งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การใช้ PHP ติดต่อ กับ Text File. 2 การเปิดไฟล์  ใช้คำสั่ง fopen มีรูปแบบดังนี้ int fopen(“ พาธและชื่อไฟล์ ”, “ โหมดการ เปิดไฟล์ ”)  file จะถูกเปิดจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การใช้ PHP ติดต่อ กับ Text File. 2 การเปิดไฟล์  ใช้คำสั่ง fopen มีรูปแบบดังนี้ int fopen(“ พาธและชื่อไฟล์ ”, “ โหมดการ เปิดไฟล์ ”)  file จะถูกเปิดจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การใช้ PHP ติดต่อ กับ Text File

2 2 การเปิดไฟล์  ใช้คำสั่ง fopen มีรูปแบบดังนี้ int fopen(“ พาธและชื่อไฟล์ ”, “ โหมดการ เปิดไฟล์ ”)  file จะถูกเปิดจาก file system และจะมีการ return file pointer กลับมา หากไม่สามารถ เปิด file ได้ function จะ return เท็จ  mode ทั้งหมด มีดังนี้  'r' เปิดเพื่ออ่านอย่างเดียว, file pointer ชี้ไปยัง ตำแหน่งเริ่มต้นของ file  'r+' เปิดเพื่ออ่านและเขียน, file pointer ชี้ไป ยังตำแหน่งเริ่มต้นของ file

3 3 การเปิดไฟล์  'w' เปิดเพื่อเขียนอย่างเดียว, file pointer ชี้ไปยัง ตำแหน่งเริ่มต้นของ file และทำการลบข้อมูลใน file ทั้งหมด หาก file ไม่มีอยู่จริง จะพยายามสร้าง file ใหม่ขึ้นมา  'w+' เปิดเพื่ออ่านและเขียน, file pointer ชี้ไปยัง ตำแหน่งเริ่มต้นของ file และทำการลบข้อมูลใน file ทั้งหมด หาก file ไม่มีอยู่จริง จะพยายาม สร้าง file ใหม่ขึ้นมา  'a' เปิดเพื่อเขียนอย่างเดียว, file pointer ชี้ไปยัง ตำแหน่งสุดท้ายของ file (EOF:end of file) หาก file ไม่มีอยู่จริง จะพยายามสร้าง file ใหม่ขึ้นมา  'a+' เปิดเพื่ออ่านและเขียน, file pointer ชี้ไปยัง ตำแหน่งสุดท้ายของ file (EOF:end of file) หาก file ใหม่ขึ้นมา

4 4 ตัวอย่าง $FILE = fopen(“config.inf”, “r”); // ตรวจสอบถ้ามีข้อผิดพลาด if (!$FILE) { echo “ ERROR, file not found ” ; } else { print (“File Found”); }

5 5 การปิดไฟล์  ใช้คำสั่ง fclose ปิด file pointer ที่เปิดอยู่ ซึ่งจะ return ค่าเป็นจริงหากสามารถเปิด file pointer ได้มีรูปแบบคือ int fclose(int fp)  ตัวอย่าง $FILE = fopen(“config.inf”, “r”); ….. fclose($FILE)

6 6 การอ่านข้อมูลจากไฟล์ทีละ ข้อความ string fread ( ตัวแปรไฟล์, ความยาวที่จะอ่าน เข้ามา ) string fgets ( ตัวแปรไฟล์, ความยาวที่จะอ่าน เข้ามา ) string fgetss ( ตัวแปรไฟล์, ความยาวที่จะอ่าน เข้ามา )  รูปแบบการใช้ทั้ง 3 ฟังก์ชันจะคล้ายกัน

7 7 ตัวอย่าง

8 8 การใช้ fgets, fgetss  Fgets จะอ่านไปจนถึงท้ายบรรทัดจึงถือ ว่าเป็นการอ่าน 1 ครั้ง

9 9 การใช้ fgets, fgetss  fgetss ทำงานเหมือน fgets แต่จะตัด แท็ก HTML ออกไป

10 10 การอ่านข้อมูลจากไฟล์ทีละตัวอักษร  ใช้ฟังก์ชัน fgetc  ตัวอย่าง

11 11 การอ่านข้อมูลจากไฟล์ทีละตัวอักษรทั้ง ไฟล์

12 12 ตัวอย่างการประยุกต์  ตรวจสอบว่ามีอักษร a กี่ตัวในไฟล์

13 13 การเขียนไฟล์  Int fwrite( ตัวแปรไฟล์, ข้อมูลที่ต้องการเขียน, ความยาว )  Int fputs( ตัวแปรไฟล์, ข้อมูลที่ต้องการเขียน, ความยาว )  ตัวอย่าง

14 14 การเขียนไฟล์ $fname =“somsak” ; $lname=“sansook”; fputs($FILE, “My name is $fname.\r\n”); fputs($FILE, “My name is $lname.\r\n”);

15 15

16 16 ฟังก์ชัน rewind  ใช้ย้าย file pointer กลับมาต้น ไฟล์

17 17 ฟังก์ชัน fseek  ใช้ย้าย file pointer กลับไปยังตำแหน่ง ที่ต้องการ เช่นต้องการอ่านอักขระตัวที่ 101-150 จากไฟล์ info.txt

18 18 ฟังก์ชัน ftell  ใช้บอกตำแหน่งของ file pointer ว่าอยู่ ในตำแหน่งใด

19 19 การตรวจสอบไฟล์  file_exits ใช้ในการตรวจสอบว่ามีไฟล์ อยู่หรือไม่  file_size ใช้ในการตรวจสอบขนาดของ ไฟล์


ดาวน์โหลด ppt 1 การใช้ PHP ติดต่อ กับ Text File. 2 การเปิดไฟล์  ใช้คำสั่ง fopen มีรูปแบบดังนี้ int fopen(“ พาธและชื่อไฟล์ ”, “ โหมดการ เปิดไฟล์ ”)  file จะถูกเปิดจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google