งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ. เดือนตุลาคม 2551- มีนาคม 2552 ภาพรวม ร้อยละ 46 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2552 2 ไตรมาส ที่ 1 22.5 ไตรมาส ที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ. เดือนตุลาคม 2551- มีนาคม 2552 ภาพรวม ร้อยละ 46 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2552 2 ไตรมาส ที่ 1 22.5 ไตรมาส ที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ

2 เดือนตุลาคม มีนาคม 2552 ภาพรวม ร้อยละ 46 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ ไตรมาส ที่ ไตรมาส ที่ 2 46 ไตร มาสที่ 3 70 ไตรมาส ที่ 4 94

3 เงินงวด = 5, ล้านบาท เบิกจ่าย = 4, ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ตุลาคม 2551 – 20 กุมภาพันธ์

4 งบประมาณที่ได้รับปี พ. ศ สูงกว่าปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 0.75 ผลการเบิกจ่ายปี พ. ศ ต่ำกว่าปี 2551 คิดเป็นร้อยละ

5 ประเภท งบประมาณ ทั้งสิ้น เบิกจ่ายคงเหลือ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ งบประจำ 3, , งบลงทุน 2, , รวม ทั้งสิ้น 5, , , ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ 1 ตุลาคม 2551 – 20 กุมภาพันธ์

6 6

7 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ ตุลาคม 2551 – 20 กุมภาพันธ์ 2552 เงินงวด = 2, ล้านบาท เบิกจ่าย = 1, ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

8 ผลการก่อหนี้ / เบิกจ่าย งบลงทุน 1 ตุลาคม 2551 – 20 กุมภาพันธ์ 2552 งบประมาณ เงิน ประจำ งวด ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่ายคงเหลือ ร้อยละ ก่อหนี้ / เบิกจ่าย ต่อเงินงวด งบส่วนราชการ อื่น งบพัฒนา จังหวัด งบท้องถิ่น 1, , รวม 2, , ร้อย ละ ของ การ เบิกจ่า ย ร้อย ละ ของ การ เบิกจ่า ย หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายไม่รวม งบท้องถิ่นจังหวัด เงินงวด ก่อหนี้ / เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายไม่รวม งบท้องถิ่นจังหวัด เงินงวด ก่อหนี้ / เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 19.37

9 ส่วนราชการ เงิน ประจำ งวด ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่ายคงเหลือ ร้อยละ ก่อหนี้ / เบิกจ่าย ต่อเงินงวด ปฏิรูปที่ดินฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี การพัฒนาสังคม กรมพัฒนาที่ดิน เขตพื้นที่การศึกษาเขต ม. ราชภัฏชัยภูมิ เขตพื้นที่การศึกษาเขต ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ ตุลาคม 2551 – 20 กุมภาพันธ์ 2552 ( หน่วยงานที่มีงบลงทุนเกิน 500,000 บาท ) ผลการก่อหนี้ / เบิกจ่าย ระหว่าง 70 – 40 % ผลการก่อหนี้ / เบิกจ่าย สูงกว่า เป้าหมาย ผลการก่อหนี้ / เบิกจ่าย ต่ำกว่า 40% ไม่มีการก่อหนี้ / เบิกจ่าย

10 ส่วนราชการ เงินประจำ งวด ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่ายคงเหลือ ร้อยละ ก่อหนี้ / เบิกจ่าย ต่อเงินงวด กรมที่ดิน สถาบันการพลศึกษา สป. สาธารณสุข ราชทัณฑ์ กรมการปกครอง แขวงการทาง ทางหลวงชนบท เขตพื้นที่การศึกษาเขต ชลประทาน

11 ส่วนราชการ เงินประจำ งวด ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่ายคงเหลือ ร้อยละ ก่อหนี้ / เบิกจ่าย ต่อเงินงวด งบพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ วัฒนธรรม วิทยาลัยสารพัดช่าง ตำรวจแห่งชาติ ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ โรงเรียนโสตศึกษา


ดาวน์โหลด ppt 1 สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ. เดือนตุลาคม 2551- มีนาคม 2552 ภาพรวม ร้อยละ 46 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2552 2 ไตรมาส ที่ 1 22.5 ไตรมาส ที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google