งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ. เดือนตุลาคม 2551- มีนาคม 2552 ภาพรวม ร้อยละ 46 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2552 2 ไตรมาส ที่ 1 22.5 ไตรมาส ที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ. เดือนตุลาคม 2551- มีนาคม 2552 ภาพรวม ร้อยละ 46 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2552 2 ไตรมาส ที่ 1 22.5 ไตรมาส ที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ

2 เดือนตุลาคม 2551- มีนาคม 2552 ภาพรวม ร้อยละ 46 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2552 2 ไตรมาส ที่ 1 22.5 ไตรมาส ที่ 2 46 ไตร มาสที่ 3 70 ไตรมาส ที่ 4 94

3 เงินงวด = 5,516.724 ล้านบาท เบิกจ่าย = 4,122.431 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.73 ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 1 ตุลาคม 2551 – 20 กุมภาพันธ์ 2552 3

4 งบประมาณที่ได้รับปี พ. ศ. 2552 สูงกว่าปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 0.75 ผลการเบิกจ่ายปี พ. ศ. 2552 ต่ำกว่าปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 11.40 4

5 ประเภท งบประมาณ ทั้งสิ้น เบิกจ่ายคงเหลือ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ งบประจำ 3,294.9402,783.728511.212 84.49 งบลงทุน 2,221.7841,338.703883.081 60.25 รวม ทั้งสิ้น 5,516.7244,122.431 1,394.29 3 74.73 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ 1 ตุลาคม 2551 – 20 กุมภาพันธ์ 2552 5

6 6

7 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ.2552 1 ตุลาคม 2551 – 20 กุมภาพันธ์ 2552 เงินงวด = 2,221.784 ล้านบาท เบิกจ่าย = 1,338.703 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.25 7

8 ผลการก่อหนี้ / เบิกจ่าย งบลงทุน 1 ตุลาคม 2551 – 20 กุมภาพันธ์ 2552 งบประมาณ เงิน ประจำ งวด ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่ายคงเหลือ ร้อยละ ก่อหนี้ / เบิกจ่าย ต่อเงินงวด งบส่วนราชการ อื่น 767.10395.83669.057602.21021.50 งบพัฒนา จังหวัด 172.599.007 17.127155.4659.93 งบท้องถิ่น 1,282.08 2 0 1,252.5 19 29.56397.69 รวม 2,221.78 4 95.843 1,338.7 03 787.238 64.57 ร้อย ละ ของ การ เบิกจ่า ย 19.3 7 ร้อย ละ ของ การ เบิกจ่า ย 19.3 7 หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายไม่รวม งบท้องถิ่นจังหวัด เงินงวด 939.702 ก่อหนี้ / เบิกจ่าย 182.027 คิดเป็นร้อยละ 19.37 หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายไม่รวม งบท้องถิ่นจังหวัด เงินงวด 939.702 ก่อหนี้ / เบิกจ่าย 182.027 คิดเป็นร้อยละ 19.37

9 ส่วนราชการ เงิน ประจำ งวด ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่ายคงเหลือ ร้อยละ ก่อหนี้ / เบิกจ่าย ต่อเงินงวด ปฏิรูปที่ดินฯ 0.6150 0100 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 0.550 0.54800.002 99.64 การพัฒนาสังคม 1.67001.5670.10393.83 กรมพัฒนาที่ดิน 43.96739.0141.3363.61791.77 เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 26.51820.4081.4224.68882.32 ม. ราชภัฏชัยภูมิ 124.30891.935 4.485 27.88877.57 เขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 10.1246.884.1553.08569.53 9 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ.2552 1 ตุลาคม 2551 – 20 กุมภาพันธ์ 2552 ( หน่วยงานที่มีงบลงทุนเกิน 500,000 บาท ) ผลการก่อหนี้ / เบิกจ่าย ระหว่าง 70 – 40 % ผลการก่อหนี้ / เบิกจ่าย สูงกว่า เป้าหมาย ผลการก่อหนี้ / เบิกจ่าย ต่ำกว่า 40% ไม่มีการก่อหนี้ / เบิกจ่าย

10 ส่วนราชการ เงินประจำ งวด ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่ายคงเหลือ ร้อยละ ก่อหนี้ / เบิกจ่าย ต่อเงินงวด กรมที่ดิน 2.0120.6170. 684 0.711 64.66 สถาบันการพลศึกษา 39.75924.612023.80963.49 สป. สาธารณสุข 15.890 9.6840.056.15661.26 ราชทัณฑ์ 1.8600.5690.0681.22334.25 กรมการปกครอง 5.3171.9180.1623.23939.08 แขวงการทาง 163.9559.89023.488130.57720.34 ทางหลวงชนบท 118.7993.67716.08999.03316.64 เขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 7.626 1.1550 6.471 15.15 ชลประทาน 165.6881.06417.295147.32911.08 10

11 ส่วนราชการ เงินประจำ งวด ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่ายคงเหลือ ร้อยละ ก่อหนี้ / เบิกจ่าย ต่อเงินงวด งบพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 172.4150.00717.127155.4659.93 วัฒนธรรม 1.76000.1281.6327.27 วิทยาลัยสารพัดช่าง 0.650 00 0 ตำรวจแห่งชาติ 28.40000 0 ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ 2.132 00 0 โรงเรียนโสตศึกษา 1.1900 0


ดาวน์โหลด ppt 1 สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ. เดือนตุลาคม 2551- มีนาคม 2552 ภาพรวม ร้อยละ 46 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2552 2 ไตรมาส ที่ 1 22.5 ไตรมาส ที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google