบถ้วน  สมบูรณ์  เข้าถึงสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง  อัพเดท  ความปลอดภัย  รายงานทุกระดับ ( ผู้บริหาร, ผู้ปฏิบัติ )

96 96 การจัดทำทะเบียนเครื่องมือ  ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์  จำแนกพิสูจน์ได้  แสดงป้ายลาเบลชัดเจน คงทน การเข้าถึงข้อมูลเครื่องมือ  ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ / ทะเบียน ครุภัณฑ์ทั่วไป  ประวัติการได้มา, การเปลี่ยนแปลง  ประวัติการซ่อม, การบำรุงรักษา, การสอบ เทียบ  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง, การดูแลรักษา  รายงานการประเมิน / การวิเคราะห์ต่างๆ

97 97 ความเป็นมาของ RMC [1] โปรแกรมซ่อมบำรุง [2] โปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ์ [3] โปรแกรมแจ้งซ่อม [4] โปรแกรมสอบเทียบ / คำนวณค่าความไม่ แน่นอน [5] โปรแกรมการบริหารจัดการเครื่องมือ แพทย์ (MTM)

98 98  จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ครบถ้วน สมบูรณ์  มีการจำแนกพิสูจน์ได้เฉพาะรายการ  มีการปิดผนึกป้ายลาเบลแสดงตน ชัดเจน / คงทน  จำแนกกลุ่มครุภัณฑ์ จำแนกหน่วยงานครอบครอง จำแนกประเภทครุภัณฑ์ จำแนกระดับความเสี่ยง จำแนกกลุ่มเครื่องมือช่วยชีวิต / รักษา วินิจฉัย / สนับสนุน จำแนกกลุ่มซ่อม / บำรุงรักษา / สอบ เทียบ

99 99  รหัสทะเบียนงานซ่อมบำรุง เช่น ABC-50-00001  การใช้ชื่อเครื่องมือแพทย์  การจำแนกกลุ่มความเสี่ยงเครื่องมือ  การกำหนดรหัสสอบเทียบ (ID Cal)  รายการการตรวจสอบ / บำรุงรักษา (Check List)  การกำหนดค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ ***

100 100  การใช้ Auto-ID (Identity)  การใช้หมายเลขครุภัณฑ์ เช่น 6515-001- 0001/0001  การใช้รหัสสอบเทียบ เช่น INF-ICU-001  การใช้หมายเลขเครื่องมือ Serial No.  การใช้รหัสเครื่องมือแพทย์

101 101  รวดเร็ว และถูกต้อง  เพิ่มคุณภาพการ ให้บริการ  ประหยัดงบประมาณ  สร้างข้อมูลชี้วัด / ประเมินผล  ระบบคุณภาพ

102 102 เตรียมตัว  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์  ระบบ LAN  ธุรการช่าง  สถานที่

103 103 เครื่องคอมพิวเตอร์  Server : Dell, IBM, Acer  Network  OS : Windows2003, 2008Server  Database : SQL2000,SQL2005,SQL2008 (Microsoft : Express)

104 104 การเชื่อมต่อฐานข้อมูล  เชื่อมต่อโปรแกรมของ กรมบัญชีกลาง  เชื่อมต่อกับโปรแกรมที่ฝ่าย พัสดุฯพัฒนาขึ้น  โปรแกรมอื่น ๆ

105 105 ต้องการระบบ RMC  แจ้งไปที่กองวิศวกรรม การแพทย์  Download ติดตั้งใช้งานเอง  ส่งทีมไปติดตั้ง / ปรับปรุง  ประเมินผลการใช้งาน  ปรับสู่ระบบใหญ่

106 106 ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ผู้บริหาร  งานพัสดุ  ทีมเครื่องมือของ รพ.  งานซ่อมบำรุง  IT  หน่วยงาน / ผู้ใช้เครื่อง มือ

107 107 แนวคิด RMC สนเรื่องใหญ่ ไม่ติดใจเรื่อง เล็ก คิดแบบง่ายๆแต่ได้ผล เดินไม่หยุด แม้สะดุดก็ยัง เดิน สร้างเครือข่ายมิตร ร่วมคิด ร่วมทำ

108 108 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt 1 อาทิตย์ ชุมทอง กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โทร. 089-433-7166.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google