งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันนวัตกรรม การเรียนรู้ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันนวัตกรรม การเรียนรู้ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันนวัตกรรม การเรียนรู้ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 35 คน บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 12 คน บุคลากรสายสนับสนุน 23 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 48 ปีและน้อยที่สุด 23 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 32.26 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 31 ปี (Mode) มัธยฐาน 31 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงที่ไม่มีรูปแบบที่ ชัดเจน แต่ใกล้เคียงกับการแจกแจงแบบโค้งเบ้ขวา กล่าวคือ กล่าวคือ ข้อมูลกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มบุคลากร ที่อายุน้อยและมีจำนวนมากกว่ากลุ่มบุคลากรที่อายุ มาก ลักษณะดังกล่าว มีโอกาสที่กลุ่มบุคลากรอายุ น้อยสามารถทดแทนบุคลากรที่อายุมากได้เมื่อเวลา ผ่านไป อย่างไรก็ตามจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าหาก ในอนาคตไม่มีการเพิ่มอัตราบุคลากรอายุน้อยอย่าง เหมาะสม ก็อาจเกิดปัญหาขาดอัตราการทดแทนกันได้

3 Max 48 Min 23 Avg. 32.26 Sd. 5.13 critic al

4 Max 48 Min 29 Avg. 34.50 Sd. 5.16 critic al

5 การกระจายอายุของบุคลากรสายวิชาการ จำแนก ตามตำแหน่งทางวิชาการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

6

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันนวัตกรรม การเรียนรู้ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google