งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 บทที่ 5 การรับและแสดงผล ข้อมูล (Input/Output)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 บทที่ 5 การรับและแสดงผล ข้อมูล (Input/Output)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 บทที่ 5 การรับและแสดงผล ข้อมูล (Input/Output)

2 โครงสร้างควบคุม (CONTROL STRUCTURE) โครงสร้างควบคุม (CONTROL STRUCTURE)  โครงสร้างแบบลำดับ (Sequence structure)  โครงสร้างแบบเลือก (Selection structure)  โครงสร้างแบบกรณี (case structure)  โครงสร้างแบบซ้ำ ในขณะที่เงื่อนไขเป็นจริง (do while structure)  โครงสร้างแบบทำซ้ำจนกระทั่ง เงื่อนไขเป็น จริง (do until structure)

3 โครงสร้างควบคุม โครงสร้างควบคุม 1. คำสั่ง IF (IF statement) 2. คำสั่ง CASE (Case statement) 3. คำสั่ง FOR (For statement) 4. คำสั่ง REPEAT UNTIL (Repeat until statement) 5. คำสั่ง WHILE DO (While do statement)

4 คำสั่งที่ทำหน้าที่เป็น INPUT  ตัวแปร ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่เราจะรับมาถ้ามี ข้อมูลหลายชุดก็จะต้องมีหลายตัวแปร ตัวแปร แต่ละตัวแปรจะคั่นด้วยเครื่องหมาย “,” เสมอ และการป้อนข้อมูลให้กับตัวแปรแต่ละตัวจะต้อง คั่นด้วยการเว้นวรรคหรือกด ENTER  READLN คำสั่งนี้จะทำหน้าที่นำข้อมูลจาก แป้นพิมพ์เข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร เหมือนคำสั่ง READ แต่แตกต่างกันตรงที่ READLN เมื่อรับ ข้อมูลเข้ามาจัดเก็บในตัวแปรแล้ว CURSOR จะขยับลงมาอีก 1 บรรทัด

5 คำสั่งที่ทำหน้าที่เป็น OUTPUT คำสั่งที่ทำหน้าที่เป็น OUTPUT  WRITELN คำสั่งนี้จะทำหน้าที่นำข้อมูล ตัวเลข ข้อมูลตัวอักษร ข้อมูลตัวอักษรที่อยู่ใน รูปข้อความ (STRING) หรือข้อมูลชนิดต่างๆที่ อยู่ในตัวแปร ออกมาแสดงผลทางจอภาพ เหมือนกับคำสั่ง WRITE แต่แตกต่างกันตรงที่ WRITELN เมื่อแสดงค่าต่างๆ ออกทางจอ ภาพ แล้ว CURSOR จะขยับลงมาอีก 1 บรรทัด

6 จากตัวอย่างข้างบนนำมาสร้างเป็น โปรแกรมที่สมบูรณ์ PROGRAM WRITE_DEMO; PROGRAM WRITE_DEMO; BEGIN BEGIN WRITELN (1234); WRITELN (1234); WRITELN (124.75:3:2); WRITELN (124.75:3:2); WRITELN ('A'); WRITELN ('A'); WRITELN ('ILOVEU'); WRITELN ('ILOVEU'); END. END.

7 ผลลัพธ์ 1234124.75AILOVEU

8 รูปแบบโปรแกรมที่มีการรับข้อมูลเข้าทางแป้นพิมพ์ แล้วนำมาแสดงผลทางจอภาพโดยมีการรับค่า ค่าที่ หนึ่งเป็นตัวเลข ค่าที่สองเป็นเลขมีทศนิยม ค่าที่ สามเป็นข้อความ PROGRAM INPUT_OUTPUT; PROGRAM INPUT_OUTPUT; VAR VAR X:INTEGER; X:INTEGER; A:REAL; A:REAL; CD:STRING; CD:STRING; BEGIN BEGIN WRITE('ENTER INTEGER:'); WRITE('ENTER INTEGER:'); READLN (X); READLN (X); WRITE('ENTER REAL:'); WRITE('ENTER REAL:'); READLN (A); READLN (A); WRITE('ENTER STRING:'); WRITE('ENTER STRING:'); READLN (CD); READLN (CD); WRITELN(X); WRITELN(X); WRITELN(A:6:3); WRITELN(A:6:3); WRITELN(CD); WRITELN(CD); END. END.

9 ผลลัพธ์ ENTER INTEGER: 7 ENTER REAL: 124.75 ENTER STRING: ILOVEU 7124.750

10 การคำนวณ การคำนวณ การคำนวณในรูปแบบของ PASCAL จะมีการ ปฏิบัติการโดยมี OPERATOR ต่อไปนี้ + คือการบวกกัน + คือการบวกกัน - คือการลบกัน - คือการลบกัน * คือการคูณกัน * คือการคูณกัน / คือการหารกัน / คือการหารกัน DIV คือการหารกันโดยผลลัพธ์ที่ได้จะถูก ตัดเศษทิ้ง DIV คือการหารกันโดยผลลัพธ์ที่ได้จะถูก ตัดเศษทิ้ง MOD คือการหารกันโดยผลลัพธ์ที่ได้คือเศษ ของการหาร MOD คือการหารกันโดยผลลัพธ์ที่ได้คือเศษ ของการหาร

11 ลำดับการทำงานของตัว ดำเนินการคณิตศาสตร์ ลำดับการทำงานของตัว ดำเนินการคณิตศาสตร์  มีการจัดอันดับ (Ordering) ของตัวดำเนินการ เลขคณิตเมื่อนิพจน์ประกอบด้วย ตัวดำเนินการ อยู่ในระดับ (level) เดียวกันหลายชนิด คอมพิวเตอร์จะทำงานจากซ้ายไปขวา  ถ้ามีเครื่องหมายวงเล็บ ให้ทำการคำนวณใน วงเล็บก่อน การจัดอันดับตัวดำเนินการ ตามลำดับการทำงาน มีดังนี้ 1. เครื่องหมาย * / div mod ตามลำดับ 2. เครื่องหมาย + - ตามลำดับ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 บทที่ 5 การรับและแสดงผล ข้อมูล (Input/Output)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google