งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ง40208 การเขียนไดนามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ง40208 การเขียนไดนามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ง40208 การเขียนไดนามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
ตัวดำเนินการ ง40208 การเขียนไดนามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 ตัวดำเนินการ (operator)
เป็นเครื่องหมายหรือวิธีการกระทำระหว่างข้อมูล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ เช่น การบวก การลบ เป็นต้น โดยเราจะเรียกข้อมูลที่ถูกกระทำหรือตัวที่ถูกกระทำว่า โอเปอร์แรนด์ (operand)

3 ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ (math operator)
ชื่อ ตัวอย่าง (x=20,y=3) ผลลัพธ์ + บวก x + y 23 - ลบ x – y 17 * คูณ x * y 60 / หาร x / y 6.67 % หารเอาเศษ x % y 2

4 ตัวอย่างการดำเนินการคณิตศาสตร์
5 + 7 7 - 4 9 * 3 7 / 2 12 % 5 12 3 27 3.5 2

5 ตัวดำเนินการกำหนดค่า
การดำเนินการ ตัวอย่าง ความหมาย = กำหนดค่าตัวแปรซ้ายมือให้มีค่าเท่ากับค่าทางขวามือ a = 5; a = b; a = 5 a = b += การเพิ่มค่าข้อมูลทางขวามือให้กับตัวแปรทางซ้ายมือ a += 7; a += b; a = a + 7; a = a + b; -= การลบค่าตัวแปรทางซ้ายมือด้วยค่าทางขวามือ a -= 6; a -= b; a = a – 6 a = a - b *= การคูณค่าตัวแปรทางซ้ายมือด้วยค่าทางขวามือ a *= 6; a *= b; a = a * 6 a = a * b %= การนำเศษที่ได้จากการนำตัวแปรทางซ้ายหารทางขวากำหนดให้กับตัวแปรซ้ายมือ a %= 6; a %= b; a = a % 6 a = a % b

6 ตัวดำเนินการเพิ่มค่าและลดค่า
การดำเนินการ ตัวอย่าง (x=1) ผลลัพธ์ ความหมาย ++ เพิ่มค่าครั้งละ 1 (increment) y = ++x; y=2, x=2 เพิ่มค่าให้กับตัวแปร x ก่อนกำหนดค่าให้กับ y y = x++; y=1, x=2 กำหนดค่าให้กับ y ก่อนเพิ่มค่าให้กับตัวแปร x -- ลดค่าครั้งละ 1 (decrement) y = --x; y=0, x=0 ลดค่าตัวแปร x ก่อนกำหนดค่าให้กับ y y = x--; y=1, x=0 กำหนดค่าให้กับ y ก่อนลดค่าตัวแปร x

7 ตัวอย่างการดำเนินการคณิตศาสตร์
x = 5; y = ++x; x = 8; y = x++; x = 12; y = --x; x = 6; y = x--; y = 6, x = 6; y = 8, x = 9; x = 11, y = 11; x = 5, y = 6;

8 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
การดำเนินการ ตัวอย่าง (x=5,y=10) ผลลัพธ์ = = เท่ากับ x = = y False != ไม่เท่ากับ x != y True > มากกว่า x > y >= มากกว่าหรือเท่ากับ x >= y < น้อยกว่า x < y <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ x <= y = = = เท่ากันทุกประการ x = = = y != = ไม่เท่ากันทุกประการ x != = y

9 ตัวอย่างการดำเนินการเปรียบเทียบ
5 > 7 7 == 4 9 <= 3 7 != 2 12 >= 5 false false false true true

10 ตัวดำเนินการเชิงตรรกะ
ชื่อ ตัวอย่าง (x=10,y=5) ผลลัพธ์ && และ (and) เป็นจริงเมื่อจริงทั้งสองฝั่ง นอกนั้นเท็จ x + y 23 || หรือ (or) เป็นเท็จเมื่อเท็จทั้งคู่ นอกนั้นจริง x – y 17 ! ไม่ (not) กลับจริงเป็นเท็จ กลับเท็จเป็นจริง x * y 60

11 ตัวอย่างการดำเนินการเปรียบเทียบ
(5 > 7) && (6 > 2) (7 == 4) || (4 >= 7) !(9 <= 3) false true true

12 ตัวดำเนินการข้อความ เป็นการเชื่อมประโยคข้อความเข้าด้วยกัน (Concatenation) โดยใช้เครื่องหมายบวกเป็นตัวกระทำ เช่น var name = “Weera”; alert(“สวัสดี”+name); ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นข้อความ สวัสดี Weera


ดาวน์โหลด ppt ง40208 การเขียนไดนามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google