งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวดำเนินการ ง 40208 การเขียนไดนามิก เว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวดำเนินการ ง 40208 การเขียนไดนามิก เว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวดำเนินการ ง 40208 การเขียนไดนามิก เว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 ตัวดำเนินการ (operator) เป็นเครื่องหมายหรือวิธีการ กระทำระหว่างข้อมูล เพื่อให้ได้ ผลลัพธ์ตามต้องการ เป็นเครื่องหมายหรือวิธีการ กระทำระหว่างข้อมูล เพื่อให้ได้ ผลลัพธ์ตามต้องการ เช่น การบวก การลบ เป็นต้น เช่น การบวก การลบ เป็นต้น โดยเราจะเรียกข้อมูลที่ถูก กระทำหรือตัวที่ถูกกระทำว่า โอ เปอร์แรนด์ (operand) โดยเราจะเรียกข้อมูลที่ถูก กระทำหรือตัวที่ถูกกระทำว่า โอ เปอร์แรนด์ (operand)

3 ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ (math operator) ตัว ดำเนิ นการ ชื่อตัวอย่าง (x=20, y=3) ผลลัพธ์ + บวก x + y23 - ลบ x – y17 * คูณ x * y60 / หาร x / y6.67 % หารเอา เศษ x % y2

4 ตัวอย่างการดำเนินการ คณิตศาสตร์ 5 + 7 5 + 7 7 - 4 7 - 4 9 * 3 9 * 3 7 / 2 7 / 2 12 % 5 12 % 5 12121212 3 27272727 3.53.53.53.5 2

5 ตัวดำเนินการกำหนดค่า ตัว ดำเนินก าร การดำเนินการตัวอย่างความหม าย = กำหนดค่าตัวแปร ซ้ายมือให้มีค่าเท่ากับ ค่าทางขวามือ a = 5; a = b; a = 5 a = b += การเพิ่มค่าข้อมูลทาง ขวามือให้กับตัวแปร ทางซ้ายมือ a += 7; a += b; a = a + 7; a = a + b; -= การลบค่าตัวแปร ทางซ้ายมือด้วยค่า ทางขวามือ a -= 6; a -= b; a = a – 6 a = a - b *= การคูณค่าตัวแปร ทางซ้ายมือด้วยค่า ทางขวามือ a *= 6; a *= b; a = a * 6 a = a * b %= การนำเศษที่ได้จาก การนำตัวแปรทางซ้าย หารทางขวากำหนด ให้กับตัวแปรซ้ายมือ a %= 6; a %= b; a = a % 6 a = a % b

6 ตัวดำเนินการเพิ่มค่าและลดค่า ตัว ดำเนิน การ การ ดำเนินก าร ตัวอย่า ง (x=1) ผลลั พธ์ ความหมาย ++ เพิ่มค่า ครั้งละ 1 (increme nt) y = ++x; y=2, x=2 เพิ่มค่าให้กับตัวแปร x ก่อนกำหนดค่าให้กับ y y = x++; y=1, x=2 กำหนดค่าให้กับ y ก่อน เพิ่มค่าให้กับตัวแปร x -- ลดค่าครั้ง ละ 1 (decrem ent) y = --x;y=0, x=0 ลดค่าตัวแปร x ก่อน กำหนดค่าให้กับ y y = x--;y=1, x=0 กำหนดค่าให้กับ y ก่อน ลดค่าตัวแปร x

7 ตัวอย่างการดำเนินการ คณิตศาสตร์ x = 5; y = ++x; x = 5; y = ++x; x = 8; y = x++; x = 8; y = x++; x = 12; y = -- x; x = 12; y = -- x; x = 6; y = x-- ; x = 6; y = x-- ; y = 6, x = 6; y = 8, x = 9; x = 11, y = 11; x = 5, y = 6;

8 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ตัว ดำเนินการ การ ดำเนินการ ตัวอย่าง (x=5,y=10 ) ผลลัพธ์ = เท่ากับ x = = yFalse != ไม่เท่ากับ x != yTrue > มากกว่า x > yFalse >= มากกว่าหรือ เท่ากับ x >= yFalse < น้อยกว่า x < yTrue <= น้อยกว่าหรือ เท่ากับ x <= yTrue = = = เท่ากันทุก ประการ x = = = yFalse != = ไม่เท่ากัน ทุกประการ x != = yTrue

9 ตัวอย่างการดำเนินการ เปรียบเทียบ 5 > 7 5 > 7 7 == 4 7 == 4 9 <= 3 9 <= 3 7 != 2 7 != 2 12 >= 5 12 >= 5 false false false true true

10 ตัวดำเนินการเชิงตรรกะ ตัว ดำเนินก าร ชื่อตัวอย่าง (x=10,y =5) ผลลั พธ์ && และ (and) เป็นจริงเมื่อจริง ทั้งสองฝั่ง นอกนั้นเท็จ x + y23 || หรือ (or) เป็นเท็จเมื่อเท็จ ทั้งคู่ นอกนั้นจริง x – y17 ! ไม่ (not) กลับจริงเป็นเท็จ กลับเท็จเป็นจริง x * y60

11 ตัวอย่างการดำเนินการ เปรียบเทียบ (5 > 7) && (6 > 2) (5 > 7) && (6 > 2) (7 == 4) || (4 >= 7) (7 == 4) || (4 >= 7) !(9 <= 3) !(9 <= 3) false true true

12 ตัวดำเนินการ ข้อความ เป็นการเชื่อมประโยคข้อความ เข้าด้วยกัน (Concatenation) โดยใช้เครื่องหมายบวกเป็นตัว กระทำ เช่น เป็นการเชื่อมประโยคข้อความ เข้าด้วยกัน (Concatenation) โดยใช้เครื่องหมายบวกเป็นตัว กระทำ เช่น var name = “Weera”; var name = “Weera”; alert(“ สวัสดี ”+name); alert(“ สวัสดี ”+name); ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นข้อความ สวัสดี Weera ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นข้อความ สวัสดี Weera


ดาวน์โหลด ppt ตัวดำเนินการ ง 40208 การเขียนไดนามิก เว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google