งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์และขั้นตอน เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พันธ์ ทองชุมนุม วันที่ 17 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์และขั้นตอน เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พันธ์ ทองชุมนุม วันที่ 17 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์และขั้นตอน เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พันธ์ ทองชุมนุม วันที่ 17 กันยายน 2557

2 วิธีการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมี 2 วิธี 1. วิธีปกติ 2. วิธีพิเศษ 1. วิธีปกติ 2. วิธีพิเศษ 2

3 วิธีปกติ 3

4 คุณสมบัติของการเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุงานการสอน วุฒิปริญญาตรี 9 ปี วุฒิปริญญาโท 5 ปี วุฒิปริญญาเอก 2 ปี หมายเหตุ กรณีมีความคาบเกี่ยวให้เทียบตาม อัตราส่วน และสามารถใช้อายุงานกรณีที่เป็น อาจารย์พิเศษหรืออาจารย์จ้างได้ 100% ทั้งนี้ ต้องมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต / ภาคเรียน ในระบบทวิภาค อายุงานการสอน วุฒิปริญญาตรี 9 ปี วุฒิปริญญาโท 5 ปี วุฒิปริญญาเอก 2 ปี หมายเหตุ กรณีมีความคาบเกี่ยวให้เทียบตาม อัตราส่วน และสามารถใช้อายุงานกรณีที่เป็น อาจารย์พิเศษหรืออาจารย์จ้างได้ 100% ทั้งนี้ ต้องมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต / ภาคเรียน ในระบบทวิภาค 4

5 คุณสมบัติของการเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรอง ศาสตราจารย์ ภาระงาน 1. มีภาระงานสอนในรายวิชาที่กำหนดไว้ใน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ต้องมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย กิต / ทวิภาคเรียน หรือ ประมาณ 1 หน่วยกิต / ภาคเรียน หรือ 15 คาบ / ภาคเรียน และมี ความชำนาญในการสอนและเสนอเอกสาร ประกอบการสอนที่ผลิต ขึ้นตามภาระงาน 2. กรณีที่เสนอในรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน ให้เสนอทุกหัวข้อที่ผู้ขอ สอน หมายเหตุ ทั้งกรณีที่ 1 และ 2 เอกสาร ประกอบการสอนจะต้องผ่านการใช้จริง มีผลการ สอนมาแล้ว และต้องผ่านการประเมินจากกรรมการ ตามข้อบังคับของสถาบัน ภาระงาน 1. มีภาระงานสอนในรายวิชาที่กำหนดไว้ใน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ต้องมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย กิต / ทวิภาคเรียน หรือ ประมาณ 1 หน่วยกิต / ภาคเรียน หรือ 15 คาบ / ภาคเรียน และมี ความชำนาญในการสอนและเสนอเอกสาร ประกอบการสอนที่ผลิต ขึ้นตามภาระงาน 2. กรณีที่เสนอในรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน ให้เสนอทุกหัวข้อที่ผู้ขอ สอน หมายเหตุ ทั้งกรณีที่ 1 และ 2 เอกสาร ประกอบการสอนจะต้องผ่านการใช้จริง มีผลการ สอนมาแล้ว และต้องผ่านการประเมินจากกรรมการ ตามข้อบังคับของสถาบัน 5

6 ผลงานทางวิชาการที่ขอมีอะไรบ้าง 6

7 ขั้นตอนการเสนอเรื่องขอตำแหน่ง ทางวิชาการ 7

8 เอกสารและผลงานที่เสนอ การขอตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ = ผลงานทางวิชาการ + เอกสาร ประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตาม ภาระงานสอน เสนอทุกหัวข้อที่สอน + คุณภาพดี + ใช้สอน มาแล้ว + ผ่านการประเมินจาก คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ 2. รองศาสตราจารย์ = ผลงานทางวิชาการ + เอกสารคำสอน ที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน เสนอทุกหัวข้อที่สอน + คุณภาพดี + ใช้สอนมาแล้ว + ผ่านการ ประเมินจากคณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ = ผลงานทางวิชาการ + เอกสาร ประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตาม ภาระงานสอน เสนอทุกหัวข้อที่สอน + คุณภาพดี + ใช้สอน มาแล้ว + ผ่านการประเมินจาก คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ 2. รองศาสตราจารย์ = ผลงานทางวิชาการ + เอกสารคำสอน ที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน เสนอทุกหัวข้อที่สอน + คุณภาพดี + ใช้สอนมาแล้ว + ผ่านการ ประเมินจากคณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการ 8

9 ผลงานทางวิชาการและการ เผยแพร่ “ งานวิจัย ” 9

10 แหล่งการเผยแพร่ผลงานวิจัย 10

11 11

12 12

13 13

14 เอกสารประกอบการสอน 14

15 เอกสารคำสอน 15

16 บทความทางวิชาการ 16

17 ตำรา 17

18 ตำรา 18

19 หนังสือ 19

20 หนังสือ 20

21 ผลงานวิชาการใน ลักษณะอื่น 21

22 จำนวนชิ้นงานและสัดส่วน 22

23 สัดส่วนอย่างน้อยของผลงาน 23

24 การประเมินการสอน 24

25 แบบประเมินการสอน 25

26 แบบประเมินวิจัย 26

27 แบบประเมินบทความ ตำรา หนังสือ 27

28 แบบรับทราบชื่อกรรมการ ประเมิน 28

29 ชื่อสาขาที่ขอตำแหน่งทางวิชาการ 29

30 ชื่อสาขาที่ขอตำแหน่งทางวิชาการ 30

31 การเสนอผู้ประเมินผลงาน 31

32 ข้อมูลที่น่าสนใจ 32

33 ข้อมูลที่น่าสนใจ 33

34 ข้อมูลเพิ่มเติม  http://www.personnel.psu.ac.th/per10.html http://www.personnel.psu.ac.th/per10.html  เอกสารตามที่ส่งให้  http://www.personnel.psu.ac.th/per10.html http://www.personnel.psu.ac.th/per10.html  เอกสารตามที่ส่งให้ 34


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์และขั้นตอน เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พันธ์ ทองชุมนุม วันที่ 17 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google