งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

2 ข้อมูลแผนงาน / โครงการ ตามแผน ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ( งบพัฒนาจังหวัด ) ที่ แผนงาน / โครงการ งบประมาณ1. โครงการโรงเรือนข้าวกล้องงอก เพื่อ เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวเพื่อ สุขภาพ 500,000.- บาท 2. โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ โคนมนครลำปางด้านการตลาดน้ำนม ดิบปลอดภัย 2,000,000.- บาท รวม 2 โครงการ งบประมาณ 2,500,000.- บาท

3 ที่ แผนงาน / โครงการ งบประมาณ ผลการ ปฏิบัติงาน (28 ก. พ 57) 1. โครงการโรงเรือนข้าวกล้องงอกเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ 500,000.- บาท งบดำเนินงาน 22,000.- บาท งบดำเนินงาน 22,000.- บาท กิจกรรม - ค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์ กิจกรรม - ค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์5,000.-- - ติดตาม, ประเมินผล, วัสดุ - ติดตาม, ประเมินผล, วัสดุ17,000.-- งบลงทุน 478,000.- บาท งบลงทุน 478,000.- บาท กิจกรรม - ก่อสร้างอาคารโรงเรือนผลิต กิจกรรม - ก่อสร้างอาคารโรงเรือนผลิต ข้าวกล้องงอก 1 หลัง ข้าวกล้องงอก 1 หลัง478,000.--

4 ที่ แผนงาน / โครงการ งบประมาณผลการปฏิบัติงาน (28 ก. พ 57) 2.โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์โคนมนครลำปางด้านการตลาดผลิตน้ำนมดิบปลอดภัย 2,000,000.- บาท งบดำเนินงาน 301,000.- บาท งบดำเนินงาน 301,000.- บาท กิจกรรม - อบรมหลักสูตร การพัฒนาฟาร์มสมาชิกสหกรณ์ กิจกรรม - อบรมหลักสูตร การพัฒนาฟาร์มสมาชิกสหกรณ์ สู่มาตรฐาน GAP เป้าหมาย สมาชิก 60 ตน สู่มาตรฐาน GAP เป้าหมาย สมาชิก 60 ตน 87,370.- บาท - กิจกรรม - อบรม ( ศึกษาดูงาน ) หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพ กิจกรรม - อบรม ( ศึกษาดูงาน ) หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสหกรณ์โคนม เป้าหมาย การบริหารจัดการสหกรณ์โคนม เป้าหมาย กรรมการ ฝ่ายจัดการ ประธานกลุ่ม 20 ตน กรรมการ ฝ่ายจัดการ ประธานกลุ่ม 20 ตน 100,570.- บาท - กิจกรรม - ติดตาม, ประเมินผล, วัสดุ กิจกรรม - ติดตาม, ประเมินผล, วัสดุ 113,060.- บาท - งบลงทุน 1,699,000.- บาท งบลงทุน 1,699,000.- บาท กิจกรรม - ถังสแตนเลส เก็บน้ำนมดิบ กิจกรรม - ถังสแตนเลส เก็บน้ำนมดิบ ขนาด 20,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง ขนาด 20,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง865,000.-- กิจกรรม - ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสหกรณ์ฯ 1 หลัง กิจกรรม - ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสหกรณ์ฯ 1 หลัง834,000.--

5 การใช้จ่าย งบประมาณ จากงบประมาณ 2,500,000.- บาท จากงบประมาณ 2,500,000.- บาท ผลการเบิกจ่าย (28 กุมภาพันธ์ 2557) ร้อยละ - ผลการเบิกจ่าย (28 กุมภาพันธ์ 2557) ร้อยละ - ( - ) ( - ) ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี - ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี -


ดาวน์โหลด ppt ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google