งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารความเสี่ยง ภาคธุรกิจ การศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารความเสี่ยง ภาคธุรกิจ การศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารความเสี่ยง ภาคธุรกิจ การศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

2 1. นโยบาย การรับ นักเรียน ภาครัฐ 2. กฎระเบีย บต่างๆ จำนวน มาก 3. ฐานะ ครอบครั ว นร. 4. การ สนับสนุน จาก ภาครัฐมี น้อย 5. การ เข้า / ออก บุคลากร 6. คู่ แข่งขัน ธุรกิจ ปัญหา การวิจัย

3 วัตถุประ สงค์ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยความเสี่ยง ธุรกิจการศึกษาภาคเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 2. เพื่อวิเคราะห์การบริหาร ความเสี่ยงธุรกิจการศึกษา เอกชน ประเภทอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ระดับ ภาพรวม

4 ตาราง สรุปผล สำคัญ ข้อมูล สถานภาพ ผู้ตอบ แบบสอบถา ม ผลสรุป / ร้อยละ 1. เพศเพศชาย 53 คนคิดเป็นร้อยละ 55.20 เพศ หญิง 43 คนคิดเป็นร้อยละ 44.79 2. ประสบการณ์ การทำงาน ประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป 50 คนคิดเป็นร้อยละ 52.08 3. ตำแหน่ง หน้าที่ เจ้าของกิจการ / ผู้รับใบอนุญาต 50 คนคิด เป็นร้อยละ 52.08 4. ประเภท สถานศึกษา เปิดสอนระดับ ปวช.- ปวส. 90 แห่งคิดเป็น ร้อยละ 93.75 5. ขนาด สถานศึกษา สถานศึกษาขนาดกลาง ( มี นร.1,001- 2,000 คน ) จำนวน 60 แห่ง คิด เป็นร้อยละ 62.50 6. อายุก่อตั้งตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป จำนวน 31 แห่งคิดเป็น ร้อยละ 32.29 7. จำนวน บุคลากร ตั้งแต่ 51-70 คน จำนวน 50 แห่งคิดเป็น ร้อยละ 52.08

5 ตาราง สรุปผล สำคัญ การบริหารความเสี่ยงค่าเฉ ลี่ย ระดับ การ ปฏิบัติ 1. การบริหารความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ 4.03 ระดับ มาก 2. การบริหารความเสี่ยง ด้านประสิทธิภาพ / ประสิทธิผลในการ ดำเนินงาน 4.20 ระดับ มาก 3. การบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน 3.90 ระดับ มาก 4. การบริหารความเสี่ยง ด้านกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง 4.00 ระดับ มาก ภาพรวมทุกด้าน 4.09 ระดับ มาก

6 1. เพื่อศึกษาปัจจัยความเสี่ยงธุรกิจ การศึกษาภาคเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา สรุปได้ว่า การบริหารความเสี่ยงภาคธุรกิจ การศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า มีปัจจัยความเสี่ยง 4 ด้านได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความ เสี่ยงด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ ดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 2. เพื่อวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง ธุรกิจการศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ระดับภาพรวม สรุปได้ว่า การบริหารความเสี่ยงภาคธุรกิจการศึกษา เอกชน ประเภทอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า ความเสี่ยงด้าน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ ดำเนินงานสำคัญมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 สรุป ผลการวิจัย

7 ประโยชน์ที่ได้รับจาก การศึกษาวิจัย


ดาวน์โหลด ppt การบริหารความเสี่ยง ภาคธุรกิจ การศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google