งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน High Level API : Forms อ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน High Level API : Forms อ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน High Level API : Forms อ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล

2 คลาส Form ฟอร์มเป็นหน้าจอที่สามารถบรรจุสิ่งต่างๆของคลาส items เช่น String, Image, TextField

3 คลาส StringItem ข้อความสามารถเพิ่มเข้าไปใน Form โดยใช้คลาส String หรือ StringItem คลาส String จะถูกแปลงเป็นคลาส StringItem โดย อัตโนมัติเมื่อมีเพิ่มเข้าไปใน Form รูปแบบการใช้งานคลาส StringItem StringItem obj =new StringItem(label","value"); การนำ StringItem ใส่ฟอร์มใช้เมธอด appand() ของ ฟอร์ม เช่น form.append(obj);

4 ตัวอย่างการใช้งานคลาส StringItem

5 ให้นักศึกษาเพิ่ม ตัวแปรหรืออ็อบเจกต์ของคลาส String ดังนี้ String s1 =" เพิ่ม String ใส่ฟอร์ม "; และเพิ่มคำสั่งในคอนสตรัตเตอร์ดังนี้ f.append(s1);

6 Image Image ที่ใช้แสดงผลที่หน้าจอ มีอยู่ 2 ประเภทคือ 1. immutable image เป็นภาพที่ได้จากการโหลดหรือ อ่านจากแฟ้มข้อมูลหรือแหล่งที่กำหนด 2. mutable image เป็นภาพที่ได้จากการวาดบนหน้าจอ

7 การสร้าง immutable image การสร้างอ็อบเจกต์จากคลาส image ใช้รูปแบบ try{ Image image=Image.createImage("MyPic.png"); } catch(IOException ex){ …. }

8 คลาส ImageItem สามารถสร้างอ็อบเจกต์ของคลาส ImageItem ดังนี้ public ImageItem(String label, Image img,int layout, String altText) โดยที่ label เป็นข้อความ img เป็น image ประเภท immutable layout รูปแบบของ image altText เป็นข้อความที่แสดงแทนภาพ

9 ImageItem Layout รูปแบบของ Image บนหน้าจอ สามารถจัดวางชิดซ้าย กึ่งกลาง หรือชิดขวาก็ได้ ตัวอย่าง การสร้างอ็อบเจกต์ของคลาส StringItem พร้อมการกำหนด Layout imageItem = new ImageItem(null, image, ImageItem.LAYOUT_NEWLINE_BEFORE | ImageItem.LAYOUT_LEFT | ImageItem.LAYOUT_NEWLINE_AFTER, "My Image");

10 ตัวอย่างการใช้งานคลาส ImageItem

11 ผลการทำงาน

12 คลาส TextField TextField เป็นคลาสสำหรับสร้างกล่องรับข้อความ การทำงานคล้าย TextBox แต่ TextField ต้องบรรจุลง Form ค่าที่รับด้วย TextField ประกอบด้วย Text 1 บรรทัด รูปแบบ TextField(String label,String text,int maxSize,int constraints) Constrains Mode ได้แก่ ANY, NUMERIC, PASSWORD, PHONENUMBER, URL, EMAILADDR

13 เมื่อต้องการอ่านค่าที่ป้อนใน TextField สามารถใช้ เมธอด 1. getString() เมธอดนี้จะส่งค่ากลับเป็น String ตัวอย่างการใช้งาน String data = textfiled.getString(); 2. getChar() เมธอดนี้จะส่งค่ากลับเป็นอาร์เรย์ของ อักขระ ตัวอย่างการใช้งาน char[] data = new char[textfield.size()]; textfield.getChar(data); คลาส TextField ( ต่อ )

14 ตัวอย่าง การใช้งาน TextField

15 ตัวอย่าง การใช้งาน TextField ( ต่อ )

16 ผลการรัน


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน High Level API : Forms อ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google