งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 345) พ. ศ.2555 เรื่อง กําหนดอาหารที่ห้ามผลิต นําเข้าหรือจําหน่าย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 345) พ. ศ.2555 เรื่อง กําหนดอาหารที่ห้ามผลิต นําเข้าหรือจําหน่าย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 345) พ. ศ.2555 เรื่อง กําหนดอาหารที่ห้ามผลิต นําเข้าหรือจําหน่าย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 สิงหาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ให้ยกเลิก (1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 215) พ. ศ. 2544 เรื่อง กําหนดอาหารที่ห้าม ผลิต นําเข้าหรือจําหน่าย ลงวันที่ 18 มกราคม พ. ศ. 2544 (2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 217) พ. ศ. 2544 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 215) พ. ศ. 2544 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ. ศ.2544 (3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 246) พ. ศ. 2544 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 217) พ. ศ. 2544 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ. ศ. 2544

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ให้อาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม (Genetic modification) หรือพันธุวิศวกรรม (Genetic engineering) ให้มีสารพันธุกรรม ครายไนน์ซี (Cry9C DNA Sequence) และ อาหารที่มีส่วนผสม ของอาหารดังกล่าว เป็น อาหารที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือจําหน่าย

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 345) พ. ศ.2555 เรื่อง กําหนดอาหารที่ห้ามผลิต นําเข้าหรือจําหน่าย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google